14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Varemærkeforfalskelsesloven

Lov om anvendelse af det europæiske fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder

Lov nr. 1091 af 20. december 1995, jf.
lovbekendtgørelse nr. 177 af 21. februar 2017

Denne konsoliderede version af varemærkeforfalskelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Varemærkeforfalskelsesloven

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Denne lov finder anvendelse på varer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 af 12. juni 2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003.

Stk. 2 Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om et ændret anvendelsesområde for loven, hvis dette er nødvendigt til gennemførelse af rådsforordninger, der ændrer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013.

§1a Bestemmelserne i denne lov og bestemmelser fastsat i henhold til denne lov forvaltes af told- og skatteforvaltningen.

§2 (Ophævet).

§3 Når der er truffet afgørelse om indgriben efter forordningens kapitel III, kan told- og skatteforvaltningen mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til varemodtagerens lokaler med henblik på besigtigelse m.v. af de varer, som anmodningen vedrører, såfremt besigtigelsen er nødvendig for myndighedens afgørelse om suspension af frigivelsen af varerne m.v. efter forordningens artikel 17.

Stk. 2 Politiet yder bistand hertil. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

§4 De almindelige domstole er kompetent myndighed efter forordningens artikel 23, stk. 1.

§5 Varemodtageren kan under en sag, der anlægges efter forordningens artikel 17, anmode retten om at tage stilling til, om betingelserne for suspension af frigivelsen af varerne efter forordningens artikel 17 er opfyldt. Retten kan træffe afgørelse om, at varerne skal frigives.

Stk. 2 Varemodtageren kan ikke indbringe told- og skatteforvaltningens afgørelse om suspension af frigivelsen af varerne for højere administrativ myndighed.

§5a (Ophævet)

§6 Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser, der er nødvendige for anvendelse her i landet af forordningen, herunder om udtagelse af prøver af varer, om vareprøvers udlevering til rettighedsindehaveren, om behandlingen af varer om hvilke det er fastslået, at de er omfattet af definitionen i forordningens artikel 2, nr. 1-7, og om adgangen til at klage over afgørelse efter forordningen og loven, herunder at afgørelser, der er truffet af told- og skatteforvaltningen, ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§7 Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder forbuddet i forordningens artikel 25 mod at lade varer, for hvilke det ved afslutningen af proceduren i artikel 17 og 19 er fastslået, at de krænker en intellektuel ejendomsret, indføre, overgå til fri omsætning, fjerne fra Fællesskabets toldområde, udføre, genudføre, henføre under en suspensionsordning eller anbringe i frizone (frihavn).

Stk. 2 Er overtrædelsen begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

§8 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 (Overgangsbestemmelsen udeladt).

§9 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside