Kulturbidragsloven

Denne konsoliderede version af kulturbidragsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om visse medietjenesteudbyderes bidrag til fremme af dansk kultur (kulturbidragsloven)

Lov nr. 615 af 11. juni 2024

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Formål, anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Formålet med denne lov er at fremme dansk audiovisuelt indhold, herunder produktion af nye danske film, serier og dokumentarprogrammer.

§ 2

Denne lov finder anvendelse på medietjenesteudbydere, der er etableret i Danmark, og som udbyder on demand, audiovisuelle medietjenester, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 2 Loven finder endvidere anvendelse på medietjenesteudbydere, der er etableret i en anden EU-medlemsstat, og som udbyder on demand, audiovisuelle medietjenester, der er målrettet publikum i Danmark, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 3 Loven gælder ikke medietjenesteudbydere, der har en årlig omsætning på under 15 mio. kr., eller hvis publikum udgør under 1 pct. af det samlede antal brugere af on demand, audiovisuelle medietjenester på det danske marked.

Stk. 4 Loven gælder ikke medietjenester, der udbydes som led i udøvelse af public service-virksomhed, jf. § 11 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v., eller i medfør af reguleringen i den EU-medlemsstat, hvor udbyderen af den on demand, audiovisuelle medietjeneste er etableret.

Stk. 5 Loven gælder ikke medietjenesteudbydere, der alene udbyder medietjenester til biblioteks- eller undervisningsformål.

§ 3

I denne lov forstås ved:

  • 1) Audiovisuel medietjeneste: En tjeneste, hvor hovedformålet med tjenesten eller en del af den, der kan adskilles herfra, er at udbyde informerende, underholdende eller oplysende billedprogrammer til almenheden via elektroniske kommunikationsnet som defineret i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

  • 2) On demand, audiovisuel medietjeneste: En audiovisuel medietjeneste, der udbydes af en medietjenesteudbyder, med henblik på at programmer kan modtages på et brugervalgt tidspunkt og på den enkelte brugers anmodning på grundlag af et programkatalog udvalgt af medietjenesteudbyderen.

  • 3) Medietjenesteudbyder: Den fysiske eller juridiske person, der har det redaktionelle ansvar for valget af audiovisuelt indhold i en audiovisuel medietjeneste, og som bestemmer, hvordan det audiovisuelle indhold tilrettelægges.

  • 4) Bidragspligtig omsætning: En medietjenesteudbyders nettoindtægter i Danmark, som hidrører fra den on demand, audiovisuelle medietjenestes tilgængeliggørelse af audiovisuelt indhold. Indtægter, der relaterer sig til tilgængeliggørelse af sports- eller nyhedsprogrammer, indtægter hidrørende fra lineær programvirksomhed, der er gjort tilgængelig via den on demand, audiovisuelle medietjeneste, og indtægter fra videredistribution af andre medietjenesteudbyderes on demand, audiovisuelle medietjenester udgør ikke en del af den bidragspligtige omsætning.

Kapitel 2 1 Kulturbidrag
§ 4

En medietjenesteudbyder skal betale et årligt bidrag på 2 pct. af sin bidragspligtige omsætning i Danmark, jf. dog § 5, stk. 3.

Stk. 2 En medietjenesteudbyder, der investerer under 5 pct. af sin bidragspligtige omsætning i Danmark i nyt dansk indhold, skal i tillæg til bidraget efter stk. 1 betale et årligt bidrag på 3 pct. af sin bidragspligtige omsætning i Danmark, jf. dog § 5, stk. 3. En medietjenesteudbyder kan fordele investeringerne i nyt dansk indhold over en 3-årig periode som gennemsnit.

Stk. 3 Som investeringer i nyt dansk indhold kan medregnes alle investeringer i produktion og koproduktion af nye film, serier og dokumentarer, jf. stk. 4.

Stk. 4 Investeringer anses som foretaget i nyt dansk indhold, når 75 pct. af produktionsmaterialet for europæisk producerede film, serier eller dokumentarer er på dansk.

§ 5

Slots- og Kulturstyrelsen opkræver bidrag efter § 4, stk. 1 og 2, årligt bagudrettet på baggrund af medietjenesteudbydernes opgørelser over det seneste kalenderårs bidragspligtige omsætning i Danmark.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen opkræver bidrag efter § 4, stk. 2, bagudrettet ved udløbet af den 3-årige periode.

Stk. 3 Finansielt bidrag efter artikel 13, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester), som medietjenesteudbydere etableret i Danmark betaler af den bidragspligtige omsætning til en anden EU-medlemsstat, fradrages bidrag efter § 4, stk. 1 og 2. Fradragsbeløbet kan dog ikke overstige det bidragsbeløb, medietjenesteudbyderen skal betale efter § 4, stk. 1 og 2.

