14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Domskonventionsloven

Lov om EF-domskonventionen m.v.

Denne konsoliderede version af domskonventionsloven bygger på lov nr. 325 af 04. juni 1986, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Domskonventionsloven

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. juli 2021

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§1 Konventionen af 27. september 1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, med senere ændringer (EF-domskonventionen) gælder her i landet. Det samme gælder den til konventionen knyttede protokol af samme dato samt protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen af 27. september 1968.

Kapitel 2

Værnetingsregler

§2 I sager, der er omfattet af EF-domskonventionen, anvendes konventionens værnetingsregler.

Stk. 2 Er der efter dansk lovgivning ikke i øvrigt værneting for en sag, der efter konventionen skal eller kan anlægges her i landet, anlægges sagen ved sagsøgerens hjemting eller, såfremt sagsøgeren ikke har hjemting her i landet, ved Københavns byret eller østre landsret.

Kapitel 3

Anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske retsafgørelser m.v.

§3 Anerkendelse
Retsafgørelser, som er omfattet af EF-domskonventionen, og som er truffet i en anden konventionsstat (domsstaten), skal med de i konventionens artikel 27-28 og den tilhørende protokols artikel II, stk. 2, nævnte begrænsninger anerkendes her i landet.

Stk. 2 Opstår spørgsmålet om anerkendelse under en verserende sag, afgør retten, om anerkendelse skal ske. Retten kan udsætte sagen, hvis den afgørelse, som ønskes anerkendt, er blevet anfægtet ved ordinær appel eller genoptagelse i domsstaten.

Stk. 3 Uden for de i stk. 2 nævnte tilfælde kan den berettigede efter reglerne i §§ 5-14 ved fogedretten få fastslået, at retsafgørelsen skal anerkendes. Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§4 Fuldbyrdelse
De retsafgørelser, som er nævnt i § 3, stk. 1, kan fuldbyrdes her i landet, hvis afgørelsen kan fuldbyrdes i domsstaten.

Stk. 2 Officielt bekræftede dokumenter, der er udstedt i en konventionsstat, og forlig, som er indgået for en domstol i en sådan stat, kan fuldbyrdes her i landet, såfremt dokumentet eller forliget kan fuldbyrdes i det pågældende fremmede land.

§5 Anmodning om fuldbyrdelse indgives til fogedretten i den retskreds, hvor den, mod hvem fuldbyrdelsen begæres (skyldneren), har bopæl. Har skyldneren ikke bopæl her i landet, skal anmodningen indgives til den fogedret, som efter retsplejelovens almindelige regler kan foretage tvangsfuldbyrdelsen.

Stk. 2 Anmodningen skal være ledsaget af:

  • 1) en udskrift af afgørelsen, der er bekræftet af vedkommende ret,

  • 2) bevis for, at afgørelsen kan fuldbyrdes i domsstaten, og for, at den er forkyndt, samt

  • 3) ved udeblivelsesdomme bevis for, at det indledende processkrift i sagen eller et tilsvarende dokument er blevet forkyndt for eller meddelt den udeblevne part.

Stk. 3 Fogedretten kan kræve en bekræftet oversættelse til dansk af dokumenter, som fremlægges i medfør af reglerne i stk. 2.

Stk. 4 Fogedretten kan indrømme en frist til at tilvejebringe de i stk. 2, nr. 3, nævnte bevisligheder eller, hvis den anser sagen for tilstrækkeligt oplyst, fritage herfor.

Stk. 5 Såfremt den, der fremsætter anmodning om tvangsfuldbyrdelse (fordringshaveren), har bopæl i udlandet, skal der i anmodningen angives en person her i landet, til hvem meddelelser vedrørende sagen kan sendes.

§6 Fogedretten afgør ved kendelse, om anmodningen kan imødekommes. Afgørelsen træffes, uden at der gives skyldneren lejlighed til at udtale sig.

