Lov om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 293 af 28. april 1997,
som ændret ved lov nr. 144 af 28. februar 2018

§ 1

Trafikministeren bemyndiges til at overdrage Aalborg og Odense Lufthavne til kommuner eller kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 2 Overdragelserne sker vederlagsfrit for de pågældende kommuner eller kommunale fællesskaber og i øvrigt på vilkår, som trafikministeren fastsætter.

Stk. 3 Ved overdragelsen indtræder kommunen eller det kommunale fællesskab i statens rettigheder og forpligtelser vedrørende den pågældende lufthavn med undtagelse af de forpligtelser, der påhviler staten i medfør af § 3, stk. 3.