14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Straffuldbyrdelsesloven (international)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af straf m.v.

Lov nr. 323 af 04. juni 1986, jf.
lovbekendtgørelse nr. 740 af 18. juli 2005,
som ændret ved lov nr. 428 af 01. maj 2013 og lov nr. 377 af 27. april 2016

Denne konsoliderede version af straffuldbyrdelsesloven (international) er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Straffuldbyrdelsesloven (international)

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Forarbejder til bilag
  • Bilag

  • Bilag 1Konvention om overførelse af domfældte
  • Bilag 2Europæiske konvention om straffedommes internationale retsvirkninger.
  • Bilag 3Uddrag af bekendtgørelse nr. 50 af 17. juni 1993 af FN-konventionen af 20. december 1988
  • Bilag 4Konvention om hvidvaskning, efterforskning
  • Bilag 5Europarådets konvention om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering af terrorisme

Kapitel 1
1
Forarbejder

Indledende bestemmelser

§1 Efter reglerne i denne lov kan udenlandske afgørelser om straf m.v. fuldbyrdes her i landet og danske afgørelser om straf m.v. fuldbyrdes i udlandet.

Stk. 2 Med hensyn til afgørelser, der er omfattet af lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v., skal den hidtidige lov dog fortsat anvendes i forhold til disse lande.

Stk. 3 Lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union finder dog anvendelse i forhold til afgørelser, der kan fuldbyrdes efter reglerne deri.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Konventionen om overførelse af domfældte

§2 Afgørelser, som er omfattet af konventionen om overførelse af domfældte og tillægsprotokollen hertil, jf. bilag 1 og bilag 1 a til denne lov, kan fuldbyrdes efter konventionens og protokollens regler.

Stk. 2 Afgørelse om samtykke efter konventionens art. 3, stk. 1, litra f, træffes af justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil.

§3 Begrebet ”statsborger” i konventionens art. 3, stk. 1, litra a, og stk. 3, bestemmes for Danmarks vedkommende som personer, som har dansk indfødsret, eller som har fast bopæl her i riget.

Stk. 2 Fuldbyrdelse af udenlandske afgørelser i Danmark sker efter reglerne i konventionens art. 11 om omsætning af straffen. Afgørelsen om omsætning træffes ved dom.

Stk. 3 Justitsministeren, eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan, hvis det ellers ikke vil være muligt at få en domfældt overført hertil, bestemme, at fuldbyrdelse af den udenlandske afgørelse skal ske efter reglerne i konventionens art. 10 om fortsat fuldbyrdelse. Der skal ske tilpasning af sanktionen i overensstemmelse med art. 10, stk. 2. Afgørelsen om tilpasning træffes ved dom.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Den europæiske konvention om straffedommes internationale retsvirkninger

§4 Afgørelser, som er omfattet af den europæiske konvention om straffedommes internationale retsvirkninger, jfr. bilag 2 til denne lov, kan fuldbyrdes efter reglerne i konventionens afsnit II, jfr. afsnit I.

§5 Retsplejelovens regler om udenretlig vedtagelse af bøde eller konfiskation finder tilsvarende anvendelse ved fuldbyrdelse af udenlandske afgørelser om bøde eller konfiskation, jfr. konventionens art. 37.

Stk. 2 Afgørelse i henhold til konventionens art. 39, stk. 2, træffes ved kendelse.

Stk. 3 Der kan ikke her i landet fastsættes forvandlingsstraf for en udenlandsk bøde, jfr. konventionens art. 48.

Kapitel 3 a

Fuldbyrdelse af afgørelser om konfiskation efter andre konventioner

§5a  Afgørelser om konfiskation, som er omfattet af FN-konventionen imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, den europæiske konvention om hvidvaskning, efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra strafbart forhold eller Europarådets konvention om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering af terrorisme, jf. bilag 3, 4 og 5 til denne lov, kan fuldbyrdes efter reglerne i kapitel 3, når konventionens betingelser er opfyldt.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Fælles regler om behandlingen af sager om fuldbyrdelse af udenlandske afgørelser i Danmark efter kap 2- 3 a

§6 Sager, som skal afgøres af en domstol her i landet, indbringes af anklagemyndigheden for byretten på det sted, hvor den pågældende bor. Har den pågældende ikke bopæl her i landet, bestemmer justitsministeren, hvilken byret der skal behandle sagen.

§7 I det omfang den pågældende konvention og denne lov ikke indeholder modstående regler, gælder retsplejelovens regler om straffesagers behandling for retten.

