Lov om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 293 af 28. april 1997,
som ændret ved lov nr. 144 af 28. februar 2018

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Trafikministeren bemyndiges til at overdrage Aalborg og Odense Lufthavne til kommuner eller kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2 Overdragelserne sker vederlagsfrit for de pågældende kommuner eller kommunale fællesskaber og i øvrigt på vilkår, som trafikministeren fastsætter.

Stk. 3 Ved overdragelsen indtræder kommunen eller det kommunale fællesskab i statens rettigheder og forpligtelser vedrørende den pågældende lufthavn med undtagelse af de forpligtelser, der påhviler staten i medfør af § 3, stk. 3.

§ 2

Kommunale fællesskabers vedtægter og ændringer i disse skal godkendes af den kommunale tilsynsmyndighed efter §§ 60 og 60 a i lov om kommunernes styrelse og af transport-, bygnings- og boligministeren.

§ 3

De statstjenestemænd, der ved kommuners eller kommunale fællesskabers overtagelse af driften gør tjeneste ved Aalborg og Odense Lufthavne, bevarer deres ansættelsesforhold til staten. Tjenestemændene er i dette ansættelsesforhold forpligtet til fortsat at gøre tjeneste ved den lufthavn, hvor de gør tjeneste på tidspunktet for overdragelsen.

Stk. 2 Kommunerne eller de kommunale fællesskaber tilbyder de i stk. 1 nævnte tjenestemænd overgang til ansættelse i kommunen eller det kommunale fællesskab.

Stk. 3 Til de tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse efter stk. 2, udbetaler staten løn m.v. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandslovgivningen.

Stk. 4 Kommunerne eller de kommunale fællesskaber refunderer fra overtagelsen af driften staten de lønninger m.v., der udbetales i henhold til stk. 3, og indbetaler løbende pensionsbidrag til staten for den pensionsalder, tjenestemændene optjener fra overtagelsen. Pensionsbidrag fastsættes af finansministeren.

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.