Bekendtgørelse om Statens Kunstfond

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om Statens Kunstfond er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 469 af 26. april 2019

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Bestyrelsen
§ 1

Bestyrelsen kan omdisponere op til 10 % af fondens bevillinger på de årlige finanslove med henblik på at sikre støtte til tværgående eller tværkunstneriske formål, jf. § 8, stk. 9, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed. Omdisponeringen må i forhold til det enkelte udvalgs bevilling maksimalt udgøre 10 %.

Stk. 2 Bestyrelsen skal i de årlige beretninger, jf. § 8, stk. 5, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed, redegøre for spredningen af den støtte, som udvalgene tildeler. Det gælder såvel den geografiske og køns- og aldersmæssige spredning som spredningen i forhold til tidligere modtagere af støtte og tidligere medlemmer af Statens Kunstfonds udvalg.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for udvalgene i Statens Kunstfond. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

Kapitel 2 Repræsentantskabet
§ 2

Repræsentantskabet for Statens Kunstfond består af 49 medlemmer. Kulturministeren udpeger formanden blandt medlemmerne. Medlemmerne udpeges således, jf. § 5, stk. 4, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed:

 • 1) Kulturministeren udpeger 1 medlem.

 • 2) Akademiraadet udpeger 2 medlemmer.

 • 3) Akademisk Arkitektforening udpeger 1 medlem.

 • 4) Arkitektskolen Aarhus udpeger 1 medlem.

 • 5) Billedkunstnernes Forbund udpeger 2 medlemmer.

 • 6) Brancherådet for Scenedans i Danmark udpeger 1 medlem.

 • 7) Danmarks Teaterforeninger udpeger 1 medlem.

 • 8) Amatørernes Kunst & Kultur Samråd, Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere samt Musik & Ungdom udpeger i fællesskab 1 medlem.

 • 9) Dansk Artistforbund udpeger 1 medlem.

 • 10) Danmarks Biblioteksforening udpeger 1 medlem.

 • 11) Danske Billedkunstneres Fagforening og Kunstnersammenslutningernes Samråd udpeger i fællesskab 1 medlem.

 • 12) Design Denmark udpeger 2 medlemmer.

 • 13) Danske Dramatikere udpeger 1 medlem.

 • 14) Danske Filminstruktører udpeger 1 medlem.

 • 15) Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer udpeger 1 medlem.

 • 16) Danske Kunsthåndværkere og Designere udpeger 2 medlemmer.

 • 17) Danske Musik- og Kulturskoler og Dansk Musikpædagogisk Forening udpeger i fællesskab 1 medlem.

 • 18) Danske Populærautorer udpeger 1 medlem.

 • 19) Danske Skønlitterære Forfattere udpeger 1 medlem.

 • 20) Dansk Forfatterforening udpeger 2 medlemmer.

 • 21) Dansk Gallerisammenslutning udpeger 1 medlem.

 • 22) Dansk Komponistforening udpeger 1 medlem.

 • 23) Dansk Live udpeger 1 medlem.

 • 24) Dansk Musikerforbund udpeger 1 medlem.

 • 25) Dansk Skuespillerforbund udpeger 1 medlem.

 • 26) De Frie Koreografer og Foreningen af Danske Sceneinstruktører udpeger i fællesskab 1 medlem.

 • 27) De humanistiske fakulteter ved Københavns, Syddansk og Aarhus Universiteter udpeger i fællesskab 3 medlemmer.

 • 28) Den Danske Filmskole udpeger 1 medlem.

 • 29) Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner udpeger 1 medlem.

 • 30) Designskolen Kolding udpeger 1 medlem.

 • 31) Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udpeger 2 medlemmer.

 • 32) Film- og tv-arbejderforeningen udpeger 1 medlem.

 • 33) Foreningen af Kunsthaller i Danmark og Organisationen Danske Museer udpeger i fællesskab 1 medlem.

 • 34) Danske Forlag udpeger 1 medlem.

 • 35) Musikkonservatorierne udpeger 2 medlemmer i fællesskab.

 • 36) Sammenslutningen af Danske Scenografer og Uafhængige Scenekunstnere udpeger i fællesskab 1 medlem.

 • 37) Den Danske Scenekunstskole udpeger 1 medlem.

 • 38) Dansk Teater udpeger 1 medlem.

 • 39) Assitej Danmark og Teatercentrum udpeger i fællesskab 1 medlem.

 • 40) Unge Kunstnere og Kunstformidlere udpeger 1 medlem.

Stk. 2 Kulturministeren kan foretage ændringer i sammensætningen af kredsen af udpegningsberettigede organisationer, institutioner og interessegrupper efter forudgående høring af repræsentantskabet og andre relevante parter.

Stk. 3 Ved beslutning om tildelinger af hædersydelser, jf. § 4 og § 7, stk. 1, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed, er repræsentantskabet beslutningsdygtigt ved almindeligt flertal blandt de fremmødte.

Stk. 4 Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

Kapitel 3 Hædersydelser
§ 3

Der kan tildeles 275 hædersydelser, heraf 72 til billedkunstnere, 63 til skønlitterære forfattere, 10 til forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning, 4 til oversættere, 44 til komponister, 33 til kunsthåndværkere og designere, 21 til arkitekter 14 til skabende kunstnere på scenekunstområdet og 14 til skabende filmkunstnere.

Stk. 2 For at opnå den i stk. 1 nævnte fordeling af hædersydelser kunstarterne imellem skal der foretages en omfordeling af hædersydelserne. Denne omfordeling foregår ved, at hver tredje ledige hædersydelse, der opstår som følge af dødsfald i modtagerkredsen blandt billedkunstnere, skønlitterære forfattere og 2 forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning, overgår til omfordeling blandt de øvrige kunstområder på skift efter nedenstående rækkefølge, indtil der inden for hvert kunstområde er det antal modtagere af hædersydelse, som fremgår af stk. 1. Rækkefølge for tildeling ved omfordeling af hædersydelser:

 • 1) Arkitekter.

 • 2) Komponister.

 • 3) Kunsthåndværkere og designere.

 • 4) Skabende filmkunstnere.

 • 5) Skabende kunstnere på scenekunstområdet.

§ 4

Hædersydelser tildeles på livstid og fastsættes til et grundbeløb, der pr. 31. marts 1998 er 114.600 kr. Grundbeløbet procentreguleres fra og med den 1. april 1998 med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales for udbetaling af tjenestemandspensioner i staten.

Stk. 2 Kunstnere, der ud over hædersydelsen har anden indkomst på 147.900 kr. (grundbeløb pr. 31. marts 1998) eller derunder, oppebærer hædersydelsen med dens fulde beløb. For kunstnere med anden indkomst, der overstiger 147.900 kr., sker der en reduktion i den udbetalte hædersydelse, således at ydelsen reduceres med et beløb svarende til 75 % af den indkomst, der overstiger 147.900 kr. Indkomstgrænsen på 147.900 kr. procentreguleres fra og med den 1. april 1998 med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales for udbetaling af tjenestemandspensioner i staten.

Stk. 3 Kunstnere, der tildeles hædersydelsen efter den 1. januar 2014, og som ud over hædersydelsen har anden indkomst på 284.000 kr. (grundbeløb pr. den 31. marts 1998) eller derover, modtager ingen ydelse til udbetaling. Indkomstgrænsen på 284.000 kr. procentreguleres fra og med den 1. april 1998 med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales for udbetaling af tjenestemandspensioner i staten.

