14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om anlæg af et nyt Statens Naturhistoriske Museum

Lov nr. 381 af 26. april 2017, jf.
lovbekendtgørelse nr. 318 af 26. april 2017

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om anlæg af et nyt Statens Naturhistoriske Museum

§1 Anlæg af nyt Statens Naturhistoriske Museum
Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at

  • 1) anlægge et nyt Statens Naturhistoriske Museum i den nordlige del af Botanisk Have i København, primært som bygninger under jorden, jf. kort over museets beliggenhed, bilag 1,

  • 2) renovere, nedrive og opbygge eksisterende bygninger i den nordlige del af Botanisk Have i tilknytning til projektet nævnt i nr. 1 og

  • 3) foretage de dispositioner, som er nødvendige med henblik på gennemførelsen af de projekter, der er nævnt i nr. 1 og 2.

§2 Fravigelser af anden lovgivning
Gennemførelse af anlægsprojektet efter § 1 kræver ikke dispensation eller tilladelse efter § 50 og § 65, stk. 1-3, i lov om naturbeskyttelse.

Stk. 2 Reglerne om kommune- og lokalplaner i lov om planlægning, kapitel 3 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer samt kapitel 8 og 8 a i museumsloven finder ikke anvendelse ved gennemførelse af anlægsprojektet nævnt i § 1.

§3 Kommunalbestyrelsens eller en statslig myndigheds afgørelse vedrørende anlægsprojektet nævnt i § 1, som træffes efter byggeloven, lov om naturbeskyttelse, lov om vandforsyning m.v. og lov om miljøbeskyttelse samt regler udstedt i medfør af disse love, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende anlægsprojektet i henhold til de love, der er nævnt i stk. 1, kan påklages af Bygningsstyrelsen til transport-, bygnings- og boligministeren.

Stk. 3 Transport-, bygnings- og boligministeren kan beslutte at overtage kommunalbestyrelsens beføjelser efter de love, der er nævnt i stk. 1, i en nærmere bestemt sag, der vedrører anlægsprojektet.

Stk. 4 Transport-, bygnings- og boligministerens afgørelse i klagesager efter stk. 2 og i sager, hvor ministeren har overtaget kommunalbestyrelsens beføjelser efter stk. 3, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 5 De kommunale tilsynsmyndigheder fører ikke tilsyn med kommunalbestyrelsens afgørelser omfattet af stk. 1.

Stk. 6 Transport-, bygnings- og boligministeren kan til brug for behandlingen af sager efter stk. 2 og 3 fastsætte regler om kommunalbestyrelsens pligt til at tilvejebringe oplysninger til brug for en vurdering af forhold, der reguleres efter lovene nævnt i stk. 1, inden for den pågældende kommune, herunder om, at oplysningerne skal afgives i en bestemt form.

§4 Domstolsprøvelse
Søgsmål til prøvelse af afgørelser eller beslutninger efter denne lov eller de regler, der fastsættes i medfør heraf, skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen eller beslutningen er meddelt adressaten eller offentliggjort.

Stk. 2 Ved søgsmål om forhold vedrørende miljøet, der er omfattet af denne lov, skal retten påse, at omkostningerne ved sagen ikke er uoverkommeligt høje for de berørte parter.

§5 Ikrafttræden
Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§6 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside