Regionsloven

Denne konsoliderede version af regionsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, hovedstadens udviklingsråd og hovedstadens sygehusfællesskab

Lov nr. 537 af 24. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 70 af 23. januar 2024

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 3 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 13 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Kommunalret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 1 Almindelige bestemmelser
§ 1

Den 1. januar 2007 nedlægges amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab. Kontrolbudsbekendtgørelsen

Stk. 2 Den 1. januar 2007 inddeles landet i fem regioner, jf. stk. 3.

Stk. 3 Regionerne er følgende:

 • 1) En region for hovedstaden og Bornholm, der benævnes Region Hovedstaden. Region Hovedstaden omfatter Københavns og Frederiksborg Amter samt Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner. Regionsrådet har sæde i Hillerød.

 • 2) En region for det øvrige Sjælland, der benævnes Region Sjælland. Region Sjælland omfatter Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms Amter. Regionsrådet har sæde i Sorø.

 • 3) En region for Sydjylland og Fyn, der benævnes Region Syddanmark. Region Syddanmark omfatter Fyns, Sønderjyllands og Ribe Amter samt Børkop, Egtved, Fredericia, Give, Jelling, Kolding, Lunderskov, Vamdrup og Vejle Kommuner beliggende i Vejle Amt. Regionsrådet har sæde i Vejle.

 • 4) En region for Midtjylland, der benævnes Region Midtjylland. Region Midtjylland omfatter Ringkøbing og Århus Amter, Vejle Amt med undtagelse af de kommuner, der hører under Region Syddanmark, jf. nr. 3, og Viborg Amt med undtagelse af de kommuner, der hører under Region Nordjylland, jf. nr. 5. Regionsrådet har sæde i Viborg.

 • 5) En region for Nordjylland, der benævnes Region Nordjylland. Region Nordjylland omfatter Nordjyllands Amt samt Hanstholm, Morsø, Sydthy, Thisted og Aalestrup Kommuner beliggende i Viborg Amt. Regionsrådet har sæde i Aalborg.

Stk. 4 Ved sammenlægning af en eller flere kommuner eller dele heraf, der er beliggende inden for samme region, henhører den sammenlagte kommune under den pågældende region.

Stk. 5 Ligger den eller de kommuner eller den eller de dele heraf, der indgår i en kommunesammenlægning, i flere regioner, træffer indenrigs- og sundhedsministeren beslutning om den fornødne ændring i den regionale inddeling, således at ingen kommune omfatter områder i flere regioner.

Stk. 6 I den i § 1, stk. 2, i lov om revision af den kommunale inddeling anførte fortegnelse over de ændringer i den kommunale inddeling, som gennemføres med virkning fra den 1. januar 2007, anføres, i hvilken region de i fortegnelsen anførte kommuner er beliggende.

Stk. 7 (Ophævet)

§ 2

Loven gælder for regionerne, jf. § 1. Loven finder anvendelse på alle forhold i den regionale styrelse, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen.

§ 3

Regionernes anliggender styres af regionsråd, der vælges efter reglerne om afholdelse af valg til regionsråd i lov om kommunale og regionale valg.

Stk. 2 Formanden for regionsrådet benævnes regionsrådsformand.

Stk. 3 De nærmere regler om regionernes styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af regionsrådet. Forslag til styrelsesvedtægt samt til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Stk. 4 Regionsrådene skal underrette Ankestyrelsen om vedtagne styrelsesvedtægter og vedtægtsændringer. Styrelsesvedtægten skal være tilgængelig for regionens beboere.

Stk. 5 Regionsrådet vedtager selv sin forretningsorden.

§ 4

Ændring af regionens navn kan kun ske med indenrigs- og sundhedsministerens samtykke.

Kapitel 2 1 Opgaver
§ 5

Regionsrådet skal i overensstemmelse med den lovgivning, der regulerer de nævnte områder,

 • 1) varetage sygehusvæsenets opgaver og tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner, herunder varetage opgaver, der ligger i naturlig tilknytning til regionens opgaver på sundhedsområdet,

 • 2) varetage nedennævnte regionale udviklingsopgaver:

  • a) udarbejde regionale udviklingsstrategier og opgaver til understøttelse heraf,

  • b) varetage visse koordinerende opgaver vedrørende indsatsen, kapaciteten og den geografiske placering af ungdomsuddannelser og de almene voksenuddannelser,

  • c) offentliggøre en strategi for regionens bidrag til en bæredygtig udvikling,

  • d) samarbejde med andre landes myndigheder og nedsætte organer til varetagelse heraf,

 • 3) drive og udvikle visse tilbud på det sociale område for udsatte grupper og grupper med særlige behov, herunder

  • a) varetage visse koordinerende opgaver vedrørende kapaciteten og sammensætningen af regionens tilbud,

  • b) varetage visse koordinerende opgaver vedrørende kapaciteten og sammensætningen af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud i samarbejde med de øvrige regioner,

  • c) medvirke til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler,

  • d) varetage opgaver vedrørende videreførelsen af eksisterende almene ældreboliger og bofællesskaber og opføre nye almene ældreboliger og bofællesskaber,

  • e) efter aftale med en kommunalbestyrelse drive og udvikle visse tilbud for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer og

  • f) efter aftale med en kommunalbestyrelse varetage kommunale opgaver, der ligger i naturlig tilknytning til regionens opgaver efter nr. 3,

 • 4) varetage nedennævnte opgaver vedrørende specialundervisning:

  • a) drive og udvikle lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud og varetage visse koordinerende opgaver vedrørende kapaciteten og sammensætningen af disse tilbud,

  • b) drive og udvikle undervisningstilbud for personer, som har tale-, høre- eller synsvanskeligheder og varetage visse koordinerende opgaver vedrørende kapaciteten og sammensætningen af disse tilbud,

  • c) efter aftale med en kommunalbestyrelse varetage kommunale opgaver, der ligger i naturlig tilknytning til regionens opgaver efter nr. 4,

 • 5) oprette trafikselskaber, der

  • a) har ansvaret for opgaver vedrørende offentlig service-trafik i form af almindelig rutekørsel, fastsættelse af takster og billetteringssystemer, koordinering og planlægning af offentlig service-trafik, individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede samt privatbaner,

  • b) efter aftale med en kommunalbestyrelse eller et regionsråd kan varetage opgaver vedrørende indkøb af trafik, som kommunen eller regionen skal varetage, samt

  • c) efter aftale med en kommunalbestyrelse kan varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne,

 • 6) varetage nedennævnte regionale opgaver vedrørende natur, miljø, fysisk planlægning og klima:

  • a) koordinerende og visse øvrige opgaver vedrørende statens og kommunernes fysiske planlægning og vandforsyning,

  • b) kortlægning, overvågning, prioritering og oprydning af forurenede grunde samt opgaver i tilknytning hertil,

  • c) kortlægning af råstofforekomster, udarbejdelse af råstofplaner og visse øvrige opgaver vedrørende råstofforekomster og råstofplaner samt

  • d) visse opgaver vedrørende klimahensyn,

 • 7) varetage egenproduktion af elektricitet.

Stk. 2 Regionsrådet kan ikke varetage andre opgaver end de i stk. 1 nævnte.

§ 6

Regionsrådet etablerer et kontaktudvalg bestående af regionsrådets formand og borgmestrene for kommunerne i regionen. Regionsrådsformanden er tillige formand for kontaktudvalget. Sekretariatsbetjeningen af kontaktudvalget varetages af regionens administration.

Stk. 2 Kontaktudvalget mødes mindst to gange årligt for at drøfte og udvikle samarbejdet mellem regionen og kommunerne.

Stk. 3 Kontaktudvalget kan tillige varetage opgaver, der er hjemlet i lovgivningen.

Stk. 4 Kontaktudvalget kan ikke træffe beslutninger, jf. dog § 7, stk. 1-5.

§ 7

Formanden forbereder kontaktudvalgets møder og indkalder medlemmerne til disse. Formanden leder kontaktudvalgets drøftelser og drager omsorg for, at udvalgets drøftelser indføres i en protokol.

