Lov om Tillæg til Lov af 18de December 1897 om Retternes Medvirkning til Optagelse af Bevis i Udlandet m.m. § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 37 af 28. februar 1908

§ 2

Domme og Retskendelser, hvorved en Person, der ejer Gods her i Landet, i Udlandet er bleven dømt til at betale Sagsomkostninger i en af ham i det paagældende Land anlagt Retssag eller i en i vedkommende Land paadømt Retssag, under hvilken han er interveneret, kunne, naar Dommen er afsagt i en Stat, med hvilken Overenskomst i saa Henseende foreligger, fuldbyrdes i hans her i Landet værende Gods, forsaavidt de nævnte Omkostninger angaar, saafremt:

  • 1. Udfærdigelsen af Dommen eller Kendelsen efter det Lands Lov, hvor den er afsagt, opfylder de for dens Autenticitet nødvendige Betingelser,

  • 2. Afgørelsen efter samme Lov har Retskraft som upaaankelig Dom og

  • 3. efter dansk Ret ikke er forældet, samt

  • 4. Afgørelsen foreligger i det danske Sprog eller er ledsaget af bekræftet Oversættelse til Dansk.

Stk. 2 At Betingelserne under Nr. 1 og 2 ere til Stede, godtgøres ved Bevidnelse af den dertil kompetente Myndighed i den Stat, hvorfra Begæringen udgaar, hvilken Myndigheds Kompetence i Mangel af Overenskomst om anden Fremgangsmaade skal være bekræftet af Statens øverste Justitsmyndighed.

Stk. 3 Begæringen om Fuldbyrdelse fremsendes ad diplomatisk Vej gennem Justitsministeriet og tages til Følge af Fogden, naar denne har fundet, at de foranstaaende Betingeler ere opfyldte.

Stk. 4 De til Fuldbyrdelsen hørende Forretninger foregaa i det Omfang, hvori det ved Overenskomst med fremmed Stat bestemmes, efter de Regler, som Meddelelse af fri Proces her i Landet fører med sig. Tilkaldelse af Parterne er ufornøden. De almindelige Regler om Paaanke ere anvendelige.