14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om anvendelse af Frøstruplejren

Lov nr. 410 af 14. juni 1995, jf.
lovbekendtgørelse nr. 791 af 21. juni 2007

Denne konsoliderede version af lov om anvendelse af Frøstruplejren er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om anvendelse af Frøstruplejren

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. juni 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Lovens formål er at muliggøre anvendelse af Frøstruplejren i overensstemmelse med den lokalplan, som miljøministeren tilvejebringer for området.

§2 Loven gælder for ejendommen matr.nr. 3 d, Tømmerby by, Tømmerby i Hanstholm Kommune.

§3 Miljøministeren kan tillade, at

  • 1) ejendommen anvendes til helårslejrplads for indtil 75 voksne faste beboere og deres børn,

  • 2) der afholdes sommerlejr,

  • 3) bygninger og konstruktioner opføres eller ombygges og

  • 4) skure, skurvogne eller andre genstande placeres på ejendommen.

Stk. 2 Miljøministeren kan stille vilkår for tilladelsen, herunder om ombygning eller nedrivning af bygninger, der ikke må anvendes til beboelse eller andet formål.

Stk. 3 Miljøministeren kan tilbagekalde tilladelsen, hvis vilkår for tilladelsen overtrædes. Tilladelsen kan tidsbegrænses.

Stk. 4 Miljøministeren kan dispensere fra det i stk. 1, nr. 1, fastsatte maksimum for antallet af voksne beboere i lejren, hvis en dispensation er nødvendig for, at personer med særlig tilknytning til lejren kan bosætte sig i lejren.

Stk. 5 Ansøgning efter stk. 1 skal være indgivet inden 3 måneder efter at den lokalplan, som miljøministeren tilvejebringer for området, er endeligt godkendt og offentliggjort.

§4 Reglerne om landzonetilladelse i lov om planlægning og reglerne i byggeloven og bygningsreglementerne finder ikke anvendelse, så længe en tilladelse er gældende.

§5 Miljøministeren påser overholdelsen af vilkår i en tilladelse. Miljøministeren kan meddele påbud eller forbud herom.

Stk. 2 Hvis påbud eller forbud ikke efterkommes, kan miljøministeren lade foranstaltningen udføre for den ansvarliges regning.

Stk. 3 I tilsynsøjemed har Miljøministeriets og kommunalbestyrelsens personale og personer med bemyndigelse fra de pågældende myndigheder til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til ejendommen.

Stk. 4 Politiet yder fornøden bistand ved udøvelsen af beføjelserne efter stk. 2 og 3.

§6 Miljøministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om gennemførelsen af lovens regler, herunder om nedsættelse af et lejrudvalg, som forestår kontakten til myndighederne.

Stk. 2 Miljøministeren kan bemyndige kommunalbestyrelsen til efter nærmere af ministeren fastsatte retningslinjer at udøve de beføjelser, der i denne lovs § 5, stk. 1 og 2, er tillagt ministeren.

Stk. 3 Miljøministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelser efter stk. 2, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§6a Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2 Miljøministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3 Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

§7 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

  • 1) tilsidesætter vilkår og bestemmelser, som miljøministeren har fastsat efter § 3, stk. 2, eller

  • 2) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 5, stk. 1.

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i henhold til § 6, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3 Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

§8 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

profile photo
Profilside