Lov om en fælles patentdomstol m.v.

Denne konsoliderede version af lov om en fælles patentdomstol m.v. er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

træder i kraft den 1. juni 2023, jf. bekendtgørelse nr. 459 af 22. april 2023

Lov nr. 551 af 02. juni 2014,
som ændret ved lov nr. 243 af 07. marts 2023

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
  • Bilag

  • Bilag 1 Aftale om en fælles patentdomstol
§ 1

Aftale af 19. februar 2013 om en fælles patentdomstol, jf. bilag 1 til denne lov, gælder her i landet.

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med justitsministeren bestemme, at bestemmelser fastsat i henhold til aftalen om en fælles patentdomstol skal gælde her i landet.

Stk. 3 Beføjelser, som efter grundloven tilkommer rigets myndigheder, kan, i det omfang det er fastsat i aftalen om en fælles patentdomstol, udøves af de institutioner, der er nævnt i denne aftale.

§ 2

Anmodning om, at et forlig, en afgørelse eller en kendelse, som er omfattet af aftalen, skal fuldbyrdes, indgives til fogedretten. Anmodningen skal være skriftlig.

Stk. 2 Fuldbyrdelse af et forlig, en afgørelse eller en kendelse omfattet af aftalen sker efter retsplejelovens regler.

Stk. 3 Hvis en part ikke overholder betingelserne i en kendelse afsagt af den fælles patentdomstol, kan fogedretten pålægge parten tvangsbøder, der skal betales til den fælles patentdomstol. Den enkelte bøde skal stå i rimeligt forhold til betydningen af den kendelse, der skal fuldbyrdes, og indskrænker ikke den pågældende parts ret til at kræve erstatning eller sikkerhedsstillelse.

§ 3

Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2 Sager, som på tidspunktet for lovens ikrafttræden er under behandling af en dansk domstol, færdigbehandles af vedkommende danske domstol.

Stk. 3 Retsplejelovens § 225 a, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 4, nr. 2, har virkning i 7 år fra ikrafttræden af aftalen.

Stk. 4 Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med justitsministeren forlænge perioden nævnt i stk. 3 med op til 7 år.

§§ 4-7

(Udeladt af Redaktionen)

§ 8

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Lovens § 6 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.