Lov om Tillæg til Lov af 18de December 1897 om Retternes Medvirkning til Optagelse af Bevis i Udlandet m.m. § 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 37 af 28. februar 1908

§ 3

Regeringen bemyndiges til ved kongelig Anordning at sætte denne Lov i Kraft på Færøerne med de Lempelser, som ifølge disse Øers særegne Forhold findes hensigtsmæssige.

Stk. 2 Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.