14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kommunestyrelsesloven § 34

Lov om kommunernes styrelse paragraf 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kommunestyrelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Regler om ydelse af vederlag, eftervederlag og pension til kommunalbestyrelsens formand, magistratsmedlemmer, jf. § 64, og de i § 64 a nævnte udvalgsformænd fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren. Vederlagsbekendtgørelsen

•••

Stk. 2 Regler om ydelse af vederlag til kommunalbestyrelsens næstformand (næstformænd) fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren. Vederlagsbekendtgørelsen

•••

Stk. 3 Et medlem, der i henhold til § 15, stk. 5, eller § 66 b, stk. 3, udpeges til at fungere som formand eller som magistratsmedlem, oppebærer i funktionsperioden vederlag efter regler fastsat i henhold til stk. 1. Den samme vederlæggelse ydes til et medlem af et stående udvalg, der overtager ledelsen af administrationen, jf. § 64 a, stk. 4.

•••

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen kan yde vederlag til et medlem, som uden for de i stk. 3 nævnte tilfælde varetager opgaver, som påhviler kommunalbestyrelsens formand eller et magistratsmedlem. Ved vederlagets fastsættelse skal der navnlig tages hensyn til arbejdsbyrdens omfang og varighed.

•••

Stk. 5 En næstformand, der modtager vederlag i henhold til stk. 2, kan dog kun modtage vederlag i henhold til stk. 3 eller 4, såfremt den pågældende inden for et regnskabsår har varetaget formandens opgaver i mere end 5 uger.

•••

Stk. 6 Modtager et medlem af kommunens kasse andre vederlag, honorarer, diæter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, kan disse beløb sammen med de i stk. 2-4 omhandlede vederlag ikke inden for et regnskabsår overstige det vederlag, der tilkommer borgmesteren, jf. stk. 1.

•••
profile photo
Profilside