14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Kulturdrifttilskudsloven

Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Denne konsoliderede version af kulturdrifttilskudsloven bygger på lov nr. 1531 af 21. december 2010, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Kulturdrifttilskudsloven

Kapitel 1
1
1 Kommentar

Anvendelsesområde

§1 Loven finder anvendelse for selvejende institutioner, hvor Kulturministeriet er offentlig hovedtilskudsyder til driften, og for foreninger, hvor Kulturministeriet er offentlig hovedtilskudsyder til driften, og hvor driftstilskuddet forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af foreningens ordinære driftsudgifter. Driftstilskud efter 1. pkt. er offentlige tilskud, der ydes eller forventes ydet til tilskudsmodtagerens ordinære driftsudgifter i en sammenhængende periode på 3 år eller mere.

Stk. 2 Loven finder endvidere anvendelse for tilskudsmodtagere, for hvilke kulturministeren i forbindelse med afgørelser om tilskud efter anden lovgivning skal godkende vedtægterne.

Stk. 3 Efter aftale mellem kulturministeren og en eller flere kommuner kan loven finde hel eller delvis anvendelse for tilskudsmodtagere, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, og hvor en eller flere kommuner er offentlig hovedtilskudsyder.

Stk. 4 Er tilskudsmodtageren ikke omfattet af stk. 1 eller 2, og er der ikke indgået aftale i henhold til stk. 3, er tilskudsmodtageren omfattet af §§ 7-13, i det omfang tilskudsmodtageren modtager driftstilskud fra Kulturministeriet.

Stk. 5 Kulturministeren kan under særlige omstændigheder beslutte, at tilskudsmodtagere, der er omfattet af stk. 1, 2 eller 4, helt eller delvis kan undtages fra loven.

Stk. 6 Loven gælder ikke for Designskolen Kolding, DR og de regionale TV 2-virksomheder.

Kapitel 2
1
1 Kommentar

Definitioner

§2 Ved offentlig hovedtilskudsyder forstås i denne lov den offentlige myndighed, der yder den største del af det offentlige driftstilskud til tilskudsmodtageren.

Stk. 2 Ved tilskudsmodtagere forstås i denne lov juridiske personer uanset organisationsform og enkeltpersoner, der modtager offentligt driftstilskud i en sammenhængende periode på 3 år eller mere.

Kapitel 3
1
1 Kommentar

Vedtægter og ledelse i selvejende institutioner

§3 Vedtægterne for en selvejende institution, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, skal indeholde bestemmelser om

 • 1) navn,

 • 2) hjemsted,

 • 3) formål,

 • 4) udpegning og konstituering af bestyrelse,

 • 5) bestyrelsens valgperioder og antal genvalg,

 • 6) udformning og godkendelse af budgetter,

 • 7) definition af regnskabsåret,

 • 8) aflæggelse, revision og godkendelse af årsrapporten og

 • 9) vedtægtsændringer og ophør, herunder anvendelse af nettoformuen efter den selvejende institutions ophør.

Stk. 2 Hvis vedtægterne for en selvejende institution ikke er godkendt i henhold til anden lovgivning, skal den offentlige hovedtilskudsyder godkende vedtægterne.

§4 Den selvejende institution ledes af en bestyrelse, der sammensættes i henhold til institutionens vedtægter. Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige ledelse af den selvejende institution. Den daglige ledelse forestår under ansvar over for bestyrelsen den daglige drift af den selvejende institution. Den daglige ledelse skal handle inden for de budget- og bevillingsmæssige rammer samt øvrige tilskudsbetingelser, der er fastsat for institutionen.

Stk. 3 Bestyrelsen er ansvarlig for den selvejende institutions samlede virksomhed, herunder for, at institutionen opfylder betingelserne for driftstilskuddet i henhold til denne lov eller anden lovgivning, regler fastsat i medfør af denne lov eller anden lovgivning, indgåede aftaler, jf. § 9, eller øvrige betingelser for driftstilskuddet.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

Stk. 5 Hvis der ydes vederlag til bestyrelsesmedlemmer, må vederlaget ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

Kapitel 4
1
1 Kommentar

Vedtægter og ledelse i foreninger

§5 Vedtægterne for en forening, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, skal indeholde bestemmelser om

 • 1) navn,

 • 2) hjemsted,

 • 3) formål,

 • 4) valg og konstituering af bestyrelse,

 • 5) betingelser for medlemskab,

 • 6) foreningens regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor og tegningsret, og

 • 7) vedtægtsændringer og ophør, herunder anvendelse af nettoformuen ved foreningens ophør.

Stk. 2 Hvis vedtægterne for en forening, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, ikke er godkendt i henhold til anden lovgivning, skal den offentlige hovedtilskudsyder påse, at foreningens vedtægter indeholder de i stk. 1 nævnte bestemmelser, og om det formål, som et driftstilskud ydes til, ligger inden for foreningens formål.

§6 Foreningen ledes af en bestyrelse, der sammensættes i henhold til foreningens vedtægter.

Stk. 2 Såfremt foreningen har en daglig ledelse, ansættes og afskediges denne af foreningen. Den daglige ledelse forestår under ansvar over for foreningens medlemmer eller deres repræsentanter den daglige drift af foreningen. Den daglige ledelse skal handle inden for de budget- og bevillingsmæssige rammer samt øvrige tilskudsbetingelser, der er fastsat for foreningen.

