Lov om politisamarbejde i Ørestadsregionen

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om politimæssigt samarbejde i Øresundsregionen

Lov nr. 318 af 09. maj 2000

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
  • Bilag

  • Bilag Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Kongeriget Sveriges regering om politimæssigt samarbejde i Øresundsregionen
§ 1

Aftalen af 6. oktober 1999 mellem Kongeriget Danmarks regering og Kongeriget Sveriges regering om politimæssigt samarbejde i Øresundsregionen kan tiltrædes på Danmarks vegne.

§ 2

Polititjenestemænd fra Danmark kan udføre opgaver i Sverige efter aftalens artikel 6-8.

§ 3

Polititjenestemænd fra Sverige kan udføre opgaver i Danmark efter aftalens artikel 6-8.

§ 4

Polititjenestemænd fra Sverige, som udfører opgaver i Danmark efter aftalens artikel 6-8, har ret til at bære tjenestevåben efter aftalens regler.

§ 5

Bestemmelserne i straffelovens kapitel 14 om forbrydelser mod den offentlige myndighed og kapitel 16 om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv finder også anvendelse, når forholdet er begået mod eller af polititjenestemænd fra Sverige under udførelse af opgaver i Danmark efter aftalens artikel 6-8.

§ 6

Forvolder polititjenestemænd fra Sverige under udførelse af opgaver i Danmark efter aftalen skader, som efter dansk ret medfører erstatningspligt, udbetales erstatningen af justitsministeren.

§ 7

Lovens § 1 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Lovens øvrige bestemmelser træder i kraft den 1. juni 2000.

§ 8

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.