14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne

Lov nr. 293 af 28. april 1997,
som ændret ved lov nr. 144 af 28. februar 2018

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. juni 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Trafikministeren bemyndiges til at overdrage Aalborg og Odense Lufthavne til kommuner eller kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2 Overdragelserne sker vederlagsfrit for de pågældende kommuner eller kommunale fællesskaber og i øvrigt på vilkår, som trafikministeren fastsætter.

Stk. 3 Ved overdragelsen indtræder kommunen eller det kommunale fællesskab i statens rettigheder og forpligtelser vedrørende den pågældende lufthavn med undtagelse af de forpligtelser, der påhviler staten i medfør af § 3, stk. 3.

§2 Kommunale fællesskabers vedtægter og ændringer i disse skal godkendes af den kommunale tilsynsmyndighed efter §§ 60 og 60 a i lov om kommunernes styrelse og af transport-, bygnings- og boligministeren.

§3 De statstjenestemænd, der ved kommuners eller kommunale fællesskabers overtagelse af driften gør tjeneste ved Aalborg og Odense Lufthavne, bevarer deres ansættelsesforhold til staten. Tjenestemændene er i dette ansættelsesforhold forpligtet til fortsat at gøre tjeneste ved den lufthavn, hvor de gør tjeneste på tidspunktet for overdragelsen.

Stk. 2 Kommunerne eller de kommunale fællesskaber tilbyder de i stk. 1 nævnte tjenestemænd overgang til ansættelse i kommunen eller det kommunale fællesskab.

Stk. 3 Til de tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse efter stk. 2, udbetaler staten løn m.v. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandslovgivningen.

Stk. 4 Kommunerne eller de kommunale fællesskaber refunderer fra overtagelsen af driften staten de lønninger m.v., der udbetales i henhold til stk. 3, og indbetaler løbende pensionsbidrag til staten for den pensionsalder, tjenestemændene optjener fra overtagelsen. Pensionsbidrag fastsættes af finansministeren.

§4 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

profile photo
Profilside