Lov om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19-kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 2054 af 16. november 2021,
som ændret ved lov nr. 1792 af 28. december 2023

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Slots- og Kulturstyrelsen kan indsamle og behandle, herunder foretage samkøring af, oplysninger fra andre offentlige myndigheder og fra offentligt tilgængelige kilder og behandle, herunder foretage samkøring af, oplysninger, som styrelsen i øvrigt er i besiddelse af, når det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af styrelsens tilsyns- og kontrolopgaver vedrørende covid-19-kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen kan få terminaladgang til nødvendige oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske eller erhvervsmæssige forhold i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, når det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af styrelsens opgaver efter stk. 1.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan videregive oplysninger omfattet af stk. 1 til andre offentlige myndigheder, når det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af disse myndigheders og Slots- og Kulturstyrelsens tilsyns- og kontrolopgaver vedrørende covid-19-kompensationsordninger m.v. inden for den enkelte myndigheds ressortområde.

Stk. 4 Kulturministeren fastsætter nærmere regler for Slots- og Kulturstyrelsens indsamling, behandling, herunder samkøring, og videregivelse af oplysninger efter stk. 1-3. Bekendtgørelse om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19- kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område

§ 2

Slots- og Kulturstyrelsen etablerer en whistleblowerordning, som omfatter de covid-19-kompensationsordninger m.v., som administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Slots- og Kulturstyrelsen kan afvise anmeldelser, som ikke er omfattet af ordningen, og er ikke forpligtet til at videresende disse til anden myndighed.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen må ikke, herunder til den eller dem, som anmeldelsen vedrører, videregive oplysninger om identiteten af en person eller oplysninger, som kan anvendes til at udlede identiteten af en person, når vedkommende gennem whistleblowerordningen, jf. stk. 1, har anmeldt en fysisk eller juridisk person til styrelsen for overtrædelse eller potentiel overtrædelse af reglerne for modtagelse af midler fra covid-19-kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan videregive alle oplysninger, som er modtaget som led i whistleblowerordningen, til anklagemyndigheden og politiet og til andre myndigheder til brug for disses opgaver relateret til covid-19-kompensationsordninger m.v.

Stk. 4 Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse for andre myndigheder, til hvem der er videregivet oplysninger og dokumenter indberettet gennem whistleblowerordningen efter stk. 1.

Stk. 5 Forvaltningslovens § 19 om partshøring finder ikke anvendelse på de oplysninger, der modtages som led i whistleblowerordningen i stk. 1.

Stk. 6 Anmeldelser, der er modtaget som led i whistleblowerordningen, indsendes via en digital indberetningsløsning på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Stk. 7 En ansat eller tidligere ansat må ikke udsættes for repressalier, herunder trussel om eller forsøg på repressalier, som følge af at vedkommende har foretaget en ekstern indberetning til Slots- og Kulturstyrelsens whistleblowerordning efter denne lov. En ansat eller tidligere ansat må endvidere ikke hindres eller forsøges hindret i at foretage indberetninger.

Stk. 8 En ansat eller tidligere ansat, der er blevet udsat for repressalier som følge af en indberetning eller hindret eller forsøgt hindret i at foretage indberetning, jf. stk. 7, har krav på godtgørelse.

Stk. 9 Hvis afskedigelse af en ansat er sket i strid med stk. 7, skal afskedigelsen underkendes og ansættelsesforholdet opretholdes eller genoprettes, hvis den ansatte ønsker dette. Dette gælder dog ikke, hvis det i særlige tilfælde og efter en afvejning af parternes interesser er åbenbart urimeligt at kræve ansættelsesforholdet opretholdt eller genoprettet.

Stk. 10 Stk. 7-9 kan ikke ved aftale fraviges til ugunst for den ansatte eller den tidligere ansatte.

Stk. 11 Beviser en whistleblower at have foretaget en indberetning og lidt en ulempe, påhviler det modparten at bevise, at ulempen ikke udgjorde repressalier som følge af indberetningen.

Stk. 12 En whistleblower anses ikke for at have tilsidesat en lovbestemt tavshedspligt og ifalder ikke nogen form for ansvar herfor, forudsat at whistlebloweren havde rimelig grund til at antage, at indberetningen af de pågældende oplysninger var nødvendig for at afsløre et forhold vedrørende covid-19-kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område.

§ 3

Slots- og Kulturstyrelsens ansatte er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e forpligtet til at hemmeligholde oplysninger, der har tilknytning til underretninger vedrørende covid-19-kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område, og som hidrører fra Hvidvasksekretariatet.

Stk. 2 Forvaltningslovens § 9 om partsaktindsigt, § 19 om partshøring, § 24 om begrundelsespligt og §§ 28 og 31 om videregivelse af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder finder ikke anvendelse på de oplysninger, der er nævnt i stk. 1.

§ 4

Loven træder i kraft den 18. november 2021.

Stk. 2 Loven ophæves den 1. januar 2022, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3 § 2 ophæves den 31. december 2023.

Stk. 4 § 1 ophæves den 31. december 2024.