Lov om visitation på visse kulturarvsinstitutioner

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om visitation på visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne

Lov nr. 246 af 08. juni 1978,
som ændret ved lov nr. 1628 af 26. december 2013

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

På visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne kan der gennemføres visitation af personer efter bestemmelserne i denne lov.

Stk. 2 Kulturministeren kan efter anmodning fra en kulturarvsinstitution bestemme, at den pågældende kulturarvsinstitution skal omfattes af stk. 1.

Stk. 3 Visitation foretages efter forskrifter, der godkendes af kulturministeren.

§ 2

En person, der udtages til visitation, skal lade en kontrollant gennemse tasker, pakker og lignende samt lade sin ydre beklædning undersøge.

§ 3

Nægter en person at lade sig visitere, eller giver visitationen rimelig grund til mistanke om tyveri fra samlingen, kan personen tilbageholdes. Tilbageholdelsen skal foretages så skånsomt, som omstændighederne tillader. Personen skal snarest muligt overgives til politiet med henblik på visitation.

§ 4

Politiets visitation er ikke begrænset til den ydre påklædning. Visitationen skal foretages i et særligt lokale.

Stk. 2 En visitation, der ikke begrænses til den ydre påklædning, må ikke udføres eller overværes af personer af andet køn end den, der skal visiteres, medmindre denne samtykker heri. Den pågældende kan endvidere kræve, at visitationen overværes af et vidne.

§ 5

Visitationen skal foretages med størst mulig hensynsfuldhed og må ikke være videre gående, end formålet nødvendiggør.

§ 6

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.