Stk. 2 Fuldbyrdelse kan kun nægtes af de grunde, der er nævnt i konventionens artikel 27-28 og den tilhørende protokols artikel II, stk. 2. Fuldbyrdelse på grundlag af officielt bekræftede dokumenter og retsforlig kan kun nægtes under de i konventionens artikel 50-51 nævnte betingelser.

§7 Fogedretten underretter fordringshaveren eller dennes repræsentant om afgørelsen. Tillades fuldbyrdelse, lader fogedretten afgørelsen forkynde for skyldneren.

§8 Kære
Fogedrettens afgørelse kan kæres efter reglerne i retsplejelovens kapitel 37, jfr. dog §§ 9-11.

Stk. 2 I tiden indtil kærefristen er udløbet, eller indtil et eventuelt kæremål er afgjort, kan der uanset fristen i retsplejelovens § 480 foretages udlæg eller andre fuldbyrdelsesskridt. Der kan dog ikke foretages tvangsauktion over udlagt gods eller i øvrigt foretages skridt, der går videre end til at sikre tilstedeværelsen af gods, hvori fuldbyrdelse kan ske.

§9 Kærefristen er 1 måned. Fristen regnes fra den dag, da afgørelsen blev forkyndt for den pågældende. Har skyldneren eller fordringshaveren bopæl i et andet land, er kærefristen dog 2 måneder fra den dag, da forkyndelse blev foretaget for den pågældende personligt eller på dennes bopæl.

§10 Den ret, hvortil en kendelse kæres, kan på begæring udsætte sagen, hvis den afgørelse, som søges fuldbyrdet, er anfægtet ved ordinær appel eller genoptagelse i domsstaten, eller hvis fristen herfor endnu ikke er udløbet. I sidstnævnte tilfælde kan retten fastsætte en frist for iværksættelse af appel eller genoptagelse. Retten kan endvidere gøre fuldbyrdelsen betinget af, at der stilles en sikkerhed, som fastsættes af retten.

§11 I kæremål, som rejses af fordringshaveren, skal skyldneren tilsiges til at give møde. Har skyldneren bopæl i et andet land, finder konventionens artikel 20, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse, hvis han ikke giver møde.

§12 Andre bestemmelser om fuldbyrdelse
Tvangsbøder kan kun fuldbyrdes, hvis bødens størrelse er endeligt fastsat i domsstaten.

Stk. 2 Der kan ikke her i landet fastsættes eller fuldbyrdes forvandlingsstraf for en udenlandsk tvangsbøde. Det samme gælder med hensyn til afgørelser om afsoning af underholdsbidrag, der er pålagt i udlandet.

§13 Har fordringshaveren helt eller delvis haft fri proces i domsstaten eller været fritaget for gebyrer og omkostninger, har han fri proces eller fritagelse for gebyrer og omkostninger i samme omfang under fuldbyrdelsessagen.

Stk. 2 I de i stk. 1 nævnte tilfælde skal anmodningen om tvangsfuldbyrdelse være ledsaget af bevis for, at fordringshaveren har haft fri proces eller været fritaget for gebyrer eller omkostninger i domsstaten. § 5, stk. 3-4, finder tilsvarende anvendelse.

§14 Fuldbyrdelsen foretages, medmindre andet følger af denne lov, efter samme regler, som gælder for fuldbyrdelse af danske afgørelser.

Kapitel 4

Overenskomster med fremmede stater

§15 Justitsministeren kan fastsætte, at loven med de nødvendige ændringer finder tilsvarende anvendelse på

  • 1) konventioner om ændring af EF-domskonventionen og de i § 1 nævnte protokoller, herunder i forbindelse med nye kontraherende parters tiltrædelse af EF-domskonventionen,

  • 2) konventionen af 16. september 1988 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, og de til denne konvention knyttede protokoller m.v. og

  • 3) konventioner om ændring af den under nr. 2 nævnte konvention m.v., herunder i forbindelse med nye kontraherende parters tiltrædelse af konventionen.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§16 Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af justitsministeren.

§17 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside