Lov om udgifterne i strafferetsplejen

Denne konsoliderede version af lov om udgifterne i strafferetsplejen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 93 af 11. april 1916,
jf. lovbekendtgørelse nr. 744 af 06. november 1986,
som ændret ved lov nr. 367 af 18. maj 1994 og lov nr. 538 af 08. juni 2006

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Af statskassen afholdes de udgifter, som medgår:

  • a) til tilvejebringelse og vedligeholdelse af retslokaler for landsretterne og sø- og handelsretten i København samt af kontorlokaler for anklagemyndighederne,

  • b) til befordring og dagpenge til embeds- og bestillingsmænd ved de kollegiale retter samt rigsanklageren, overanklagerne og disses medhjælpere,

  • c) til udfærdigelse af nævningelister samt udtagelse af nævninger,

  • d) til befordring og dagpenge for nævninger,

  • e) til godtgørelse til vidner og syns- og skønsmænd for at give møde under domsforhandling for landsret eller højesteret.

§ 2

At statskassen afholdes ligeledes de udgifter, som medgår:

  • a) til tilvejebringelse og vedligeholdelse af de fornødne politistationer med vagtstue, kontor og opholdssted for anholdte samt disse lokalers forsyning med inventarium, opvarmning, belysning og rengøring,

  • b) til tilvejebringelse og vedligeholdelse af de for underretskredsene fornødne retslokaler samt disses forsyning med inventarium, opvarmning, belysning og rengøring.

Stk. 2 Amts- og købstadskommunerne er, i det omfang justitsministeren ønsker det, forpligtet til uden vederlag at stille de lokaler, som hidtil har været benyttet til politistationer med dertil hørende garager og retslokaler, tilligemed det til lokalerne hørende inventar til rådighed for staten til fortsat benyttelse hertil. Bygninger, som udelukkende anvendes til politistationer og retslokaler, overgår med tilhørende grund og med alt hørende inventar uden vederlag i statens eje. Alle i anledning af denne paragraf opstående spørgsmål afgøres endeligt af justitsministeren efter forhandling med indenrigsministeren.

§ 3

Af statskassen udredes også alle andre udgifter end de i §§ 1 og 2 nævnte, der foranlediges ved de sager og retshandlinger, som strafferetsplejen medfører, derunder udgifter til vederlag til offentlige anklagere, der får vederlag for den enkelte sag, samt til vederlag, der af det offentlige tillægges forsvarere.

§ 4

Fra den 1. april 1938 udreder staten alle udgifter til vedligeholdelse og forandring af de bestående arresthuse, samt til deres forsyning med inventarium, opvarmning, belysning og rengøring og til fangernes behørige bevogtning, ligesom staten udreder alle på ejendomme hvilende skatter og afgifter. Udgiften til tilvejebringelse af nye bygninger bliver ligeledes at udrede af staten.

Stk. 2 Staten overtager fra ovennævnte dato forvaltningen af arresthusene med dertil hørende arrestforvarerboliger, udhuse og jordtilliggender. Den har fuld rådighed over det overtagne og kan foretage de forandringer, som findes ønskelige. Det til bygningerne hørende løse inventar bliver statens ejendom. For så vidt arresthusene m.v. er indrettet i selvstændige bygninger eller de bygningsmæssige forhold i øvrigt ikke er til hinder derfor, overgår de pågældende bygninger med tilhørende grund og jordtilliggender i statens eje.

Stk. 3 Overtagelse af bygninger m.v. til forvaltning eller eje sker uden vederlag, dog at der kan ydes erstatning af statskassen, dersom værdien af de pågældende bygninger som følge af udvidelser eller forbedringer, der er iværksat efter lovforslagets første fremsættelse på rigsdagen den 11. februar 1936, ligger ud over det normale, medens der på den anden side kan pålægges kommunen et tilsvar, for så vidt dette måtte vise sig begrundet i arresthusets tilstand ved overtagelsen. Afgørelsen af, hvorvidt sådan erstatning skal ydes eller tilsvar pålægges, træffes af justitsministeren efter indhentet samtykke af folketingets finansudvalg og på grundlag af en vurdering, der foretages af et udvalg, bestående af 5 medlemmer, hvoraf 1 medlem (formanden) vælges af justitsministeren, 1 af finansministeren, 1 af indenrigsministeren, 1 af Den danske Købstadsforening og 1 af amtsrådsforeningen. Udgifterne ved udvalgets virksomhed afholdes af statskassen.

Stk. 4 Tvivlsspørgsmål, som måtte opstå i anledning af de i denne paragraf givne bestemmelser, afgøres endeligt af justitsministeren efter forhandling med indenrigsministeren.

Stk. 5 Nærmere regler om arresthusenes fremtidige anvendelse bliver at fastsætte ved kgl. anordning.

§ 5

De til underhold og forplejning af anholdte, varetægtsfanger og personer, der afsoner tvangsbøder, medgående udgifter afholdes af statskassen, for så vidt de ikke efter gældende regler udredes af den pågældende.

Stk. 2 Det samme gælder udgifter ved de i straffelovens §§ 30, 70, 73, 75 og 164, stk. 4, samt lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m. § 12, stk. 2, omhandlede foranstaltninger, jfr. sidstnævnte lovs § 11, stk. 1 og 2.

§ 6

Formændene for landsretter, underretsdommere og politidirektører er berettigede til passende forskud til afholdelse af de i strafferetsplejen forefaldende udgifter. Retterne er med hensyn til regnskabsaflæggelse for de beløb, som gennem samme udbetales til strafferetsplejens formål, underkastede de forskrifter, som nærmere fastsættes ved anordning.

§ 7

(Ophævet).

§ 8

Denne lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i kraft samtidig med loven om rettens pleje.