14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om Tillæg til Lov af 18de December 1897 om Retternes Medvirkning til Optagelse af Bevis i Udlandet m.m.

Lov nr. 37 af 28. februar 1908

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Tillæg til Lov af 18de December 1897 om Retternes Medvirkning til Optagelse af Bevis i Udlandet m.m.

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Anmodninger fra fremmede Retter om Bevisoptagelse eller andre retslige Handlinger i borgerlige Sager blive at efterkomme af Domstolene her i Landet, naar de fremsendes gennem Justitsministeriet eller på anden ved Overenskomst med fremmed Stat fastsat Maade, hvorom der af Regeringen udfærdiges Bekendtgørelse.

Stk. 2 Foretagelsen af saadanne Retshandlinger finder i det Omfang, som Overenskomst med fremmed Stat hjemler, Sted efter Reglerne for Sager, i hvilke fri Proces her i landet er meddelt.

§2 Domme og Retskendelser, hvorved en Person, der ejer Gods her i Landet, i Udlandet er bleven dømt til at betale Sagsomkostninger i en af ham i det paagældende Land anlagt Retssag eller i en i vedkommende Land paadømt Retssag, under hvilken han er interveneret, kunne, naar Dommen er afsagt i en Stat, med hvilken Overenskomst i saa Henseende foreligger, fuldbyrdes i hans her i Landet værende Gods, forsaavidt de nævnte Omkostninger angaar, saafremt:

  • 1. Udfærdigelsen af Dommen eller Kendelsen efter det Lands Lov, hvor den er afsagt, opfylder de for dens Autenticitet nødvendige Betingelser,

  • 2. Afgørelsen efter samme Lov har Retskraft som upaaankelig Dom og

  • 3. efter dansk Ret ikke er forældet, samt

  • 4. Afgørelsen foreligger i det danske Sprog eller er ledsaget af bekræftet Oversættelse til Dansk.

Stk. 2 At Betingelserne under Nr. 1 og 2 ere til Stede, godtgøres ved Bevidnelse af den dertil kompetente Myndighed i den Stat, hvorfra Begæringen udgaar, hvilken Myndigheds Kompetence i Mangel af Overenskomst om anden Fremgangsmaade skal være bekræftet af Statens øverste Justitsmyndighed.

Stk. 3 Begæringen om Fuldbyrdelse fremsendes ad diplomatisk Vej gennem Justitsministeriet og tages til Følge af Fogden, naar denne har fundet, at de foranstaaende Betingeler ere opfyldte.

Stk. 4 De til Fuldbyrdelsen hørende Forretninger foregaa i det Omfang, hvori det ved Overenskomst med fremmed Stat bestemmes, efter de Regler, som Meddelelse af fri Proces her i Landet fører med sig. Tilkaldelse af Parterne er ufornøden. De almindelige Regler om Paaanke ere anvendelige.

§3 Regeringen bemyndiges til ved kongelig Anordning at sætte denne Lov i Kraft på Færøerne med de Lempelser, som ifølge disse Øers særegne Forhold findes hensigtsmæssige.

Stk. 2 Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

profile photo
Profilside