Stk. 2 Kontaktudvalget træffer efter forslag fra dets medlemmer beslutning om, hvilke emner der drøftes på kontaktudvalgets møde.

Stk. 3 Kontaktudvalget vedtager selv sin forretningsorden. Forud for kontaktudvalgets møder udsendes en dagsorden til medlemmerne. Kontaktudvalget kan fastsætte en frist for udsendelse af dagsorden, for fremsættelse af forslag fra medlemmerne til, hvilke emner der ønskes drøftet på kontaktudvalgets møde, og for indarbejdelse af disse forslag i dagsordenen.

Stk. 4 Når formanden henholdsvis et medlem af kontaktudvalget har forfald, deltager vedkommende næstformand for regionsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen som formand henholdsvis medlem af kontaktudvalget i det pågældende møde.

Stk. 5 Kontaktudvalget kan tillade personer, der er ansat i regionens tjeneste, at overvære møderne med henblik på varetagelse af sekretariatsfunktioner m.v. for udvalget. Kontaktudvalget kan tilkalde andre personer, herunder medlemmer af kommunalbestyrelserne eller regionsrådet, til at overvære forhandlingerne, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning eller drøftelserne i udvalget.

Stk. 6 Kontaktudvalgets beslutninger efter stk. 1-5 træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Kontaktudvalgets beslutninger indføres i kontaktudvalgets protokol.

Stk. 7 Udgifterne til kontaktudvalgets virksomhed afholdes af regionsrådet.

Stk. 8 Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om kontaktudvalgets virksomhed.

Kapitel 3 1 Styrelse
Regionsrådet
§ 8

Regionsrådenes medlemstal fastsættes til 41.

§ 9

Det nyvalgte regionsråd afholder sit konstituerende møde i tidsrummet 1.-15. december i det år, hvori valget afholdes, dog tidligst efter, at det tidligere regionsråd har truffet afgørelse vedrørende eventuelle valgklager og anmodninger om fritagelse for at modtage valg. Indkaldelse til mødet foretages af det medlem, der længst har været medlem af regionsrådet, eller, hvis flere har været medlemmer lige længe, af det ældste af disse.

Stk. 2 På det konstituerende møde vælger regionsrådet sin formand blandt sine medlemmer. Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet. Valget foretages efter reglerne i § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 3 Ingen, der er ansat i regionen, kan være formand for regionsrådet. Endvidere kan regionsrådets formand ikke samtidig være formand for en kommunalbestyrelse, medlem af magistraten, jf. § 64 i lov om kommunernes styrelse, eller formand for et stående udvalg i en kommune, der styres efter reglerne i § 64 a i lov om kommunernes styrelse. Regionsrådets formand har krav på fritagelse, dersom vedkommende vælges til et af de i 2. pkt. nævnte hverv.

Stk. 4 Så snart valget af formand har fundet sted, vælger regionsrådet blandt sine medlemmer en første og en anden næstformand til i den nævnte rækkefølge at fungere i formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget, og foretages under et som forholdstalsvalg, jf. § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 5 Valgene af formand og næstformænd har virkning for regionsrådets funktionsperiode.

§ 10

Regionsrådet træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår. Ordinært møde afholdes regelmæssigt. Tid og sted for mødet offentliggøres.

Stk. 2 Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 2-7, om indkaldelse til og afholdelse af kommunalbestyrelsens møder m.v. og § 8 a om elektronisk formidling af materiale finder tilsvarende anvendelse.

§ 11

Der ydes vederlag, pension m.v. i overensstemmelse med § 16, stk. 1, 3-7 og 9-13, § 16 a og § 34 i lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 3 og 4. Regionsrådet kan beslutte at yde vederlag m.v. i overensstemmelse med de i 1. pkt. nævnte bestemmelser.

Stk. 2 For medlemskab af forretningsudvalget og særlige udvalg kan regionsrådet beslutte at yde udvalgsvederlag.

Stk. 3 Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om vederlag, pension m.v. og kan i den forbindelse fravige stk. 1. Vederlagsbekendtgørelsen

Stk. 4 Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om et maksimumsbeløb for de godtgørelser, der er nævnt i stk. 1, jf. § 16, stk. 11, litra d, og § 16 a, stk. 8, herunder den godtgørelse, der er nævnt i stk. 8, jf. § 16, stk. 3 og 9, i lov om kommunernes styrelse.

§ 12

Lov om kommunernes styrelse § 7 om valget af kommunalbestyrelsens formand og næstformand, § 8 b om behandling af oplysninger som led i varetagelsen af et kommunalbestyrelsesmedlems hverv, §§ 9, 9 a og 10-15 om kommunalbestyrelsens møder m.v. samt § 16 b, stk. 1-3, og §§ 16 c-16 e om kommunalbestyrelsesmedlemmers ret til fravær fra arbejde, forbud mod afskedigelse m.v. og offentliggørelse af vederlag finder tilsvarende anvendelse for regionsrådet og dets medlemmer.

Stk. 2 En lønmodtager, der er statsborger i Den Europæiske Union, i en stat, der er omfattet af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller i Schweiz, og som varetager et regionalpolitisk hverv i et af de pågældende lande, har ret til fravær fra arbejdet i Danmark af hensyn til varetagelsen af det regionalpolitiske hverv i det omfang, som er fastsat i stk. 1, jf. § 16 b, stk. 1-3, i lov om kommunernes styrelse. 1. pkt. gælder tilsvarende for en lønmodtager, der er statsborger i Det Forenede Kongerige, og som inden den 31. december 2020 udøvede sin ret til fri bevægelighed som arbejdstager i overensstemmelse med EU-retten og stadig udøver denne ret. 1. pkt. gælder desuden tilsvarende for en lønmodtager, der er familiemedlem til en person omfattet af 1. eller 2. pkt., der har krav herpå i medfør af EU-retten.

Stk. 3 En lønmodtager, der er omfattet af stk. 2, har ret til den beskyttelse mod afskedigelse, der er nævnt i stk. 1, jf. § 16 c, stk. 1, og § 16 d, stk. 1-3, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 4 Indenrigs- og sundhedsministeren kan uden for de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, under forudsætning af gensidighed indgå aftale med et andet land, hvorefter lønmodtagere, der varetager regionalpolitiske hverv, kan opnå ret til fravær fra arbejdet i Danmark af hensyn til varetagelsen af det regionalpolitiske hverv i det omfang, som er fastsat i stk. 1, jf. § 16 b, stk. 1-3, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 5 Indenrigs- og sundhedsministeren kan uden for de tilfælde, der er nævnt i stk. 3, under forudsætning af gensidighed indgå aftale med et andet land, hvorefter lønmodtagere, der varetager regionalpolitiske hverv, helt eller delvis kan opnå ret til den beskyttelse mod afskedigelse, der er nævnt i stk. 1, jf. § 16 c, stk. 1, og § 16 d, stk. 1-3, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 6 Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelsen af en aftale, der er indgået i medfør af stk. 4 og 5.

Udvalg m.v.
§ 13

Regionsrådet nedsætter et forretningsudvalg, der varetager de funktioner, som i lov om kommunernes styrelse er tillagt det af kommunalbestyrelsen nedsatte økonomiudvalg. Forretningsudvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der forelægges regionsrådet til beslutning.

Stk. 2 Regionsrådet bestemmer i styrelsesvedtægten, hvorvidt varetagelsen af den umiddelbare forvaltning af regionens andre anliggender helt eller delvis henlægges til forretningsudvalget eller regionsrådet.

Stk. 3 Regionsrådet træffer i styrelsesvedtægten bestemmelse om forretningsudvalgets sammensætning og myndighedsområde. Forretningsudvalgets medlemstal skal være ulige. Forretningsudvalget skal have mindst 11 og højst 19 medlemmer.

Stk. 4 Regionsrådet vælger herudover medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser og lign. , hvori regionsrådet i henhold til andre bestemmelser skal være repræsenteret.