Stk. 2 Behandlingen af sager, der ikke er omfattet af art. 25, stk. 1, eller art. 26, stk. 1, i den europæiske konvention om straffedommes internationale retsvirkninger, sker uden udfærdigelse af anklageskrift og uden medvirken af domsmænd.

Stk. 3 Der beskikkes en forsvarer for den sigtede. Angår sagen fuldbyrdelse af en udenlandsk bøde eller en sanktion som anført i bilag III til konventionen om straffedommes internationale retsvirkninger, beskikkes forsvarer dog kun, såfremt den pågældende fremsætter begæring herom.

§8 Angår sagen fuldbyrdelse af en udenlandsk afgørelse om frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter, kan retten med henblik på at sikre den pågældendes tilstedeværelse og muligheden for, at straffen umiddelbart kan fuldbyrdes, træffe bestemmelse om, at den pågældende skal varetægtsfængsles.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Almindelige bestemmelser

§9 Justitsministeren kan på grundlag af en overenskomst med en anden stat, der kan indeholde fravigelser fra den pågældende konvention, jfr. dog § 11, fastsætte, at lovens kapitler 2 og 4 eller 3-4 også skal anvendes i forholdet mellem Danmark og denne stat.

§10 Gælder der i forhold til en anden stat ikke nogen af de i kapitel 2- 3 a nævnte konventioner eller af de i § 9 nævnte overenskomster, kan justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,når humanitære eller andre særlige hensyn taler derfor, bestemme, at straf m.v., som er pålagt i den anden stat, kan fuldbyrdes her i landet.

Stk. 2 Fuldbyrdelsen skal ske efter danske regler og må ikke medføre skærpelse af domfældtes strafferetlige situation.

Stk. 3 Justitsministeren, eller den, ministeren bemyndiger dertil, fastsætter i forbindelse med de i stk. 1 nævnte afgørelser, i hvilket omfang bestemmelserne i denne lovs kapitler 2 og 4 eller 3-4 og de heri nævnte konventioner skal fraviges, jfr. dog § 11.

Stk. 4 I nødvendigt omfang kan justitsministeren, eller den, ministeren bemyndiger dertil, i forbindelse med en aftale som nævnt i stk. 1 indgå på, at der på tilsvarende betingelser kan ske fuldbyrdelse i en anden stat af straf m.v., der er fastsat her i landet vedrørende personer, der er hjemmehørende i den anden stat.

§11 Kan fuldbyrdelse i de i §§ 9-10 nævnte tilfælde ikke ske efter bestemmelserne i kapitel 5 i den europæiske konvention om straffedommes internationale retsvirkninger eller efter reglerne om omsætning af retsfølgen i art. 11 i konventionen om overførsel af domfældte, skal reglerne om tilpasning af sanktionen i art. 10, stk. 2, i den sidstnævnte konvention dog anvendes. Afgørelsen om tilpasning træffes ved dom.

§12 Justitsministeren fastsætter nærmere regler om vejledning af udenlandske domfældte om mulighederne for fuldbyrdelse af straf m.v. i hjemlandet.

Stk. 2 Justitsministeren kan fastsætte yderligere bestemmelser til gennemførelse af de i kapitel 2-3 a nævnte konventioner, de i § 9 nævnte overenskomster samt reglerne i denne lov.

§12a En person, der er frihedsberøvet i udlandet som led i fuldbyrdelse af en straf m.v. idømt her i landet, og som har meddelt samtykke hertil, kan overføres til Danmark for at være til stede ved en fornyet behandling af sagen. Retsplejelovens § 191 finder tilsvarende anvendelse.

§12b Justitsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter denne lov, herunder at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 6
1
Forarbejder

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§13 Loven træder i kraft den 1. juli 1986.

Stk. 2 Samtidig ophæves lov nr. 522 af 23. december 1970 om fuldbyrdelse af europæiske straffedomme.

§14 Bestemmelserne i kapitel 2 finder anvendelse, selv om den pågældende afgørelse er truffet, før konventionen om overførelse af domfældte er trådt i kraft mellem Danmark og vedkommende fremmede stat.

Stk. 2 Kapitel 3 finder kun anvendelse på afgørelser, der er truffet efter, at den europæiske konvention om straffedommes internationale retsvirkninger er trådt i kraft mellem Danmark og vedkommende fremmede stat. Justitsministeren kan dog på grundlag af overenskomst med vedkommende stat bestemme, at bestemmelserne også skal anvendes på tidligere afgørelser.

§15 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

profile photo
Profilside