Kunstfondsloven § 7

Denne konsoliderede version af kunstfondsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed

Lov nr. 458 af 08. maj 2013,
som ændret ved lov nr. 628 af 08. juni 2016 og lov nr. 716 af 13. juni 2023

§ 7

Udvalgene i Statens Kunstfond har følgende opgaver:

Stk. 2 Udvalgene administrerer selvstændigt de bevillinger, der er tillagt dem.

Stk. 3 Udvalgene kan samarbejde om at yde tilskud, garantier m.v. til tværgående kunstområder.

Stk. 4 Den i stk. 1 fastlagte arbejdsdeling kan, hvor særlige forhold taler herfor, fraviges efter beslutning i Statens Kunstfonds bestyrelse, jf. § 8, stk. 4. Dog skal det altid være entydigt fastlagt, i hvilket udvalg eller i hvilke udvalg i fællesskab en opgave varetages.

Stk. 5 Kulturministeren kan beslutte at henlægge særlige opgaver med relation til Statens Kunstfonds virkeområde til fondens bestyrelse eller til de enkelte udvalg.