Kunstfondsloven

Denne konsoliderede version af kunstfondsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed

Lov nr. 458 af 08. maj 2013,
som ændret ved lov nr. 628 af 08. juni 2016 og lov nr. 716 af 13. juni 2023

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 1 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 1 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Kultur
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Formål og virkeområde
§ 1

Statens Kunstfonds formål er at fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet.

§ 2

Statens Kunstfonds virksomhed omfatter arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik, scenekunst og andre kunstområder, som kan sidestilles med de nævnte, og som ikke er omfattet af anden lovgivning.

Opgaver
§ 3

Statens Kunstfond yder tilskud, garantier m.v. til kunstneriske formål, herunder de formål, som er nævnt i kapitel 2 i lov om litteratur, kapitel 1, 2 og 2 b i lov om musik, kapitel 8 i lov om scenekunst, kapitel 4 a i lov om film og §§ 2-4 i lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning.

Stk. 2 Tildeling af tilskud, garantier m.v. efter stk. 1 skal ske på grundlag af en vurdering af kunstnerisk kvalitet og talent.

Stk. 3 Statens Kunstfond skal endvidere i sin støttevirksomhed efter stk. 1 tilstræbe at

 • 1) tilgodese alle kunstnerisk væsentlige genrer og udtryksformer inden for og imellem kunstområderne,

 • 2) fremme den geografiske spredning af kunst i hele landet og

 • 3) tilgodese produktion og formidling af kunst over for børn og unge.

Stk. 4 Afgørelser om tilskud, garantier m.v. efter stk. 1 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 4

Statens Kunstfond tildeler hædersydelser til skabende kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at de har placeret sig afgørende som kunstnere. Hædersydelserne er indtægtsregulerede, og tildelingen, der er livsvarig, sker alene på grundlag af en vurdering af kvaliteten af den kunstneriske produktion.

Stk. 2 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om antallet og størrelsen af hædersydelserne, om indtægtsregulering af disse og om fordeling af hædersydelser mellem de i § 2 nævnte kunstområder. Bekendtgørelse om Statens Kunstfond

§ 4a

Beregning og udbetaling af hædersydelserne varetages af Udbetaling Danmark.

Repræsentantskabet
§ 5

Kulturministeren nedsætter et repræsentantskab for Statens Kunstfond. Kulturministeren beskikker medlemmerne af Statens Kunstfonds repræsentantskab for en periode af 4 år. Genbeskikkelse kan finde sted en gang. Herefter kan genbeskikkelse tidligst finde sted efter en periode på 4 år efter beskikkelsesperiodens ophør. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem, som beskikkes af kulturministeren for den resterende del af perioden.

Stk. 2 Repræsentantskabet har til opgave at udpege udvalgsmedlemmer til Statens Kunstfond og at tildele hædersydelser. Tildeling af hædersydelser sker efter indstilling fra legatudvalgene og fra legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur. Endvidere skal Statens Kunstfonds repræsentantskab følge Statens Kunstfonds virksomhed og i samarbejde med Statens Kunstfonds bestyrelse arrangere et årligt seminar om kunstens rolle i samfundet.

Stk. 3 Statens Kunstfonds repræsentantskab består af repræsentanter udpeget af organisationer, institutioner og interessegrupper inden for eller med relevans for dansk kunst.

Stk. 4 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om sammensætningen af Statens Kunstfonds repræsentantskab og om antallet af medlemmer i repræsentantskabet, om repræsentantskabets beslutningsprocedure i forbindelse med tildeling af hædersydelser og om udarbejdelse af en forretningsorden for repræsentantskabet, herunder om bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt. Bekendtgørelse om Statens Kunstfond

Udvalg
§ 6

Til Statens Kunstfond hører for billedkunst, litteratur, kunsthåndværk og design, musik og scenekunst to kunstkyndige udvalg, et legatudvalg og et projektstøtteudvalg. På filmområdet er der dog kun et legatudvalg. På arkitekturområdet er der et samlet udvalg for legater og projektstøtte.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte udvalg skal rumme kunstfaglig ekspertise og udpeges på følgende måde af Statens Kunstfonds repræsentantskab og kulturministeren:

 • 1) Legatudvalget for billedkunst består af 5 medlemmer. Statens Kunstfonds repræsentantskab udpeger 3 medlemmer, og kulturministeren udpeger 2 medlemmer.

 • 2) Projektstøtteudvalget for billedkunst består af 5 medlemmer. Statens Kunstfonds repræsentantskab udpeger 3 medlemmer, og kulturministeren udpeger 2 medlemmer.

 • 3) Legatudvalget for film består af 3 medlemmer. Statens Kunstfonds repræsentantskab udpeger 2 medlemmer, og kulturministeren udpeger 1 medlem.

 • 4) Legatudvalget for litteratur består af 5 medlemmer. Statens Kunstfonds repræsentantskab udpeger 3 medlemmer, og kulturministeren udpeger 2 medlemmer.

 • 5) Projektstøtteudvalget for litteratur består af 3 medlemmer. Statens Kunstfonds repræsentantskab udpeger 2 medlemmer, og kulturministeren udpeger 1 medlem.

 • 6) Legatudvalget for musik består af 5 medlemmer. Statens Kunstfonds repræsentantskab udpeger 3 medlemmer, og kulturministeren udpeger 2 medlemmer.

 • 7) Projektstøtteudvalget for musik består af 7 medlemmer. Statens Kunstfonds repræsentantskab udpeger 4 medlemmer, og kulturministeren udpeger 3 medlemmer.

 • 8) Legatudvalget for kunsthåndværk og design består af 3 medlemmer. Statens Kunstfonds repræsentantskab udpeger 2 medlemmer, og kulturministeren udpeger 1 medlem.

 • 9) Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design består af 5 medlemmer. Statens Kunstfonds repræsentantskab udpeger 3 medlemmer, og kulturministeren udpeger 2 medlemmer.

 • 10) Legatudvalget for scenekunst består af 3 medlemmer. Statens Kunstfonds repræsentantskab udpeger 2 medlemmer, og kulturministeren udpeger 1 medlem.

 • 11) Projektstøtteudvalget for scenekunst består af 5 medlemmer. Statens Kunstfonds repræsentantskab udpeger 3 medlemmer, og kulturministeren udpeger 2 medlemmer.

 • 12) Legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur består af 5 medlemmer. Statens Kunstfonds repræsentantskab udpeger 3 medlemmer, og kulturministeren udpeger 2 medlemmer.

Stk. 3 Formanden for hvert af legatudvalgene udpeges af kulturministeren blandt de af udvalgets medlemmer, der er udpeget af repræsentantskabet.

Stk. 4 Formanden for hvert af projektstøtteudvalgene og for legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur udpeges af kulturministeren blandt medlemmerne af det pågældende udvalg.

Stk. 5 Medlemmerne beskikkes af kulturministeren for en periode på 4 år. Legatudvalgene på den ene side og projektstøtteudvalgene samt legat- og projektstøtteudvalget for arkitektur på den anden side beskikkes 2 år forskudt i forhold til hinanden. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem, som beskikkes af kulturministeren for den resterende del af beskikkelsesperioden for udvalget. Genbeskikkelse eller beskikkelse til et andet udvalg i Statens Kunstfond kan tidligst finde sted efter en periode på 4 år efter beskikkelsesperiodens ophør.

§ 7

Udvalgene i Statens Kunstfond har følgende opgaver:

Stk. 2 Udvalgene administrerer selvstændigt de bevillinger, der er tillagt dem.

Stk. 3 Udvalgene kan samarbejde om at yde tilskud, garantier m.v. til tværgående kunstområder.

Stk. 4 Den i stk. 1 fastlagte arbejdsdeling kan, hvor særlige forhold taler herfor, fraviges efter beslutning i Statens Kunstfonds bestyrelse, jf. § 8, stk. 4. Dog skal det altid være entydigt fastlagt, i hvilket udvalg eller i hvilke udvalg i fællesskab en opgave varetages.

Stk. 5 Kulturministeren kan beslutte at henlægge særlige opgaver med relation til Statens Kunstfonds virkeområde til fondens bestyrelse eller til de enkelte udvalg.

Bestyrelse
§ 8

Statens Kunstfond ledes af en bestyrelse bestående af formændene for de i § 6 nævnte udvalg.

Stk. 2 Formanden for bestyrelsen udpeges af kulturministeren blandt bestyrelsens medlemmer og beskikkes for en periode på 2 år med mulighed for én umiddelbar genbeskikkelse. Bestyrelsens medlemmer vælger iblandt sig en næstformand.

Stk. 3 Bestyrelsen tegner Statens Kunstfond og fastlægger de overordnede retningslinjer for fondens arbejde.

Stk. 4 Bestyrelsen skal sikre koordination mellem udvalgene og har med henblik på at sikre tværgående eller tværkunstneriske indsatsområder mulighed for at nedsætte ad hoc-udvalg på tværs af kunstområder.

