Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 478 af 17. juni 2008

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Velfærdsministeren nedsætter statens tilskud til kommunerne, jf. § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, hvis kommunernes revisionspåtegnede regnskaber for 2008 for kommunerne under ét udviser et højere niveau for serviceudgifterne i 2008 eller for bruttoanlægsudgifterne i 2008 end det, der var forudsat i kommunernes budgetter for 2008.

Stk. 2 Ved opgørelse af kommunernes bruttoanlægsudgifter efter denne lov medregnes ikke udgifter til forsyningsvirksomheder, jordforsyning, ældreboliger og servicearealer i forbindelse med ældreboliger.

§ 2

Nedsættelsen efter § 1 opgøres og fordeles af velfærdsministeren. Nedsættelsen fordeles mellem de kommuner, hvor der kan konstateres et højere niveau for serviceudgifterne i 2008 eller for bruttoanlægsudgifterne i 2008 end det, der var forudsat i kommunernes budgetter for 2008.

Stk. 2 Nedsættelsen fordeles mellem kommunerne i forhold til afvigelsen mellem det revi­sionspåtegnede regnskab og budgettet for henholdsvis serviceudgifterne og bruttoanlægsudgifterne for 2008.

§ 3

Velfærdsministeren fastsætter regler for opgørelse, fordeling og afregning af nedsættelsen, herunder om indhentelse af særlige revi­sionserklæringer vedrørende regnskabsaflæggelsen for 2008 og om nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab.

Stk. 2 Velfærdsministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra nedsættelsen efter denne lov.

§ 4

Senest den 31. januar 2009 skal den enkelte kommune sende et foreløbigt skøn over kommunens serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter for 2008 til Velfærdsministeriet.

Stk. 2 På grundlag af det foreløbige skøn foretages der en foreløbig nedsættelse i statens tilskud til kommunerne i 2009.

§ 5

På grundlag af den enkelte kommunes regnskab for 2008 foretages der en fornyet opgørelse af nedsættelsen.

Stk. 2 Hvis den fornyede opgørelse af nedsættelsen efter stk. 1 for en kommune er højere end den foreløbige nedsættelse efter § 4, beregnes et rentetillæg for den pågældende kommune. Tillægget beregnes af forskellen mellem den foreløbige og den fornyede opgørelse af nedsættelsen med en procent svarende til Nationalbankens diskonto per 1. januar 2009 fratrukket 2 procent, dog minimum 1 procent.

§ 6

Velfærdsministeren foretager en endelig opgørelse af nedsættelsen på grundlag af kommunernes revisionspåtegnede regnskaber for 2008.

§ 7

Loven træder i kraft den 1. januar 2009 og har virkning for tilskudsåret 2009.