Stk. 5 Valg af medlemmer til de i stk. 1 og 4 nævnte udvalg m.v. finder sted umiddelbart efter valg af regionsrådets formand og næstformænd. Valgene har virkning for regionsrådets funktionsperiode.

Stk. 6 Regionsrådet kan nedsætte de i lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4, nævnte særlige udvalg. Regionsrådet bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

Stk. 7 Medlemmer af regionsrådet er pligtige at modtage valg til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lign. samt til at udføre øvrige hverv, som regionsrådet måtte tildele dem. Regionsrådet kan også, medmindre andet særligt er bestemt, overlade hverv til andre af regionens beboere, som er villige dertil.

Stk. 8 Regionsrådet drager omsorg for indretningen af regionens administration og fastsætter regler om ansættelse og afskedigelse af regionalt personale.

§ 14

Forretningsudvalgets medlemmer vælges blandt regionsrådets medlemmer. Regionsrådets formand er formand for udvalget.

§ 15

Lov om kommunernes styrelse § 20, § 21, stk. 1, og § 23 om kommunalbestyrelsens udvalg m.v. finder i øvrigt tilsvarende anvendelse for forretningsudvalget.

Stk. 2 Lov om kommunernes styrelse § 22, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2 og 3, om udvalgsformandens virksomhed finder tilsvarende anvendelse for forretningsudvalgets formand.

Stk. 3 Lov om kommunernes styrelse § 24 om valgmåde, §§ 25 og 26 om valg af medlemmer til udvalg m.v., § 28 om et medlems udtræden af udvalg m.v. og § 29, stk. 1, 3 og 5, litra b, om udvalgsmedlemmers habilitet finder tilsvarende anvendelse for regionsrådet og forretningsudvalget.

Regionsrådets formand
§ 16

Lov om kommunernes styrelse §§ 30-33 om kommunalbestyrelsens formand og næstformand finder tilsvarende anvendelse for regionsrådets formand og næstformænd.

Regionens økonomiske forvaltning
§ 17

Regionens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

§ 18

Forslag til regionens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af forretningsudvalget til regionsrådet inden for en af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat frist. Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Stk. 2 Forslaget ledsages af budgetoverslag for en flerårig periode, hvis længde fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren. Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Stk. 3 Forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag, der er endeligt vedtaget af forretningsudvalget, offentliggøres, når forslaget er tilgængeligt for regionsrådets medlemmer.

§ 19

Forretningsudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Stk. 2 Ved 2. behandling undergives forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag regionsrådets drøftelse og beslutning. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter fristen for 2. behandling og kan herunder fastsætte forskellige frister for nærmere angivne poster på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om specifikationen af de poster på årsbudgettet, hvortil regionsrådet ved årsbudgettets endelige vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling. Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

§ 20

Det endeligt vedtagne årsbudget og de flerårige budgetoverslag offentliggøres.

Stk. 2 En kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene skal inden det kommende regnskabsårs begyndelse offentliggøres.

§ 21

De poster på årsbudgettet, hvortil regionsrådet ved årsbudgettets endelige vedtagelse har taget bevillingsmæssig stilling, jf. § 19, stk. 2, afgiver den bindende regel for næste års regionale forvaltning.

Stk. 2 Det af regionsrådet vedtagne grundbidrag fra kommunerne afgiver den bindende regel for fastsættelsen af næste års grundbidrag, jf. § 6 i lov om regionernes finansiering.

Stk. 3 Det af regionsrådet vedtagne udviklingsbidrag fra kommunerne afgiver den bindende regel for fastsættelsen af næste års udviklingsbidrag, jf. § 7 i lov om regionernes finansiering.

Stk. 4 Lov om kommunernes styrelse § 40, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse for regionens årsbudget.

Stk. 5 Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om forholdet mellem indtægter og udgifter og om anvendelse af generelle reserver i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag eller dele heraf. Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

§ 22

Beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal, medmindre indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter andet, træffes af regionsrådet.

Stk. 2 Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler, hvorefter beslutning om indgåelse af leje- og leasingaftaler, som udgør en særlig forpligtelse for regionen, skal træffes af regionsrådet.

§ 23

Regionens årsregnskab aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet inden en af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat frist. Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over regionens kautions- og garantiforpligtelser. Herudover skal regnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Stk. 2 Regionsrådet afgiver regnskabet til revisionen. Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt forretningsudvalget og, for så vidt angår bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under forretningsudvalget, tillige den pågældende regionale myndighed til besvarelse, træffer regionsrådet i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Stk. 3 Det endeligt godkendte regnskab offentliggøres.

§ 24

Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om bestyrelsen af regionens kasse- og regnskabsvæsen, om aflæggelse af årsregnskabet, om revision og om afgørelse af bemærkninger. Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Stk. 2 Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om udarbejdelse og udsendelse af oplysninger til regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen om regionens økonomiske forhold.

§ 25

Indenrigs- og sundhedsministeren foreskriver formen for regionernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskab. Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Stk. 2 Regionens årlige regnskab sendes til Ankestyrelsen sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som regionsrådet har truffet i forbindelse hermed, jf. § 23, stk. 2. Fristen for regnskabets indsendelse til Ankestyrelsen fastsættes af indenrigs- og sundhedsministeren. Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Stk. 3 Når revisionen afgiver en delberetning til regionsrådet, jf. § 29, jf. lov om kommunernes styrelse § 42, stk. 4, skal revisionen underrette Ankestyrelsen herom.

§ 26

Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om regionernes låntagning og lignende dispositioner.

§ 27

Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om regionsrådets adgang til at forpligte regionen ved kaution eller anden økonomisk garanti samt ved tilsagn om regelmæssige ydelser el.lign. , som regionen ikke efter loven er forpligtet til at præstere.

§ 28

Enhver region skal lade sine regnskaber revidere af en revisor, der er godkendt efter revisorloven. Regionens revision skal være sagkyndig og uafhængig. Regionsrådet antager regionens revision, der skal godkendes af Ankestyrelsen. Godkendelsen kan altid tilbagekaldes. Regionsrådets afskedigelse af revisionen kræver samtykke fra Ankestyrelsen.

Stk. 2 Revisionen skal omfatte alle under regionsrådet henhørende regnskabsområder. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, regionsrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere skal det påses, at der ved forvaltningen af midlerne og driften af de virksomheder, hvis regnskaber er omfattet af revisionen, er taget skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 3 Rigsrevisor kan af egen drift eller på anmodning af statsrevisorerne foranstalte undersøgelser i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m. af regionens regnskaber samt udvalgte regnskabsområder herunder. Rigsrevisor har til brug for sådanne undersøgelser adgang til regionens regnskabsmateriale m.v. i overensstemmelse med §§ 12 og 13 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

§ 28a

Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at der i særlige tilfælde kan iværksættes en ekstraordinær økonomisk opfølgning i forhold til en region.

Stk. 2 Som led i den ekstraordinære opfølgning kan indenrigs- og sundhedsministeren pålægge regionsrådet at:

 • 1) fastsætte bindende måltal for regionens økonomiske udvikling for en af ministeren fastsat periode og

 • 2) fastsætte krav om deponering af regionens likvide midler, herunder til måden, hvorpå deponering skal ske.

§ 29

Lov om kommunernes styrelse § 42, stk. 3-7, og §§ 42 b og 42 c om kommunens revision, § 43 om kommunens bogføring og § 44 om kommunens anbringelse af midler finder tilsvarende anvendelse for regionsrådets økonomiske forvaltning.

Tilsyns- og straffebestemmelser
§ 30

Tilsynet med regionerne varetages af Ankestyrelsen.

§ 31

Lov om kommunernes styrelse kapitel VI og VII om tilsynet med kommunerne finder i øvrigt tilsvarende anvendelse for Ankestyrelsens tilsyn med regionerne.

§ 32

Et regionsrådsmedlem, der gør sig skyldig i grov tilsidesættelse af de pligter, som den pågældendes hverv medfører, straffes med bøde. Simpelt uagtsom pligttilsidesættelse straffes dog ikke.

Særlige bestemmelser
§§ 33-35

(Ophævet)

§ 35a

Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om beregning af omkostningerne ved regionens egen udførelse af en opgave, som regionen beslutter at sende i udbud, (kontrolbud) og om afgivelsen af kontrolbud.

Stk. 2 Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at Klagenævnet for Udbud efter reglerne i lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og forskrifter udstedt i medfør heraf kan behandle klager vedrørende regionens overtrædelse af regler fastsat i medfør af stk. 1.

§ 35b

(Ophævet)

§ 36

Med indenrigs- og sundhedsministerens godkendelse kan et regionsråd i styrelsesvedtægten fastsætte regler, der afviger fra reglerne i denne lovs §§ 11, 1318 og 19 og § 23, stk. 1 og 2, samt reglerne i denne lovs § 15, jf. lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 5, § 21 og § 22, stk. 1, 3. pkt., stk. 2 og 3.

Stk. 2 Et regionsråd kan med indenrigs- og sundhedsministerens godkendelse træffe bestemmelse i styrelsesvedtægten om en anden styreform end den i § 13 nævnte, jf. dog §§ 36 a-36 c. Bestemmelse herom træffes forud for eller i løbet af regionsrådets valgperiode og er bindende for den resterende del af valgperioden.

Stk. 3 Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om en styreform, der godkendes efter stk. 2, herunder om de fravigelser af denne lovs indhold, som styreformen nødvendiggør eller gør ønskelig.

§ 36a

Et regionsråd kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at der til varetagelsen af den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender af regionsrådet nedsættes et økonomiudvalg og et eller flere stående udvalg. For en region, der har truffet en sådan beslutning, finder reglerne i kapitel III i lov om kommunernes styrelse bortset fra § 17, stk. 5, tilsvarende anvendelse i stedet for §§ 13-15 i denne lov. Økonomiudvalget varetager endvidere de funktioner, der i øvrigt i denne lov er tillagt forretningsudvalget.

Stk. 2 Regionsrådet kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at økonomiudvalget nedsat efter stk. 1 benævnes forretningsudvalget.

§ 36b

Et regionsråd kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at økonomiudvalget og stående udvalg nedsat i henhold til § 36 a ikke eller kun inden for visse af deres områder varetager den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Økonomiudvalget skal varetage de opgaver, som efter § 18, stk. 2-4, i lov om kommunernes styrelse er tillagt økonomiudvalget, og de opgaver, som efter § 18 og § 23, stk. 1 og 2, i denne lov er tillagt forretningsudvalget.

§ 36c

Bestemmelse om, at en region skal styres efter § 36 a eller § 36 b, træffes forud for eller i løbet af regionsrådets valgperiode. Har et regionsråd i løbet af valgperioden truffet bestemmelse om en ændret styreform efter 1. pkt., er denne bindende for den resterende del af valgperioden.

Stk. 2 Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om vederlæggelse i regioner, der styres efter § 36 a eller § 36 b, herunder regler om vederlag for medlemskab af økonomiudvalget og stående udvalg.

§ 37

Bestemmelser om løn- og øvrige ansættelsesforhold for personale i regional tjeneste aftales eller fastsættes af det i henhold til stk. 2 oprettede nævn. Finansministeren kan efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren bestemme, at også løn- og øvrige ansættelsesforhold for personale ved selvejende institutioner, med hvilke regioner indgår overenskomst med henblik på opfyldelsen af dem i lovgivningen pålagte forpligtelser, skal aftales eller fastsættes af nævnet. Nævnet kan beslutte, at antallet af stillinger i nærmere angivne personalegrupper, der i øvrigt er omfattet af nævnets kompetence, skal forelægges nævnet til godkendelse. Nævnet har endvidere de beføjelser om indgåelse af overenskomster med organisationer af sundhedspersoner m.fl. om vilkår for sundhedsydelser samt om afgivelse af udtalelser, som følger af § 227 i sundhedsloven.

Stk. 2 Regionernes Lønnings- og Takstnævn består af 9 medlemmer og stedfortrædere for disse, der beskikkes af finansministeren. Beskikkelsen sker således:

 • 1) 5 af nævnets medlemmer og stedfortrædere for disse beskikkes efter indstilling af regionsrådene, idet hvert regionsråd indstiller 1 medlem og en stedfortræder for denne,

 • 2) 2 medlemmer og stedfortrædere for disse beskikkes efter indstilling af KL (Kommunernes Landsforening),

 • 3) 1 medlem og en stedfortræder for denne beskikkes efter indstilling af sundhedsministeren, og

 • 4) 1 medlem og en stedfortræder for denne udpeges af finansministeren.

Stk. 3 Nævnet vælger en formand blandt de 5 medlemmer, der er beskikket efter indstilling af regionsrådene.

Stk. 4 Nævnets beslutninger træffes ved stemmeflertal, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 5 De medlemmer af nævnet, der er udpeget af finansministeren henholdsvis beskikket efter indstilling af sundhedsministeren, kan modsætte sig nævnets beslutninger efter stk. 1.

Stk. 6 De medlemmer af nævnet, der er beskikket efter indstilling fra KL (Kommunernes Landsforening), har hver 3 stemmer, når nævnet træffer beslutninger vedrørende indgåelse af overenskomster med organisationer af sundhedspersoner m.v. om vilkår for de ydelser, som kommunalbestyrelsen tilbyder i medfør af sundhedslovens § 140 a, stk. 1, og bestemmelser fastsat i medfør af sundhedslovens § 140 b.

Stk. 7 Finansministeren fastsætter efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren nærmere regler for nævnets virksomhed.

§ 38

Lov om kommunernes styrelse § 63 om kommunalbestyrelsens oplysningspligt, § 63 a om vedkommende ministers udtalelse om lovligheden af kommunale dispositioner, §§ 66-66 d om borgmesterens afsættelse eller suspension, § 68 om udbud af kommunens faste ejendomme og § 69 om nødstyre finder tilsvarende anvendelse for regionerne. De forskrifter, der er udstedt i medfør af lov om kommunernes styrelse §§ 68 og 69, finder tilsvarende anvendelse, medmindre indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter andet. Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

Kapitel 4 1 Forberedelse af de nye regioner
Valg og konstituering af regionsrådet for de nye regioner
§ 39

Der afholdes første gang valg til regionsrådene den 15. november 2005. Valget til regionsrådene den 15. november 2005 afholdes i overensstemmelse med reglerne om afholdelse af valg til amtsrådet i kapitel 1-9 og 12 i lov om kommunale valg og de forskrifter, der er udstedt i medfør heraf, jf. dog stk. 2 og 3 og § 40.

Stk. 2 De opgaver, der i medfør af lov om kommunale valg og de forskrifter, der er udstedt i medfør heraf, er tillagt det siddende amtsråd eller amtskommunens valgbestyrelse ved afholdelse af valg til amtsrådet, varetages ved valget til regionsrådet den 15. november 2005 af en regionsvalgbestyrelse. Regionsvalgbestyrelsen udpeges af amtsrådene i de amtskommuner, der helt eller delvis er beliggende inden for regionen, samt for så vidt angår Region Hovedstaden tillige af Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommunalbestyrelser. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om regionsvalgbestyrelsens udpegning, sammensætning og virksomhed og om afholdelse af udgifterne til de foranstaltninger, der påhviler regionsvalgbestyrelsen.

Stk. 3 Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om afholdelse af valget den 15. november 2005 til regionsrådene. Indenrigs- og sundhedsministeren kan herved fravige bestemmelserne i stk. 1 og 2, herunder de i medfør af stk. 1 gældende regler i lov om kommunale valg og de forskrifter, der er udstedt i medfør heraf.

§ 40

Regionsrådenes første valgperiode regnes fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2009. Regionsrådenes første funktionsperiode regnes fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2009.

§ 41

Det nyvalgte regionsråd afholder sit konstituerende møde senest den 15. december 2006.

Stk. 2 Indkaldelsen til det konstituerende møde foretages af formanden for forberedelsesudvalget, jf. § 44, stk. 2. Den pågældende leder endvidere det konstituerende møde, herunder afstemninger, der foretages på mødet.

Stk. 3 På det konstituerende møde skal der ikke ske valg af formand og næstformænd, jf. § 44, stk. 5.

Forberedelsesudvalgets nedsættelse
§ 42

I perioden fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2006 fungerer regionsrådet som forberedelsesudvalg, der har til opgave at forberede dannelsen af regionen, jf. § 52.

Stk. 2 Såfremt der inden den 31. december 2005 træffes endelig afgørelse om, at afstemningen ved valget den 15. november 2005 erklæres ugyldig, hvorfor der snarest muligt skal afholdes omvalg, træder det nyvalgte forberedelsesudvalg ikke i funktion. Træffes der efter den 31. december 2005 endelig afgørelse herom, fratræder det nyvalgte forberedelsesudvalg. Efter afholdelse af omvalg træder det herefter nyvalgte forberedelsesudvalg først i funktion, når det er endeligt afgjort, at der ikke skal afholdes fornyet omvalg.

§ 43

Kapitel 11 i lov om kommunale valg om medlemmers udtræden og stedfortræderes indtræden i valgperioden finder tilsvarende anvendelse for forberedelsesudvalget. De opgaver, der i kapitel 11 i lov om kommunale valg er tillagt det nyvalgte amtsråd, varetages af det nyvalgte forberedelsesudvalg.

§ 44

Forberedelsesudvalget afholder sit konstituerende møde i tidsrummet 1.-15. december 2005, dog tidligst efter, at regionsvalgbestyrelsen, jf. § 39, stk. 2, har truffet afgørelse vedrørende eventuelle valgklager og anmodninger om fritagelse for at modtage valg. Indkaldelse til mødet foretages af det ældste medlem af forberedelsesudvalget.

Stk. 2 På det konstituerende møde vælger forberedelsesudvalget sin formand blandt sine medlemmer. Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet. Valget foretages efter reglerne i § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 3 Formanden for forberedelsesudvalget kan ikke samtidig være formand for et sammenlægningsudvalg, jf. § 11, stk. 3, i lov om revision af den kommunale inddeling. § 9, stk. 3, 2. og 3. pkt., om de hverv, der er uforenelige med hvervet som formand for regionsrådet, finder tilsvarende anvendelse for hvervet som formand for forberedelsesudvalget.

Stk. 4 Så snart valget af formand har fundet sted, vælger forberedelsesudvalget blandt sine medlemmer en første og en anden næstformand til i den nævnte rækkefølge at fungere i formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand og i dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget, og foretages under et som forholdstalsvalg, jf. § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 5 Valget af formand og næstformænd har tillige virkning for regionsrådets første funktionsperiode.

§ 45

Forberedelsesudvalget træffer beslutning om, hvornår og hvor forberedelsesudvalgets møder afholdes. Beslutningen offentliggøres efter forberedelsesudvalgets nærmere bestemmelse. Ved offentliggørelsen angives tillige, på hvilken måde sagsfortegnelse og udskrift af beslutningsprotokollen vil være tilgængelige for regionens beboere, jf. stk. 2. Møderne bekendtgøres forud efter forberedelsesudvalgets bestemmelse.

Stk. 2 En fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på forberedelsesudvalgets møde, samt en udskrift af beslutningsprotokollen skal med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt være tilgængelige for regionens beboere.

Stk. 3 Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 2-5, om indkaldelse til og afholdelse af kommunalbestyrelsens møder finder tilsvarende anvendelse for forberedelsesudvalgets møder.

§ 46

Forberedelsesudvalget kan nedsætte et eller flere underudvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for forberedelsesudvalget. Forberedelsesudvalget bestemmer underudvalgenes sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

Stk. 2 Såfremt der ikke kan opnås enighed om underudvalgenes sammensætning, foretages valget af medlemmer ved et forholdstalsvalg for hvert underudvalg for sig, jf. § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

§ 47

Forberedelsesudvalget træffer beslutning om etablering af administrativ bistand, herunder om ansættelse og afskedigelse af personale hertil.

§ 48

Amtsrådene, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab samt Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommunalbestyrelser skal yde forberedelsesudvalgene den bistand til forberedelse af oprettelsen af de nye regioner, som forberedelsesudvalget måtte forlange, herunder tilvejebringe og meddele de oplysninger, forberedelsesudvalget måtte forlange, samt lade sig repræsentere ved de møder, forberedelsesudvalget måtte indkalde til. Forberedelsesudvalget kan fastsætte frister herfor.

§ 49

Forberedelsesudvalget vedtager selv sin forretningsorden.

§ 50

Der ydes vederlag m.v. i overensstemmelse med § 16, stk. 1, 3-7 og 9-13, § 16 a og § 34 i lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 2. Forberedelsesudvalget kan beslutte at yde vederlag m.v. i overensstemmelse med de i 1. pkt. nævnte bestemmelser.

Stk. 2 Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om vederlaget m.v. og kan i den forbindelse fravige stk. 1. Der kan herunder fastsættes regler om reduktion af de vederlag, der ydes til medlemmer af forberedelsesudvalget, der samtidig er medlemmer af et amtsråd, Hovedstadens Udviklingsråd eller bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab.

Stk. 3 Har et medlem af forberedelsesudvalget, der samtidig er medlem af et amtsråd, ikke valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med dette hverv, jf. § 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse, kan vedkommende ikke vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hvervet som medlem af forberedelsesudvalget.

§ 51

Lov om kommunernes styrelse § 7 om valget af kommunalbestyrelsens formand og næstformand, §§ 9-15 om kommunalbestyrelsens møder m.v., § 24 om valgmåde, §§ 25 og 26 om valg af medlemmer til udvalg m.v., § 28 om et medlems udtræden af udvalg m.v., §§ 30-33 om kommunalbestyrelsens formand og næstformand, § 43 om kommunens bogføring, § 44 om kommunens anbringelse af midler, § 63 om kommunalbestyrelsens oplysningspligt m.v., § 66 om borgmesterens funktionsvægring, § 67 om løn- og øvrige ansættelsesforhold for personale i kommunal tjeneste og § 68 om udbud af kommunens faste ejendomme finder tilsvarende anvendelse for forberedelsesudvalgets virksomhed. De forskrifter, der er udstedt i medfør af lov om kommunernes styrelse §§ 67 og 68, finder tilsvarende anvendelse, medmindre indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter andet.

Forberedelsesudvalgets opgaver
§ 52

Forberedelsesudvalget skal i forberedelsesudvalgets funktionsperiode

 • 1) vedtage de nærmere regler om styrelsen af regionens anliggender i en styrelsesvedtægt, jf. § 3, stk. 3, herunder bestemme regionens styreform, jf. § 13, og underrette vedkommende statsamtmand, jf. § 66, om den vedtagne styrelsesvedtægt og vedtægtsændringer, jf. § 3, stk. 4,

 • 2) vedtage regionsrådets forretningsorden, jf. § 3, stk. 5,

 • 3) vedtage regionens budget for 2007,

 • 4) antage en sagkyndig revision for regionen, jf. § 28, stk. 1,

 • 5) fastsætte de nærmere regler for indretningen af regionens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, jf. § 29, jf. lov om kommunernes styrelse § 42, stk. 7,

 • 6) fastsætte de nærmere regler om regionens revision i et revisionsregulativ,

 • 7) træffe bestemmelse om indretning af regionens administration, herunder ansættelse og afskedigelse af personale hertil,

 • 8) træffe bestemmelse om opsigelse eller ændring af aftaler med virkning for regionen,

 • 9) træffe bestemmelse om regionens eventuelle deltagelse i samarbejder med andre,

 • 10) træffe beslutninger i overensstemmelse med de efter §§ 53-56 fastsatte regler vedrørende amtsrådenes, Hovedstadens Udviklingsråds og Hovedstadens Sygehusfællesskabs samt Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommunalbestyrelsers beslutninger om økonomiske dispositioner,

 • 11) i henhold til lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen med virkning for regionen indgå i forhandlinger om og træffe beslutning om vedtagelse eller forkastelse af aftaleudkast og mæglingsforslag vedrørende aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der som følge af den ændrede opgavefordeling skal overføres til regionen, og

 • 12) træffe andre beslutninger, der er nødvendige med henblik på at forberede oprettelsen af regionen.

§ 53

Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler, hvorefter amtsrådenes, Hovedstadens Udviklingsråds og Hovedstadens Sygehusfællesskabs samt Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommunalbestyrelsers beslutninger, der med virkning for 2006 eller senere træffes den 1. januar 2006 eller senere om væsentlige økonomiske dispositioner vedrørende opgaver, der den 1. januar 2007 overgår fra de pågældende myndigheder til regionerne, kræver godkendelse af det eller de forberedelsesudvalg, inden for hvis område den pågældende myndighed helt eller delvis er beliggende. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler, hvorefter de i 1. pkt. nævnte myndigheders beslutninger, der med virkning for 2006 eller senere træffes den 1. januar 2006 eller senere om væsentlige økonomiske dispositioner vedrørende opgaver, der den 1. januar 2007 overgår fra de pågældende myndigheder til kommunerne eller staten, kræver godkendelse af indenrigs- og sundhedsministeren. Reglerne efter 1. og 2. pkt. kan begrænses til at vedrøre en eller flere af de i 1. pkt. nævnte myndigheder eller bestemte former for økonomiske dispositioner.

Stk. 2 Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler, hvorefter forberedelsesudvalget og indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte vilkår for godkendelsen, herunder at anmodning om godkendelse skal besluttes af amtsrådet, udviklingsrådet, sygehusfællesskabets bestyrelse eller Københavns, Frederiksberg eller Bornholms Kommunalbestyrelser i et møde.

Stk. 3 Dispositioner, som er nødvendige til opfyldelse af foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, undtages fra stk. 1.

§ 54

Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler, hvorefter amtsrådenes, Hovedstadens Udviklingsråds og Hovedstadens Sygehusfællesskabs samt Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommunalbestyrelsers beslutninger, der med virkning for 2006 eller senere træffes inden den 1. januar 2006 i forbindelse med eller efter vedtagelsen af budgettet for 2006 om væsentlige økonomiske dispositioner vedrørende opgaver, der den 1. januar 2007 overgår fra de pågældende myndigheder til regionerne, kan ændres af det eller de forberedelsesudvalg, inden for hvis område den pågældende myndighed helt eller delvis er beliggende. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler, hvorefter de i 1. pkt. nævnte myndigheders beslutninger, der med virkning for 2006 eller senere træffes inden den 1. januar 2006 i forbindelse med eller efter vedtagelsen af budgettet for 2006 om væsentlige økonomiske dispositioner vedrørende opgaver, der den 1. januar 2007 overgår fra de pågældende myndigheder til kommunerne eller staten, kan ændres af indenrigs- og sundhedsministeren. Reglerne efter 1. og 2. pkt. kan begrænses til at vedrøre en eller flere af de i 1. pkt. nævnte myndigheder eller bestemte former for økonomiske dispositioner.

Stk. 2 En ændring efter stk. 1 må ikke indebære merudgifter for den myndighed, hvis beslutning ændres. Indenrigs- og sundhedsministeren kan endvidere fastsætte regler, hvorefter forberedelsesudvalget henholdsvis indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte vilkår for ændringen, herunder om, at den del af en bevilling, som knytter sig til en beslutning, der ændres efter stk. 1, ikke kan anvendes uden indenrigs- og sundhedsministerens henholdsvis forberedelsesudvalgets samtykke.

§ 55

Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler, hvorefter amtsrådenes, Hovedstadens Udviklingsråds og Hovedstadens Sygehusfællesskabs samt Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommunalbestyrelsers beslutninger, der med virkning for 2006 eller senere træffes i forbindelse med eller efter vedtagelsen af budgettet for 2006 om nyansættelse af personale, der er knyttet til opgaver, som den 1. januar 2007 overgår til regionerne, kræver godkendelse af det eller de forberedelsesudvalg, inden for hvis område den pågældende myndighed helt eller delvis er beliggende. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler, hvorefter de i 1. pkt. nævnte myndigheders beslutninger, der med virkning for 2006 eller senere træffes i forbindelse med eller efter vedtagelsen af budgettet for 2006 om nyansættelse af personale, der er knyttet til opgaver, som den 1. januar 2007 overgår fra de pågældende myndigheder til kommunerne eller staten, kræver godkendelse af indenrigs- og sundhedsministeren. Reglerne efter 1. og 2. pkt. kan begrænses til at vedrøre en eller flere af de i 1. pkt. nævnte myndigheder eller bestemte former for nyansættelser.

Stk. 2 Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler, hvorefter forberedelsesudvalget og indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte vilkår for godkendelsen efter stk. 1, herunder at anmodning om godkendelse skal besluttes af amtsrådet, udviklingsrådet, sygehusfællesskabets bestyrelse eller Københavns, Frederiksberg eller Bornholms Kommunalbestyrelser i et møde.

Stk. 3 Ved nyansættelse af personale, jf. stk. 1, forstås ansættelser, der ikke er genbesættelser af stillinger.

Stk. 4 Nyansættelser, som er nødvendige til opfyldelse af foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, undtages fra stk. 1.

§ 56

Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler, hvorefter det eller de forberedelsesudvalg, inden for hvis område amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd, Hovedstadens Sygehusfællesskab eller Københavns, Frederiksberg eller Bornholms Kommuner helt eller delvis er beliggende, kan pålægge amtsrådet, udviklingsrådet, sygehusfællesskabets bestyrelse og Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommunalbestyrelser at nedsætte størrelsen af en bevilling, der er fastsat med vedtagelsen af budgettet for 2006, til et bestemt beløb. Reglerne kan begrænses til at vedrøre en eller flere af de i 1. pkt. nævnte myndigheder eller bevillinger inden for et eller flere bestemte områder.

Stk. 2 Et pålæg efter stk. 1 udgør den bindende regel for forvaltningen i den i stk. 1 nævnte myndighed fra det tidspunkt, hvor pålægget meddeles amtsrådet, udviklingsrådet, sygehusfællesskabets bestyrelse eller Københavns, Frederiksberg eller Bornholms Kommunalbestyrelser. Foranstaltninger, der medfører indtægter eller udgifter, som indebærer en overskridelse af den i henhold til pålægget nedsatte bevilling, kan ikke iværksættes. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, kan dog iværksættes uanset pålægget.

Stk. 3 Et pålæg efter stk. 1 skal ledsages af et forslag til nedsættelse af nærmere angivne poster på årsbudgettet. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om specifikationen af de poster på årsbudgettet, som et pålæg efter stk. 1 skal ledsages af et forslag til nedsættelse af.

§ 57

Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om amtsrådenes, Hovedstadens Udviklingsråds, Hovedstadens Sygehusfællesskabs samt Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommunalbestyrelsers pligt til løbende at orientere det eller de forberedelsesudvalg, inden for hvis område myndigheden helt eller delvis er beliggende, om den økonomiske udvikling, herunder likviditetsudviklingen og nyansættelser, i myndigheden og om budgettet for 2006.

§ 58

Regionsrådene indtræder den 1. januar 2007 i de rettigheder og pligter, forberedelsesudvalgene har erhvervet henholdsvis påtaget sig. Samtidig overtager regionerne forberedelsesudvalgenes aktiver og passiver.

§ 59

Forslag til budget for 2007 og flerårige budgetoverslag for regionen udarbejdes af forberedelsesudvalgets formand til forberedelsesudvalget.

Stk. 2 Forslaget til budget for 2007 og flerårige budgetoverslag for regionen skal undergives to behandlinger i forberedelsesudvalget med mindst 3 ugers mellemrum. Ved 2. behandling undergives forslaget til budget for 2007 og flerårige budgetoverslag forberedelsesudvalgets drøftelse og beslutning.

Stk. 3 De poster på årsbudgettet, hvortil forberedelsesudvalget ved årsbudgettets vedtagelse har taget bevillingsmæssig stilling, jf. stk. 2, afgiver den bindende regel for regionens forvaltning for 2007.

Stk. 4 Det af forberedelsesudvalget vedtagne grundbidrag fra kommunerne afgiver den bindende regel for fastsættelsen af grundbidraget for 2007, jf. § 6 i lov om regionernes finansiering. Det af forberedelsesudvalget vedtagne udviklingsbidrag fra kommunerne afgiver den bindende regel for fastsættelsen af udviklingsbidraget for 2007, jf. § 7 i lov om regionernes finansiering.

Stk. 5 § 20 og § 21, stk. 4, finder anvendelse for budgettet for regionen for 2007.

Stk. 6 Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om forberedelsesudvalgenes udarbejdelse og vedtagelse af budget for 2007 og flerårige budgetoverslag for regionerne og foreskriver formen for budgettet og budgetoverslagene.

Forberedelsesudvalgets økonomi og finansiering
§ 60

Forberedelsesudvalget vedtager selv sit budget for forberedelsesudvalgets funktionsperiode.

Stk. 2 Forslag til forberedelsesudvalgets budget udarbejdes af forberedelsesudvalgets formand til forberedelsesudvalget og undergives forberedelsesudvalgets drøftelse og beslutning.

Stk. 3 De poster på forberedelsesudvalgets budget, hvortil forberedelsesudvalget ved budgettets vedtagelse har taget bevillingsmæssig stilling, jf. stk. 2, afgiver den bindende regel for forberedelsesudvalgets forvaltning i forberedelsesudvalgets funktionsperiode.

Stk. 4 Det endeligt vedtagne budget skal være tilgængeligt for beboerne i regionen. En kort redegørelse for indholdet af budgettet skal offentliggøres efter forberedelsesudvalgets nærmere bestemmelse.

Stk. 5 § 21, stk. 4, jf. lov om kommunernes styrelse § 40, stk. 2, 1.-3. pkt., og stk. 3, finder tilsvarende anvendelse for forberedelsesudvalgets budget.

Stk. 6 Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om forberedelsesudvalgets udarbejdelse og vedtagelse af forberedelsesudvalgets budget og om offentliggørelsen af redegørelsen for indholdet af forberedelsesudvalgets budget og foreskriver formen for forberedelsesudvalgets budget.

§ 61

Forberedelsesudvalget antager en sagkyndig revision, der skal godkendes af tilsynsmyndigheden, til at revidere forberedelsesudvalgets regnskab. Forberedelsesudvalgets afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke.

Stk. 2 Forberedelsesudvalgets kasse- og regnskabsvæsen udøves i overensstemmelse med kasse- og regnskabsregulativet for en af de amtskommuner, som helt eller delvis er beliggende inden for regionen samt, for så vidt angår forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden, tillige for Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner. Forberedelsesudvalget træffer beslutning om, hvilken af de i 1. pkt. nævnte amtskommuners samt, for så vidt angår forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden, tillige Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuners kasse- og regnskabsregulativ, forberedelsesudvalgets kasse- og regnskabsvæsen skal udøves i overensstemmelse med.

Stk. 3 Revisionen af forberedelsesudvalgets regnskab foretages i overensstemmelse med revisionsregulativet for en af de amtskommuner, som helt eller delvis er beliggende inden for regionen samt, for så vidt angår forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden, tillige for Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner. Forberedelsesudvalget træffer beslutning om, hvilken af de i 1. pkt. nævnte amtskommuners samt, for så vidt angår forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden, tillige Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuners revisionsregulativ, revisionen skal foretages i overensstemmelse med.

Stk. 4 Forberedelsesudvalget og regionsrådet skal tilvejebringe og meddele revisionen de oplysninger, der er fornødne for revisionens virksomhed.

Stk. 5 § 25, stk. 3, § 28, stk. 2, og § 29, jf. lov om kommunernes styrelse § 42, stk. 3, 4 og 6 samt stk. 7, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse for revisionen af forberedelsesudvalgets regnskab.

Stk. 6 Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om revisionen af forberedelsesudvalgets regnskab og om bestyrelsen af forberedelsesudvalgets kasse- og regnskabsvæsen.

§ 62

Forberedelsesudvalgets regnskab aflægges af regionens forretningsudvalg til regionsrådet.

Stk. 2 Regionsrådet afgiver regnskabet til forberedelsesudvalgets revision. Efter at revisionens bemærkninger til regnskabet har været meddelt forretningsudvalget, træffer regionsrådet i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Stk. 3 Forberedelsesudvalgets regnskab sendes til den statsforvaltning, der varetager tilsynet med regionen, sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, regionsrådet har truffet i forbindelse hermed, jf. stk. 2.

Stk. 4 § 23, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 3, finder tilsvarende anvendelse for forberedelsesudvalgets regnskab. § 29, jf. lov om kommunernes styrelse §§ 42 b og 42 c, finder tilsvarende anvendelse for revisionens beretninger til forberedelsesudvalgets regnskab.

Stk. 5 Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om aflæggelse af forberedelsesudvalgets regnskab, om afgørelse af bemærkninger og om regnskabets indsendelse til Ankestyrelsen og foreskriver formen for forberedelsesudvalgets regnskab.

§ 63

Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om forberedelsesudvalgets adgang til at forpligte forberedelsesudvalget og regionen ved låntagning og lignende dispositioner.

§ 64

Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om forberedelsesudvalgets adgang til at forpligte forberedelsesudvalget og regionen ved kaution eller anden økonomisk garanti samt ved tilsagn om regelmæssige ydelser og lign. , som forberedelsesudvalget henholdsvis regionen ikke efter loven er forpligtet til at præstere.

§ 65

Udgifterne til forberedelsesudvalgets virksomhed afholdes af amtsrådene samt, for så vidt angår forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden, tillige af Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner efter regler fastsat af indenrigs- og sundhedsministeren.

Tilsyns- og straffebestemmelser
§ 66

Tilsynet med forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden varetages af statsamtmanden for Københavns Amt. Tilsynet med forberedelsesudvalget for Region Sjælland varetages af statsamtmanden for Vestsjællands Amt. Tilsynet med forberedelsesudvalget for Region Syddanmark varetages af statsamtmanden for Sønderjyllands Amt. Tilsynet med forberedelsesudvalget for Region Midtjylland varetages af statsamtmanden for Århus Amt. Tilsynet med forberedelsesudvalget for Region Nordjylland varetages af statsamtmanden for Nordjyllands Amt.

§ 67

Lov om kommunernes styrelse kapitel VI og VII finder i øvrigt tilsvarende anvendelse for de i § 66 nævnte statsamtmænds tilsyn med forberedelsesudvalgene.

§ 68

Et medlem af forberedelsesudvalget, der gør sig skyldig i grov tilsidesættelse af de pligter, som den pågældendes hverv medfører, straffes med bøde. Simpelt uagtsom pligttilsidesættelse straffes dog ikke.

Øvrige bestemmelser
§ 69

Når forberedelsesudvalget til brug for oprettelsen af regionen og forberedelsen heraf modtager dokumenter fra de amtskommuner, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som helt eller delvis er beliggende inden for regionen samt, for så vidt angår forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden, tillige fra Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner eller kommunale fællesskaber, som de nævnte myndigheder deltager i, der i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven er interne, mister dokumenterne ikke som følge af videregivelsen deres interne karakter. Det samme gælder interne miljøoplysninger omfattet af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

§ 70

Indenrigs- og sundhedsministeren kan efter forudgående forhandling med vedkommende minister træffe bestemmelse om sådanne fravigelser af gældende lovgivning, herunder lovgivning vedrørende indhold og omfang af samt betaling for amtskommunale ydelser, som forberedelsen og dannelsen af de nye regioner nødvendiggør.