Stk. 5 Bestyrelsen aflægger årligt beretning om fondens virksomhed. Beretningen skal offentliggøres.

Stk. 6 Bestyrelsen skal sikre åbenhed om og gennemskuelighed i fondens virke.

Stk. 7 Bestyrelsen kan iværksætte analyser og formidling af fondens virke samt debatskabende virksomhed herom. Bestyrelsen skal arrangere et årligt seminar om kunstens rolle i samfundet i samarbejde med Statens Kunstfonds repræsentantskab.

Stk. 8 Bestyrelsen kan afgive indstilling til kulturministeren om en ændret fordeling af fondens bevillinger mellem kunstområderne på de årlige finanslove.

Stk. 9 Kulturministeren fastsætter nærmere regler for bestyrelsens mulighed for at omprioritere bevillinger afsat på finansloven til Statens Kunstfonds tværgående og tværkunstneriske formål og for bestyrelsens arbejde, herunder udarbejdelse af forretningsorden og beretning om Statens Kunstfonds virke. Bekendtgørelse om Statens Kunstfond

Sekretariatsbetjening
§ 9

Kulturministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for Statens Kunstfond.

Forvaltning af tilskud, garantier m.v. samt budget, regnskab og revision
§ 10

Kulturministeren fastsætter nærmere regler om forvaltning af tilskud, garantier m.v., om tilskudsmodtagernes indsendelse af budget i forbindelse med ansøgning og om tilskudsmodtagernes regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 2 Afgivne tilsagn om tilskud, garantier m.v. kan bortfalde, og udbetalte tilskud, garantier m.v. kan kræves tilbagebetalt, i tilfælde hvor en tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.

Stk. 3 Udbetalinger af tilskud kan ske forskudsmæssigt.

Stk. 4 Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for tilskud, der ydes som driftstilskud.

Digital kommunikation
§ 10a

Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om krav om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater, digitale ansøgninger, afrapportering m.v., til brug for administration af kunststøtte efter § 3, stk. 1.

Ikrafttræden m.v.
§ 11

Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 §§ 5, 6 og 13 træder i kraft den 1. juli 2013.

§ 12

Lov om Statens Kunstfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 78 af 14. januar 2011, og lov om Statens Kunstråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 14. januar 2011, ophæves.

§ 13

Repræsentantskabet for Statens Kunstfond beskikket til og med den 31. oktober 2013 og repræsentantskabet for Statens Kunstråd beskikket til og med den 31. oktober 2015 afbeskikkes pr. 30. juni 2013. I perioden fra den 1. juli 2013 til den 31. december 2013 varetager Statens Kunstfonds repræsentantskab, der beskikkes i henhold til § 5, de opgaver, som ifølge § 5, stk. 3-5, i lov om Statens Kunstfond tillægges repræsentantskabet for Statens Kunstfond, og de opgaver, som ifølge § 8, stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstråd tillægges repræsentantskabet for Statens Kunstråd.

Stk. 2 Medlemmerne af repræsentantskabet for Statens Kunstfond beskikket til og med den 31. oktober 2013 og medlemmerne af repræsentantskabet for Statens Kunstråd beskikket til og med den 31. oktober 2015, som kun har været beskikket én periode i disse repræsentantskaber, kan beskikkes til det nye repræsentantskab, jf. § 5, stk. 1. Disse medlemmer er omfattet af den i § 5, stk. 1, nævnte karensperiode allerede efter en periode på 3 1/2 år i det pr. 1. juli 2013 beskikkede repræsentantskab for Statens Kunstfond.

Stk. 3 Kulturministeren beskikker første gang den 1. juli 2013 medlemmerne af Statens Kunstfonds repræsentantskab for perioden 1. juli 2013-31. december 2016.

Stk. 4 Kulturministeren beskikker første gang den 1. januar 2014 medlemmerne af Statens Kunstfonds legatudvalg for perioden 1. januar 2014-31. december 2015.

Stk. 5 Efterladte efter modtagere af livsvarige ydelser, der ved lovens ikrafttræden oppebærer ydelse til efterladte efter kunstnere, jf. de hidtil gældende regler, modtager ydelsen på livstid.

Stk. 6 Efterladte efter modtagere af hædersydelser, der var tildelt livsvarige ydelser inden lovens ikrafttræden den 1. januar 2014, kan ligeledes tildeles ydelse til efterladte efter kunstnere, jf. de hidtil gældende regler, og modtage denne ydelse på livstid.

Ændringer i anden lovgivning
§§ 14-17

(Udeladt af Redaktionen)

§ 18

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Lovens § 15 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.