Stk. 4 Betales bidrag ikke af medietjenesteudbyderen, overgives det til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

Stk. 5 Kulturministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler om inddrivelse af bidraget, herunder regler om rykkerprocedure for betaling, forrentning og betalingsfrist.

§ 6

Provenuet af kulturbidraget fordeles efter fradrag af omkostningerne forbundet med ordningens administration mellem public service-puljen og støtte til dansk film.

Stk. 2 Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om fordelingen mellem public service-puljen og støtte til dansk film.

Kapitel 3 1 Registrering, indberetning af oplysninger og tilsyn
§ 7

En medietjenesteudbyder skal registrere sig hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 2 Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om registreringen af en medietjenesteudbyder, herunder om krav til registreringens form, procedure og indhold og frister for registreringen.

§ 8

En medietjenesteudbyder skal én gang om året indberette en opgørelse over det seneste kalenderårs bidragspligtige omsætning i Danmark til Slots- og Kulturstyrelsen. Det skal af opgørelsen tydeligt fremgå, fra hvilken on demand, audiovisuel medietjeneste den bidragspligtige omsætning hidrører.

Stk. 2 En medietjenesteudbyders opgørelse skal følge den regnskabspraksis, der er anvendt ved virksomhedens seneste godkendte regnskab. Har medietjenesteudbyderen ikke tidligere udarbejdet et godkendt regnskab, skal opgørelsen af omsætningen ske i overensstemmelse med årsregnskabsloven eller en godkendt regnskabsstandard, som er tilladt af et godkendt regnskabsorgan i en anden EU-medlemsstat, hvor medietjenesteudbyderen er registreret.

Stk. 3 Den indberettede opgørelse skal ledsages af en erklæring afgivet med høj grad af sikkerhed af en uafhængig godkendt revisor.

Stk. 4 En medietjenesteudbyder, der udbyder mere end én on demand, audiovisuel medietjeneste, kan indberette én samlet erklæring, jf. stk. 3, for disse.

Stk. 5 Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetning af opgørelser over den bidragspligtige omsætning, herunder om indberetningens form, procedure og indhold, frister for indberetningen og krav til revisorerklæringer.

§ 9

En medietjenesteudbyder skal én gang om året indberette en opgørelse over investeringer i nyt dansk indhold, jf. § 4, stk. 2, i det seneste kalenderår til Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 2 En medietjenesteudbyder, som fordeler investeringer over 3-årige perioder, jf. § 4, stk. 2, 2. pkt., skal indsende en hensigtserklæring om det forventede investeringsniveau for den 3-årige investeringsperiode. Ligeledes skal opgørelser over investeringer i nyt dansk indhold for de op til 3 seneste kalenderår indberettes til Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 3 En indberettet opgørelse, jf. stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., skal ledsages af en erklæring afgivet med høj grad af sikkerhed af en uafhængig godkendt revisor.

Stk. 4 Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetning af opgørelser over investering i nyt dansk indhold, herunder om indberetningens form, fastsættelse af den 3-årige investeringsperiode, procedure og indhold, frister for indberetningen og krav til erklæringer efter stk. 2, 1. pkt., og stk. 3.

§ 10

Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med og træffer afgørelser efter denne lov og regler udstedt i medfør heraf.

Stk. 2 En medietjenesteudbyder skal inden for en frist fastsat af Slots- og Kulturstyrelsen give Slots- og Kulturstyrelsen de oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige udtalelser, som forlanges af styrelsen i forbindelse med udøvelse af tilsynsforpligtelsen.

Stk. 3 Afgørelser truffet af Slots- og Kulturstyrelsen i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan indbringes for Radio- og tv-nævnet, senest 4 uger efter at styrelsens afgørelse er meddelt medietjenesteudbyderen. Radio- og tv-nævnet kan tillægge klager indbragt for nævnet opsættende virkning. Nævnets afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4 Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om medietjenesteudbyderes afgivelse af oplysninger, udlevering af dokumenter m.v. og afgivelse af skriftlige udtalelser, herunder erklæring fra revisor om egne arbejdsgange og egen uafhængighed, opgørelse over omsætning, beregning af bidragspligtig omsætning og opgørelse og beregning af investering i dansk indhold.

§ 11

Kulturministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Slots- og Kulturstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

Stk. 4 Kulturministeren kan fastsætte regler om, at myndigheder kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet.

Kapitel 4 1 Straffebestemmelser
§ 12

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 4, stk. 1 og 2, § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1, eller § 10, stk. 2.

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5 1 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 13

Loven træder i kraft den 1. juli 2024.

Stk. 2 Kulturbidrag, jf. § 4, stk. 1 og 2, opkræves første gang til betaling i 2025 på baggrund af medietjenesteudbydernes opgørelser over den bidragspligtige omsætning i Danmark i kalenderåret 2024.

Kapitel 6 1 Ændringer i anden lovgivning
§ 14

(Udeladt)

Kapitel 7 1 Territorial gyldighed
§ 15

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.