14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Regionsloven § 23

Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, hovedstadens udviklingsråd og hovedstadens sygehusfællesskab paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af regionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 447 af 08. april 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Regionens årsregnskab aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet inden en af indenrigs- og boligministeren fastsat frist. Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over regionens kautions- og garantiforpligtelser. Herudover skal regnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

•••

Stk. 2 Regionsrådet afgiver regnskabet til revisionen. Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt forretningsudvalget og, for så vidt angår bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under forretningsudvalget, tillige den pågældende regionale myndighed til besvarelse, træffer regionsrådet i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

•••

Stk. 3 Det endeligt godkendte regnskab offentliggøres.

•••
profile photo
Profilside