Lov om Forkyndelse af Stævninger i Udlandet m.v.

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 75 af 12. april 1911

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Regeringen bemyndiges til ved Afslutning af Overenskomst med fremmed Stat under Forudsætning af Gensidighed at bestemme, at Forkyndelse af Stævninger her i Landet til udenlandske Domstole samt andre retslige Forkyndelser kunne foretages ved det paagældende fremmede Lands diplomatiske eller konsulære Agenter, samt at Forkyndelse af Stævninger i Udlandet til danske Domstole og andre retslige Forkyndelser med Gyldighed efter dansk Ret kunne foretages ved den danske Stats diplomatiske eller konsulære Agenter i det paagældende Land. Nærmere Regler om Forkyndelsesmaaden kunne fastsættes af Regeringen.

Stk. 2 Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.