Lov om anlæg af et nyt Statens Naturhistoriske Museum

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 381 af 26. april 2017,
jf. lovbekendtgørelse nr. 318 af 26. april 2017

Anlæg af nyt Statens Naturhistoriske Museum
§ 1

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at

  • 1) anlægge et nyt Statens Naturhistoriske Museum i den nordlige del af Botanisk Have i København, primært som bygninger under jorden, jf. kort over museets beliggenhed, bilag 1,

  • 2) renovere, nedrive og opbygge eksisterende bygninger i den nordlige del af Botanisk Have i tilknytning til projektet nævnt i nr. 1 og

  • 3) foretage de dispositioner, som er nødvendige med henblik på gennemførelsen af de projekter, der er nævnt i nr. 1 og 2.

Fravigelser af anden lovgivning
§ 2

Gennemførelse af anlægsprojektet efter § 1 kræver ikke dispensation eller tilladelse efter § 50 og § 65, stk. 1-3, i lov om naturbeskyttelse.

Stk. 2 Reglerne om kommune- og lokalplaner i lov om planlægning, kapitel 3 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer samt kapitel 8 og 8 a i museumsloven finder ikke anvendelse ved gennemførelse af anlægsprojektet nævnt i § 1.

§ 3

Kommunalbestyrelsens eller en statslig myndigheds afgørelse vedrørende anlægsprojektet nævnt i § 1, som træffes efter byggeloven, lov om naturbeskyttelse, lov om vandforsyning m.v. og lov om miljøbeskyttelse samt regler udstedt i medfør af disse love, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende anlægsprojektet i henhold til de love, der er nævnt i stk. 1, kan påklages af Bygningsstyrelsen til transport-, bygnings- og boligministeren.

Stk. 3 Transport-, bygnings- og boligministeren kan beslutte at overtage kommunalbestyrelsens beføjelser efter de love, der er nævnt i stk. 1, i en nærmere bestemt sag, der vedrører anlægsprojektet.

Stk. 4 Transport-, bygnings- og boligministerens afgørelse i klagesager efter stk. 2 og i sager, hvor ministeren har overtaget kommunalbestyrelsens beføjelser efter stk. 3, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 5 De kommunale tilsynsmyndigheder fører ikke tilsyn med kommunalbestyrelsens afgørelser omfattet af stk. 1.

Stk. 6 Transport-, bygnings- og boligministeren kan til brug for behandlingen af sager efter stk. 2 og 3 fastsætte regler om kommunalbestyrelsens pligt til at tilvejebringe oplysninger til brug for en vurdering af forhold, der reguleres efter lovene nævnt i stk. 1, inden for den pågældende kommune, herunder om, at oplysningerne skal afgives i en bestemt form.

Domstolsprøvelse
§ 4

Søgsmål til prøvelse af afgørelser eller beslutninger efter denne lov eller de regler, der fastsættes i medfør heraf, skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen eller beslutningen er meddelt adressaten eller offentliggjort.

Stk. 2 Ved søgsmål om forhold vedrørende miljøet, der er omfattet af denne lov, skal retten påse, at omkostningerne ved sagen ikke er uoverkommeligt høje for de berørte parter.

Ikrafttræden
§ 5

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.