14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om en fælles patentdomstol m.v.  - Bemærk, at loven ikke er trådt i kraft endnu. Erhvervs- og vækstministeren er bemyndiget til at sætte loven i kraft, jf. lovens § 3, stk. 1, hvilket ikke ses at være sket.

Lov nr. 551 af 02. juni 2014

Denne konsoliderede version af lov om en fælles patentdomstol m.v. er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om en fælles patentdomstol m.v.

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
  • Bilag

  • Bilag 1Aftale om en fælles patentdomstol

§1 Aftale af 19. februar 2013 om en fælles patentdomstol, jf. bilag 1 til denne lov, gælder her i landet.

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med justitsministeren bestemme, at bestemmelser fastsat i henhold til aftalen om en fælles patentdomstol skal gælde her i landet.

Stk. 3 Beføjelser, som efter grundloven tilkommer rigets myndigheder, kan, i det omfang det er fastsat i aftalen om en fælles patentdomstol, udøves af de institutioner, der er nævnt i denne aftale.

§2 Anmodning om, at et forlig, en afgørelse eller en kendelse, som er omfattet af aftalen, skal fuldbyrdes, indgives til fogedretten. Anmodningen skal være skriftlig.

Stk. 2 Fuldbyrdelse af et forlig, en afgørelse eller en kendelse omfattet af aftalen sker efter retsplejelovens regler.

Stk. 3 Hvis en part ikke overholder betingelserne i en kendelse afsagt af den fælles patentdomstol, kan fogedretten pålægge parten tvangsbøder, der skal betales til den fælles patentdomstol. Den enkelte bøde skal stå i rimeligt forhold til betydningen af den kendelse, der skal fuldbyrdes, og indskrænker ikke den pågældende parts ret til at kræve erstatning eller sikkerhedsstillelse.

§3 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2 Sager, som på tidspunktet for lovens ikrafttræden er under behandling af en dansk domstol, færdigbehandles af vedkommende danske domstol.

Stk. 3 Retsplejelovens § 225 a, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 4, nr. 2, har virkning i 7 år fra ikrafttræden af aftalen.

Stk. 4 Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med justitsministeren forlænge perioden nævnt i stk. 3 med op til 7 år.

§§4-7 (Udeladt af Redaktionen)

§8 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Lovens § 6 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

profile photo
Profilside