Kulturdrifttilskudsloven § 7

Denne konsoliderede version af kulturdrifttilskudsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Lov nr. 1531 af 21. december 2010,
som ændret ved lov nr. 1548 af 18. december 2018

§ 7

Inden for rammerne af sit budget disponerer tilskudsmodtageren ved anvendelsen af de offentlige tilskud og øvrige indtægter under et.

Stk. 2 Tilskudsmodtageren kan videreføre over- eller underskud til anvendelse for tilskudsmodtagerens formål i følgende regnskabsår, medmindre andet er besluttet i forbindelse med afgørelsen om ydelse af tilskud.

Stk. 3 Kulturministeren fastsætter nærmere regler for budgettet for tilskudsmodtagers drift og for regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse.