Lov om anvendelse af Frøstruplejren

Denne konsoliderede version af lov om anvendelse af Frøstruplejren er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 410 af 14. juni 1995,
jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 21. juni 2007

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Lovens formål er at muliggøre anvendelse af Frøstruplejren i overensstemmelse med den lokalplan, som miljøministeren tilvejebringer for området.

§ 2

Loven gælder for ejendommen matr.nr. 3 d, Tømmerby by, Tømmerby i Hanstholm Kommune.

§ 3

Miljøministeren kan tillade, at

  • 1) ejendommen anvendes til helårslejrplads for indtil 75 voksne faste beboere og deres børn,

  • 2) der afholdes sommerlejr,

  • 3) bygninger og konstruktioner opføres eller ombygges og

  • 4) skure, skurvogne eller andre genstande placeres på ejendommen.

Stk. 2 Miljøministeren kan stille vilkår for tilladelsen, herunder om ombygning eller nedrivning af bygninger, der ikke må anvendes til beboelse eller andet formål.

Stk. 3 Miljøministeren kan tilbagekalde tilladelsen, hvis vilkår for tilladelsen overtrædes. Tilladelsen kan tidsbegrænses.

Stk. 4 Miljøministeren kan dispensere fra det i stk. 1, nr. 1, fastsatte maksimum for antallet af voksne beboere i lejren, hvis en dispensation er nødvendig for, at personer med særlig tilknytning til lejren kan bosætte sig i lejren.

Stk. 5 Ansøgning efter stk. 1 skal være indgivet inden 3 måneder efter at den lokalplan, som miljøministeren tilvejebringer for området, er endeligt godkendt og offentliggjort.

§ 4

Reglerne om landzonetilladelse i lov om planlægning og reglerne i byggeloven og bygningsreglementerne finder ikke anvendelse, så længe en tilladelse er gældende.

§ 5

Miljøministeren påser overholdelsen af vilkår i en tilladelse. Miljøministeren kan meddele påbud eller forbud herom.

Stk. 2 Hvis påbud eller forbud ikke efterkommes, kan miljøministeren lade foranstaltningen udføre for den ansvarliges regning.

Stk. 3 I tilsynsøjemed har Miljøministeriets og kommunalbestyrelsens personale og personer med bemyndigelse fra de pågældende myndigheder til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til ejendommen.

Stk. 4 Politiet yder fornøden bistand ved udøvelsen af beføjelserne efter stk. 2 og 3.

§ 6

Miljøministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om gennemførelsen af lovens regler, herunder om nedsættelse af et lejrudvalg, som forestår kontakten til myndighederne.

Stk. 2 Miljøministeren kan bemyndige kommunalbestyrelsen til efter nærmere af ministeren fastsatte retningslinjer at udøve de beføjelser, der i denne lovs § 5, stk. 1 og 2, er tillagt ministeren.

Stk. 3 Miljøministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelser efter stk. 2, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 6a

Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2 Miljøministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3 Miljøministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

§ 7

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

  • 1) tilsidesætter vilkår og bestemmelser, som miljøministeren har fastsat efter § 3, stk. 2, eller

  • 2) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 5, stk. 1.

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i henhold til § 6, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3 Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

§ 8

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.