Stk. 3 Foreningen er ansvarlig for, at foreningens formål varetages i overensstemmelse med gældende lovgivning, og for forvaltningen af de offentlige tilskud. Over for tilskudsyder repræsenteres foreningen af den eller de personer, der tegner foreningen, eller som foreningen udpeger til at varetage kontakten.

Kapitel 5
1
1 Kommentar

Budget, regnskab, revision og tilsyn

§7 Inden for rammerne af sit budget disponerer tilskudsmodtageren ved anvendelsen af de offentlige tilskud og øvrige indtægter under et.

Stk. 2 Tilskudsmodtageren kan videreføre over- eller underskud til anvendelse for tilskudsmodtagerens formål i følgende regnskabsår, medmindre andet er besluttet i forbindelse med afgørelsen om ydelse af tilskud.

Stk. 3 Kulturministeren fastsætter nærmere regler for budgettet for tilskudsmodtagers drift og for regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse.

§8 Den offentlige hovedtilskudsyder skal føre tilsyn med, om tilskudsmodtageren forvalter driftstilskuddet i overensstemmelse med det formål, tilskuddet er bevilget til, og i overensstemmelse med denne lov og anden lovgivning, regler fastsat i medfør af denne lov eller anden lovgivning, indgåede aftaler, jf. § 9, og øvrige betingelser for driftstilskuddet. Den offentlige hovedtilskudsyder kan beslutte, at en tilskudsmodtager skal underlægges et skærpet tilsyn.

Stk. 2 Efter aftale mellem kulturministeren og en eller flere kommuner eller anden offentlig tilskudsydende myndighed kan tilsynet med en tilskudsmodtagers virke varetages af en offentlig myndighed, der ikke er den offentlige hovedtilskudsyder.

Stk. 3 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om indholdet af tilsynet, herunder om de oplysninger, der skal kontrolleres, og om, hvor ofte kontrollen skal finde sted.

Stk. 4 I forbindelse med tilsynet med tilskudsmodtagerens virksomhed og til statistisk belysning af tilskudsområdet kan kulturministeren indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtageren.

§9 Kulturministeren kan indgå aftale med en tilskudsmodtager, som er omfattet af denne lov, om opfyldelse af formålet med tilskudsmodtagerens virke.

Kapitel 6
1
1 Kommentar

Andre bestemmelser

§10 Tilskudsmodtageren skal sikre, at informationer om tilskudsmodtagerens organisation og aktiviteter er let tilgængelige for offentligheden.

§11 Reglerne i forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen gælder for de sager, hvori en tilskudsmodtager på vegne af staten træffer afgørelse om ydelse af tilskud.

Kapitel 7
1
1 Kommentar

Fusion og spaltning

§12 Hvis en tilskudsmodtager planlægger at fusionere med en anden juridisk person eller at spaltes i to eller flere juridiske personer, skal Kulturministeriet orienteres herom. Kulturministeren træffer afgørelse om tilskudsmodtagerens fortsatte berettigelse til driftstilskud fra Kulturministeriet efter fusionen eller spaltningen.

Kapitel 8
1
1 Kommentar

Sanktioner

§13 Driftstilskud fra Kulturministeriet kan tilbageholdes eller bortfalde helt eller delvis, og udbetalte driftstilskud kan kræves helt eller delvis tilbagebetalt, hvis

 • 1) tilskudsmodtageren ikke længere opfylder betingelserne for driftstilskuddet efter denne lov eller anden lovgivning, regler fastsat i medfør af denne lov eller anden lovgivning, indgåede aftaler, jf. § 9, eller øvrige betingelser for driftstilskuddet eller

 • 2) tilskudsmodtageren begæres konkurs eller standser sine betalinger eller der i øvrigt er fare for, at tilskudsmodtagerens virksomhed må indstilles.

Stk. 2 Driftstilskud, der kræves tilbagebetalt efter stk. 1, kan modregnes i kommende tilskudsudbetalinger.

Stk. 3 Hvor Kulturministeriet er offentlig hovedtilskudsyder til en selvejende institution og kulturministeren har beskikket bestyrelsen for institutionen, kan kulturministeren beslutte, at bestyrelsen for den selvejende institution skal træde tilbage, hvis den selvejende institution ikke opfylder betingelserne for driftstilskuddet efter denne lov eller anden lovgivning, regler fastsat i medfør af denne lov eller anden lovgivning, indgåede aftaler, jf. § 9, eller øvrige betingelser for driftstilskuddet, eller hvis kulturministeren vurderer, at bestyrelsen ved sine dispositioner bringer den selvejende institutions videreførelse i fare. I så fald beskikkes en ny bestyrelse efter reglerne i den selvejende institutions vedtægt.

Kapitel 9
1
1 Kommentar

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§14 Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2 For så vidt angår de tilskudsmodtagere, der ikke ved lovens ikrafttræden opfylder bestemmelserne, finder §§ 3 og 5 anvendelse fra den 1. januar 2012.

Stk. 3 Kulturministeren kan fastsætte nærmere overgangsbestemmelser, herunder om indsendelse af budgetter, i forbindelse med lovens ikrafttræden.

§§15-26 (Udeladt af Redaktionen).

§27 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside