Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 144 af 25. marts 2002

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Sammenlægning
§ 1

Den 1. januar 2003 oprettes Bornholms Kommune ved sammenlægning af Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne og Aakirkeby Kommuner samt Bornholms Amtskommune. Bornholms Kommune benævnes Bornholms Regionskommune, og kommunalbestyrelsen i Bornholms Kommune benævnes Bornholms Regionsråd, jf. § 3, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes styrelse.

§ 2

Bornholms Regionsråd varetager, medmindre andet er bestemt i lovgivningen, fra den 1. januar 2003 de beføjelser og opgaver, der i lovgivningen er henlagt til kommunalbestyrelser og amtsråd. De retsvirkninger, der i lovgivningen er knyttet til en kommune eller amtskommune som betegnelse for et geografisk område, er fra denne dato på Bornholm knyttet til Bornholms Regionskommune, medmindre andet er bestemt i lovgivningen.

§ 3

Bornholms Regionsråd indtræder den 1. januar 2003 i Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne og Aakirkeby Kommunalbestyrelsers samt Bornholms Amtsråds rettigheder og pligter, ligesom Bornholms Regionskommune fra denne dato overtager Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne og Aakirkeby Kommuners samt Bornholms Amtskommunes aktiver og passiver.

Kapitel 2 1 Valg og konstituering af Bornholms Regionsråd
§ 4

Der afholdes valg til Bornholms Regionsråd den 29. maj 2002.

§ 5

Valget den 29. maj 2002 til Bornholms Regionsråd afholdes i overensstemmelse med reglerne om afholdelse af valg til amtsrådet i lov om kommunale valg og de forskrifter, der er udstedt i medfør heraf, med de fravigelser, der følger af tidspunktet for valgets afholdelse.

Stk. 2 Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om afholdelsen af valget den 29. maj 2002 til Bornholms Regionsråd. Indenrigs- og sundhedsministeren kan herved fravige bestemmelsen i stk. 1, herunder reglerne i lov om kommunale valg og de forskrifter, der er udstedt i medfør heraf.

§ 6

Ved valget den 29. maj 2002 vælges 27 medlemmer til Bornholms Regionsråd.

Stk. 2 Valgperioden regnes fra den 1. juli 2002 til den 31. december 2005. Bornholms Regionsråds første funktionsperiode regnes fra den 1. januar 2003 til den 31. december 2005. Funktionsperioden for Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne og Aakirkeby Kommunalbestyrelser og Bornholms Amtsråd udløber den 31. december 2002.

§ 7

Det nyvalgte regionsråd afholder sit konstituerende møde senest den 15. december 2002.

Stk. 2 På det konstituerende møde skal der ikke ske valg af formand og næstformand (næstformænd), jf. § 9, stk. 4.

Kapitel 3 1 Sammenlægningsudvalg
Styrelse m.v.
§ 8

Bornholms Regionsråd fungerer fra den 1. juli 2002 til den 31. december 2002 som sammenlægningsudvalg, der har til opgave at forberede sammenlægningen, jf. § 17.

§ 9

Sammenlægningsudvalget afholder sit konstituerende møde i tidsrummet 10.-30. juni 2002, dog tidligst efter at amtsrådet har truffet afgørelse vedrørende eventuelle valgklager og begæringer om fritagelse for at modtage valg. Medlemmerne indkaldes til sammenlægningsudvalgets konstituerende møde af det ældste medlem.

Stk. 2 På det konstituerende møde vælger sammenlægningsudvalget sin formand blandt sine medlemmer. Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet. Valget foretages efter reglerne i § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 3 Så snart valget af formand har fundet sted, vælger sammenlægningsudvalget blandt sine medlemmer en første og en anden næstformand til i den nævnte rækkefølge at fungere i formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget, og foretages under ét som forholdstalsvalg, jf. § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 4 Valget af formand og første næstformand har tillige gyldighed for regionsrådets første funktionsperiode. Såfremt det bestemmes i styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune, at der tillige skal vælges en anden næstformand, har sammenlægningsudvalgets valg af anden næstformand gyldighed for regionsrådets første funktionsperiode.

§ 10

Sammenlægningsudvalget træffer beslutning om, når og hvor sammenlægningsudvalgets møder skal afholdes, og der indrykkes bekendtgørelse herom i den lokale presse efter sammenlægningsudvalgets bestemmelse. I bekendtgørelsen angives tillige, på hvilke steder der vil være fremlagt sagsfortegnelse samt udskrift af beslutningsprotokollen, jf. stk. 2. Møderne bekendtgøres forud i den lokale presse efter sammenlægningsudvalgets bestemmelse.

Stk. 2 En fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på sammenlægningsudvalgets møde, samt en udskrift af beslutningsprotokollen skal med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt være fremlagt i Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne og Aakirkeby Kommuner.

Stk. 3 § 8, stk. 2-5, i lov om kommunernes styrelse finder tilsvarende anvendelse.

§ 11

Sammenlægningsudvalget kan nedsætte et eller flere underudvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for sammenlægningsudvalget. Sammenlægningsudvalget bestemmer underudvalgenes sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

Stk. 2 Underudvalgenes medlemmer vælges i mangel af enighed ved et forholdstalsvalg for hvert underudvalg for sig, jf. § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

§ 12

Sammenlægningsudvalget træffer beslutning om etablering af sekretariatsbistand, herunder om ansættelse og afskedigelse af personale hertil.

§ 13

Kommunalbestyrelserne i Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne og Aakirkeby Kommuner og Bornholms Amtsråd skal yde sammenlægningsudvalget den bistand til forberedelsen af sammenlægningen, sammenlægningsudvalget måtte forlange, herunder tilvejebringe og meddele de oplysninger, sammenlægningsudvalget måtte forlange, samt lade sig repræsentere ved de møder, sammenlægningsudvalget måtte indkalde til. Sammenlægningsudvalget kan fastsætte frister herfor.

§ 14

Sammenlægningsudvalget vedtager selv sin forretningsorden.

§ 15

Der ydes vederlag og godtgørelse i overensstemmelse med §§ 16, 16 a og 34 i lov om kommunernes styrelse. Sammenlægningsudvalget kan beslutte at yde vederlag og godtgørelse i overensstemmelse med de i 1. pkt. nævnte bestemmelser.

§ 16

Lov om kommunernes styrelse §§ 7 og 9-15 om møder m.v., § 28 om udvalg m.v., §§ 30-33 om kommunalbestyrelsens formand, § 43 om bogføring, § 44 om anbringelse af midler, § 55 om kommunernes låntagning, § 57 om garantistillelse m.v., § 63 om oplysningspligt, § 66 om funktionsvægring, § 67 om løn- og øvrige ansættelsesforhold for personale i kommunal tjeneste og § 68 om udbud af faste ejendomme og de forskrifter, der er udstedt i medfør heraf, finder tilsvarende anvendelse for sammenlægningsudvalgets virksomhed.

Opgaver m.v.
§ 17

Sammenlægningsudvalget skal i sammenlægningsudvalgets funktionsperiode

 • 1) vedtage de nærmere regler om styrelsen af Bornholms Regionskommunes anliggender i en styrelsesvedtægt, jf. § 2, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes styrelse,

 • 2) vedtage Bornholms Regionskommunes forretningsorden, jf. § 2, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse,

 • 3) vedtage Bornholms Regionskommunes budget for 2003,

 • 4) antage en sagkyndig revision for Bornholms Regionskommune, jf. § 42, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse,

 • 5) fastsætte de nærmere regler for indretningen af Bornholms Regionskommunes kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, jf. § 42, stk. 6, i lov om kommunernes styrelse,

 • 6) træffe bestemmelse om indretning af Bornholms Regionskommunes administration, herunder ansættelse og afskedigelse af personale hertil,

 • 7) træffe bestemmelse om ophævelse af samarbejder mellem kommunalbestyrelserne på Bornholm samt mellem en eller flere kommunalbestyrelser og amtsrådet på Bornholm,

 • 8) træffe bestemmelse på vegne af kommunalbestyrelserne og amtsrådet på Bornholm om opsigelse eller ændring af aftaler med virkning for Bornholms Regionskommune,

 • 9) træffe bestemmelse om Bornholms Regionskommunes eventuelle deltagelse i samarbejder med andre,

 • 10) træffe beslutning om Bornholms Regionskommunes eventuelle medlemskab af kommunale sammenslutninger og

 • 11) træffe andre beslutninger, der er nødvendige med henblik på at forberede oprettelsen af Bornholms Regionskommune.

§ 18

Bornholms Regionsråd indtræder den 1. januar 2003 i de rettigheder og pligter, sammenlægningsudvalget har erhvervet henholdsvis påtaget sig, ligesom Bornholms Regionskommune fra denne dato overtager sammenlægningsudvalgets aktiver og passiver.

§ 19

_ Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om sammenlægningsudvalgets udarbejdelse og vedtagelse af budget for Bornholms Regionskommune for 2003. Indenrigs- og sundhedsministeren kan i den forbindelse fastsætte, i hvilket omfang reglerne i kapitel V og § 54 i lov om kommunernes styrelse finder anvendelse.

Økonomi og finansiering
§ 20

Sammenlægningsudvalget vedtager selv sit budget for sammenlægningsudvalgets funktionsperiode.

§ 21

Sammenlægningsudvalgets regnskabsområder revideres af den sagkyndige revision for Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne eller Aakirkeby Kommuner eller Bornholms Amtskommune, jf. § 42, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Sammenlægningsudvalget træffer beslutning om, hvilken af de ovenfor nævnte kommuner der skal være den kommune, hvis sagkyndige revision skal revidere sammenlægningsudvalgets regnskabsområder.

Stk. 2 Sammenlægningsudvalgets virksomhed udøves i overensstemmelse med kasse- og regnskabsregulativet for den kommune, hvis revision skal revidere sammenlægningsudvalgets regnskabsområder, jf. stk. 1.

§ 22

Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om sammenlægningsudvalgets udarbejdelse og vedtagelse af budget, om aflæggelse af regnskab samt om revision vedrørende sammenlægningsudvalgets virksomhed. Indenrigs- og sundhedsministeren kan i den forbindelse fastsætte, i hvilket omfang reglerne i kapitel V og § 54 i lov om kommunernes styrelse finder anvendelse.

§ 23

40 procent af nettoudgifterne til sammenlægningsudvalgets virksomhed afholdes af Bornholms Amtskommune, og 60 procent af nettoudgifterne afholdes af Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne og Aakirkeby Kommuner i fællesskab.

Stk. 2 Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne og Aakirkeby Kommuners udgifter, jf. stk. 1, fordeles mellem kommunerne i forhold til det af indenrigs- og sundhedsministeren udmeldte udskrivningsgrundlag for kommunerne for 2002, jf. § 7 i lov om kommunal indkomstskat.

Tilsyns- og straffebestemmelser
§ 24

Alle de citerede bestemmelser er ophævet, hvorfor vi ikke har lavet henvisningerne til dem. Tilsynet med sammenlægningsudvalget varetages af indenrigs- og sundhedsministeren. § 47, stk. 5, § 61, stk. 1-5, og § 61 b, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse finder tilsvarende anvendelse på tilsynet.

§ 25

Et medlem af sammenlægningsudvalget, der gør sig skyldig i grov tilsidesættelse af de pligter, som den pågældendes hverv medfører, straffes med bøde. Simpel uagtsom pligttilsidesættelse straffes dog ikke.

Stk. 2 Påtale efter stk. 1 kan kun ske efter indenrigs- og sundhedsministerens begæring.

Kapitel 4 1 Øvrige bestemmelser
§ 26

Når sammenlægningsudvalget til brug for oprettelsen af Bornholms Regionskommune og forberedelsen heraf modtager dokumenter fra Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne og Aakirkeby Kommuner samt Bornholms Amtskommune, der i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven er interne, mister dokumenterne ikke som følge af videregivelsen deres interne karakter.

§ 27

Såfremt sammenlægningsudvalget anmoder herom, kan indenrigs- og sundhedsministeren efter forudgående forhandling med vedkommende minister træffe bestemmelse om sådanne fravigelser af gældende lovgivning, herunder lovgivning vedrørende indhold og omfang af samt betaling for kommunale ydelser, som sammenlægningen nødvendiggør.

§ 28

Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om aflæggelse af regnskab og om revision vedrørende 2002 for Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne og Aakirkeby Kommuner samt Bornholms Amtskommune. Indenrigs- og sundhedsministeren kan i den forbindelse fastsætte, i hvilket omfang reglerne i kapitel V og § 54 i lov om kommunernes styrelse finder anvendelse.

§ 29

Den 1. januar 2003 overgår tjenestemænd, der er ansat under Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne og Aakirkeby Kommuner samt Bornholms Amtskommune, til ansættelse under Bornholms Regionskommune på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår.

§ 30

De pligter og rettigheder, der følger af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, finder tilsvarende anvendelse for de ansatte under Allinge-Gudhjem, Hasle, Nexø, Rønne og Aakirkeby Kommuner samt Bornholms Amtskommune i henhold til overenskomst eller individuel aftale, der i forbindelse med sammenlægningen ikke er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

§ 31

Der foretages ikke regulering af statens generelle tilskud til kommunerne og amtskommunerne i forbindelse med denne lov.

Kapitel 5 1 Ikrafttræden
§ 32

Loven træder i kraft den 1. april 2002.