§ 71

Regnskaber vedrørende 2006 for Københavns og Frederiksborg Amtskommuner og for Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab aflægges til Hovedstadens Regionsråd af regionens forretningsudvalg. Regnskaber vedrørende 2006 for Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms Amtskommuner aflægges til Sjællands Regionsråd af regionens forretningsudvalg. Regnskaber vedrørende 2006 for Fyns, Sønderjyllands, Ribe og Vejle Amtskommuner aflægges til Syddanmarks Regionsråd af regionens forretningsudvalg. Regnskaber vedrørende 2006 for Ringkøbing, Århus og Viborg Amtskommuner aflægges til Midtjyllands Regionsråd af regionens forretningsudvalg. Regnskabet vedrørende 2006 for Nordjyllands Amtskommune aflægges til Nordjyllands Regionsråd af regionens forretningsudvalg.

Stk. 2 Regionsrådet afgiver regnskabet vedrørende 2006 for en af de i stk. 1 nævnte myndigheder til revisionen for den myndighed, regnskabet vedrører. Efter at revisionens bemærkninger til regnskabet har været meddelt forretningsudvalget og, for så vidt angår bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under forretningsudvalget, tillige den pågældende myndighed, hvortil opgaven er overført til besvarelse, træffer regionsrådet i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Stk. 3 Regnskabet vedrørende 2006 for en af de i stk. 1 nævnte myndigheder sendes til den Ankestyrelsen, der varetager tilsynet med den region, hvor regnskabet aflægges efter stk. 1, sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, regionsrådet har truffet i forbindelse hermed, jf. stk. 2.

Stk. 4 Lov om kommunernes styrelse § 45, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 3, finder tilsvarende anvendelse for de i stk. 1 nævnte regnskaber. Lov om kommunernes styrelse §§ 42 b og 42 c finder tilsvarende anvendelse for revisionens beretninger til disse regnskaber.

Stk. 5 Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om aflæggelse af de i stk. 1 nævnte regnskaber, om revisionen heraf, om afgørelse af bemærkninger og om regnskabernes indsendelse til Ankestyrelsen og foreskriver formen for disse regnskaber.

§ 72

Forberedelsesudvalget etablerer et kontaktudvalg for 2006 bestående af forberedelsesudvalgets formand og borgmestrene for kommunerne i regionen. Kommuner i regionen, der indgår i en sammenlægning, er repræsenteret i kontaktudvalget ved sammenlægningsudvalgets formand. Forberedelsesudvalgets formand er tillige formand for kontaktudvalget. Sekretariatsbetjeningen af kontaktudvalget varetages af forberedelsesudvalgets administration.

Stk. 2 § 6, stk. 2-4, samt § 7 og de i medfør heraf udstedte forskrifter finder tilsvarende anvendelse for kontaktudvalgets virksomhed i 2006. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om kontaktudvalgets virksomhed i 2006.

§ 73

Amtsrådene, Hovedstadens Udviklingsråd, Hovedstadens Sygehusfællesskab og kommunalbestyrelserne skal yde andre offentlige myndigheder den bistand til varetagelsen og forberedelsen af varetagelsen af en opgave, der som følge af nedlæggelsen af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab overføres til vedkommende offentlige myndighed, som vedkommende offentlige myndighed måtte forlange, herunder tilvejebringe og meddele de oplysninger, vedkommende offentlige myndighed måtte forlange, samt lade sig repræsentere ved de møder, vedkommende offentlige myndighed måtte indkalde til. Vedkommende offentlige myndighed kan fastsætte frister herfor.

§ 74

Når en offentlig myndighed til brug for varetagelsen og forberedelsen af varetagelsen af en opgave, der som følge af nedlæggelsen af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab overføres til vedkommende offentlige myndighed, modtager dokumenter fra amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, der i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven er interne, mister dokumenterne ikke som følge af videregivelsen deres interne karakter. Det samme gælder interne miljøoplysninger omfattet af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Kapitel 5 1 Ændringer i anden lovgivning
§§ 75-84

(Udelades)

Kapitel 6 1 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.
§ 85

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. § 37 og kapitel 5 træder dog i kraft den 1. januar 2007.

§ 86

(Ophævet)

§ 87

Københavns og Frederiksberg Kommuners pensionsforpligtelse, der er knyttet til de tjenestemænd, som den 1. januar 1995 overgik fra de pågældende kommuner til ansættelse i Hovedstadens Sygehusfællesskab, jf. § 15, stk. 3 og 4, i lov om Hovedstadens Sygehusfællesskab, jf. § 76, overtages den 1. januar 2007 af Region Hovedstaden. De pensionsforpligtelser, som i medfør af § 3 i lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen overføres fra Hovedstadens Sygehusfællesskab til andre myndigheder end Region Hovedstaden, overtages dog af de pågældende andre myndigheder. Finansministeren kan efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte regler om statens refusion efter den 1. januar 2007 af udgifter til de i 1. og 2. pkt. nævnte pensionsforpligtelser vedrørende før den 1. januar 2007 pensionerede tjenestemænd m.v. Finansministeren kan i forbindelse med fastsættelsen af regler efter 3. pkt. fravige bestemmelsen i 2. pkt. med hensyn til pensionsforpligtelsen vedrørende pensionerede tjenestemænd m.v. Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen

Stk. 2 En forholdsmæssig del af Københavns og Frederiksberg Kommuners pensionsforpligtelser, der er knyttet til de tjenestemænd, som var pensionerede eller i øvrigt fratrådt pr. 31. december 1994, og som før fratrædelsestidspunktet var beskæftiget med varetagelsen af opgaver, der den 1. januar 1995 overførtes til Hovedstadens Sygehusfællesskab, overtages den 1. januar 2007 af Region Hovedstaden. Den forholdsmæssige del opgøres i forhold til den del af de i 1. pkt. nævnte opgaver, der den 1. januar 2007 overføres fra Hovedstadens Sygehusfællesskab til Region Hovedstaden. Finansministeren kan efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte regler om statens refusion efter den 1. januar 2007 af udgifter til de i 1. pkt. nævnte pensionsforpligtelser. Finansministeren kan i forbindelse med fastsættelsen af regler efter 3. pkt. fravige bestemmelsen i 1. pkt. Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen

Stk. 3 § 15, stk. 3 og 4, i lov om Hovedstadens Sygehusfællesskab finder fortsat anvendelse med hensyn til statens pensionsforpligtelse vedrørende tjenestemænd, der den 1. januar 1995 overgik fra staten til ansættelse i Hovedstadens Sygehusfællesskab.

Stk. 4 § 15, stk. 5 og 6, i lov om Hovedstadens Sygehusfællesskab og de i medfør af § 15, stk. 4 og 5, i lov om Hovedstadens Sygehusfællesskab fastsatte forskrifter og bestemmelser finder fortsat anvendelse på pensionsforpligtelsen efter stk. 3.

Stk. 5 Finansministeren kan i øvrigt efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte regler om beregning af pensionsforpligtelserne efter stk. 1-3 og om beregning, administration, refusion, revision m.v. af pensionerne omfattet af stk. 1-3. Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen

§ 88

Københavns og Frederiksberg Kommuners pligt til at yde erstatning for skader, der er forårsaget af Københavns og Frederiksberg Kommuners sygehusbehandling m.v. inden oprettelsen af Hovedstadens Sygehusfællesskab den 1. januar 1995, overtages den 1. januar 2007 af Region Hovedstaden. Den i 1. pkt. nævnte pligt til at yde erstatning, der er forårsaget som led i varetagelsen af en opgave, der efter lovgivningen vedrørende kommunalreformen overføres til andre myndigheder end Region Hovedstaden, overtages dog af de pågældende andre myndigheder.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke for erstatningsforpligtelser efter lov om patientforsikring.

§ 88a

(Udelades)

§ 89

(Udelades)

§ 90

(Udelades)

§ 91

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.