14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Regionsloven § 13

Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, hovedstadens udviklingsråd og hovedstadens sygehusfællesskab paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af regionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 447 af 08. april 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Udvalg m.v.
Regionsrådet nedsætter et forretningsudvalg, der varetager de funktioner, som i lov om kommunernes styrelse er tillagt det af kommunalbestyrelsen nedsatte økonomiudvalg. Forretningsudvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der forelægges regionsrådet til beslutning.

•••

Stk. 2 Regionsrådet bestemmer i styrelsesvedtægten, hvorvidt varetagelsen af den umiddelbare forvaltning af regionens andre anliggender helt eller delvis henlægges til forretningsudvalget eller regionsrådet.

•••

Stk. 3 Regionsrådet træffer i styrelsesvedtægten bestemmelse om forretningsudvalgets sammensætning og myndighedsområde. Forretningsudvalgets medlemstal skal være ulige. Forretningsudvalget skal have mindst 11 og højst 19 medlemmer.

•••

Stk. 4 Regionsrådet vælger herudover medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser og lign. , hvori regionsrådet i henhold til andre bestemmelser skal være repræsenteret.

•••

Stk. 5 Valg af medlemmer til de i stk. 1 og 4 nævnte udvalg m.v. finder sted umiddelbart efter valg af regionsrådets formand og næstformænd. Valgene har virkning for regionsrådets funktionsperiode.

•••

Stk. 6 Regionsrådet kan nedsætte de i lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4, nævnte særlige udvalg. Regionsrådet bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

•••

Stk. 7 Medlemmer af regionsrådet er pligtige at modtage valg til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lign. samt til at udføre øvrige hverv, som regionsrådet måtte tildele dem. Regionsrådet kan også, medmindre andet særligt er bestemt, overlade hverv til andre af regionens beboere, som er villige dertil.

•••

Stk. 8 Regionsrådet drager omsorg for indretningen af regionens administration og fastsætter regler om ansættelse og afskedigelse af regionalt personale.

•••
profile photo
Profilside