Straffedomstolsloven

Denne konsoliderede version af straffedomstolsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Den Internationale Straffedomstol

Lov nr. 342 af 16. maj 2001,
som ændret ved lov nr. 117 af 11. februar 2020

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
  • Bilag

  • Bilag Statut for Den Internationale Straffedomstol
§ 1

Statutten for Den Internationale Straffedomstol, jf. bilaget til denne lov, gælder her i landet.

Stk. 2 Udenrigsministeren kan bestemme, at følgende bestemmelser skal gælde her i landet:

  • 1) Procesreglementet og ændringer heraf, jf. statuttens artikel 51.

  • 2) Vejledende beskrivelser af gerningsindhold og ændringer heraf, jf. statuttens artikel 9.

  • 3) Ændringer af statutten, som er vedtaget i medfør af statuttens artikel 121-123.

§ 2

Retten træffer efter anmodning fra Den Internationale Straffedomstol beslutning om udlevering af personer, mod hvem Den Internationale Straffedomstol har indledt strafforfølgning.

Stk. 2 Retten træffer endvidere efter anmodning beslutning om udlevering til fuldbyrdelse af Den Internationale Straffedomstols domme.

Stk. 3 Udleveringslovens kapitel 6 og 8 finder anvendelse med de fornødne lempelser.

Stk. 4 Retten afgør efter anmodning fra en person, der er varetægtsfængslet med henblik på udlevering til Den Internationale Straffedomstol, om betingelserne for midlertidig løsladelse efter statuttens artikel 59, stk. 3-5, er opfyldt.

§ 3

Justitsministeren kan bestemme, at straf m.v., som er pålagt af Den Internationale Straffedomstol, kan fuldbyrdes her i landet efter reglerne i statuttens kapitel 10.

Stk. 2 Fuldbyrdelsen skal i videst muligt omfang ske efter danske regler og må ikke medføre skærpelse af domfældtes strafferetlige situation.

Stk. 3 Justitsministerens afgørelse forelægges retten til godkendelse. Rettens afgørelse træffes ved dom. Retsplejelovens regler om udenretlig vedtagelse af bøde eller konfiskation finder dog tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Der kan ikke her i landet fastsættes forvandlingsstraf for en bøde, der er idømt af Den Internationale Straffedomstol.

Stk. 5 Erstatning til ofre pålagt af Den Internationale Straffedomstol efter statuttens artikel 75 kan inddrives af justitsministeren ved udpantning og ved indeholdelse i den pågældendes indtægter efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven og reglerne i lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. Reglerne om inddrivelse af bøder finder i øvrigt tilsvarende anvendelse.

Stk. 6 Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om fuldbyrdelse her i landet af straf m.v., som er pålagt af Den Internationale Straffedomstol, herunder på grundlag af overenskomst med domstolen.

§ 4

En person, der er dømt eller frifundet af Den Internationale Straffedomstol, kan ikke strafforfølges her i landet for den samme handling.

§ 5

Bestemmelserne i straffelovens 14. kapitel om forbrydelser mod den offentlige myndighed og 17. kapitel om falsk forklaring og falsk anklage finder også anvendelse, når forholdet angår Den Internationale Straffedomstol.

§ 6

Udgifter til beskikket forsvarer i forbindelse med afhøringer her i landet efter anmodning fra Den Internationale Straffedomstol afholdes af det offentlige, medmindre retten under særlige omstændigheder bestemmer, at de skal betales af den, der afhøres.

§ 7

Justitsministeren kan fastsætte yderligere bestemmelser til gennemførelse af statutten for Den Internationale Straffedomstol, herunder på grundlag af overenskomst med domstolen.

§ 8

Udenrigsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 9

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.