Stk. 4 Kunstnere, der er tildelt livsvarige ydelser før den 1. januar 2014, og som ud over hædersydelsen har anden indkomst på 284.000 kr. (grundbeløb pr. 31. marts 1998) eller derover, modtager en minimumsydelse. Størrelsen på denne ydelse er 12.525 kr. (pr. 31. marts 1998). Indkomstgrænsen på 284.000 kr. og minimumsydelsen på 12.525 kr. procentreguleres fra og med den 1. april 1998 med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales for udbetaling af tjenestemandspensioner i staten.

Stk. 5 Den i stk. 2, 3 og 4 nævnte indkomst, der lægges til grund ved beregningen af størrelsen af den hædersydelse, der kommer til udbetaling, er kunstnerens skattepligtige indkomst fratrukket den del af tildelte hæderslegater, jf. ligningslovens til enhver tid gældende bestemmelser herom, der medregnes til den skattepligtige indkomst. Hædersydelsen beregnes på grundlag af et gennemsnit af kunstnerens skattepligtige indkomst i de 3 seneste kalenderår, for hvilke der foreligger endelige årsopgørelser opgjort af skattemyndighederne.

Stk. 6 Undtagelsesvis kan hædersydelsen beregnes efter den forventede fremtidige indkomst, såfremt en kunstners indkomstforhold vil være ændret væsentligt i forhold til kunstnerens gennemsnitlige skattepligtige indkomst for de seneste 3 kalenderår på grund af:

 • 1) at kunstneren er nyindtrådt i ordningen,

 • 2) at kunstneren er ramt af sygdom,

 • 3) at kunstneren har frasagt sig lønnet arbejde eller anden form for løbende indkomst eller

 • 4) at kunstneren er gået på pension.

Stk. 7 Det påhviler kunstneren at godtgøre, at den nævnte ændring i indkomstforholdene, jf. stk. 6, vil indtræde.

Stk. 8 Den forventede fremtidige indkomst, jf. stk. 6, opgøres efter samme retningslinjer som ved opgørelse af den skattepligtige indkomst efter stk. 5.

Stk. 9 Beregning af den ydelse, der kommer til udbetaling, sker hvert år pr. 1. oktober på grundlag af endelige årsopgørelser fra skattemyndighederne for de seneste 3 år. Skatteoplysninger indkaldes fra kunstnerne af fondens sekretariat.

§ 5

Der ydes efterindtægt til efterladte ægtefæller efter kunstnere, der indtil deres død modtog hædersydelse, i samme omfang som der ydes efterindtægt til afdøde statstjenestemænds efterladte, jf. gældende regler herom.

§ 6

Efterladte ægtefæller efter kunstnere, der indtil deres død oppebar hædersydelse tildelt i form af livsvarige ydelser før den 1. januar 2014, kan med Kulturministeriets godkendelse i hvert enkelt tilfælde tildeles en ydelse til efterladte.

Stk. 2 Ydelse til efterladte ægtefæller kan kun tildeles, såfremt ægteskabet blev indgået mindst 3 måneder før dødsfaldet.

Stk. 3 Stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse.

Stk. 4 Ydelse til efterladte tildeles efter ansøgning og ydes kun i tilfælde, hvor den efterladtes gennemsnitlige skattepligtige indkomst for de seneste 3 år ikke overstiger 216.400 kr. (grundbeløb pr. 31. marts 1998). Den efterladtes gennemsnitlige skattepligtige indkomst beregnes på grundlag af årsopgørelser for de 3 seneste kalenderår, for hvilke der på dødstidspunktet for modtageren af hædersydelse foreligger endelige årsopgørelser opgjort af skattemyndighederne. Indkomstgrænsen på 216.400 kr. procentreguleres fra og med den 1. april 1998 med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner.

Stk. 5 Ægtefælleydelsen udgør halvdelen af den ydelse, den afdøde kunstner modtog på dødstidspunktet, og den procentreguleres med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales udbetalt til statens tjenestemandspensioner.

Kapitel 4 Ikrafttrædelse m.v.
§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 488 af 14. maj 2013 om Statens Kunstfond ophæves.