Lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1104 af 29. december 1999,
jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 07. juni 2007,
som ændret ved lov nr. 1517 af 27. december 2009

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Lovens formål er gennem kulturaftaler med kommuner m.v. at understøtte regioners og kommuners engagement på kulturområdet. Kulturaftalerne har til formål at fremme dispositionsfriheden, forbedre ressourceudnyttelsen og fremme udviklingen på kulturens område. Hvor aftalen omfatter flere kommuner, skal aftalen medvirke til at styrke samarbejdet på tværs af kommune- og regionsgrænser. Loven fastlægger samtidig regionernes opgaver på det kulturelle område.

Stk. 2 Kulturaftalerne har til formål at medvirke til at fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat på tværs af kommunegrænser og med Kulturministeriet og ministeriets råd og nævn.

§ 2

Kulturministeren kan indgå kulturaftaler med en kommune eller en række kommuner, der fremsætter ønske herom.

Stk. 2 En kulturaftale indgås for en tidsbegrænset periode af op til fire års varighed.

Stk. 3 Regioner kan sammen med en kommune eller flere kommuner i forening indgå i kulturaftaler inden for de kompetencer, der er tillagt regionerne på kulturområdet, jf. § 3 a.

§ 3

Kulturaftalen skal indeholde bestemmelser om,

  • 1) hvilke opgaver der skal varetages, og hvilke konkrete mål den eller de kommuner, der indgår i kulturaftalen skal opfylde i aftaleperioden,

  • 2) hvilke økonomiske vilkår der er knyttet til aftalen,

  • 3) hvorledes der i kulturaftalen på det kommunale niveau kan sikres balance mellem det politiske ansvar og den kulturfaglige og kunstneriske sagkundskab og frihed, og

  • 4) erfaringsudveksling og evaluering i forbindelse med kulturaftalerne.

§ 3a

Regionerne kan medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle kulturelle tilbud, som kan videreføres af andre parter i en mere permanent drift.

§ 4

Den eller de kommuner, der er omfattet af kulturaftalen, modtager i aftaleperioden efter aftale med kulturministeren en årlig kulturel rammebevilling til de kulturelle aktiviteter, der er omfattet af kulturaftalen. Kommunerne kan inden for rammerne af kulturaftalen råde over den kulturelle rammebevilling til kulturelle formål.

Stk. 2 Bevillingen kan forudbetales.

Stk. 3 Kulturministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud efter stk. 1 helt eller delvis falder bort, eller at udbetalte tilskud efter stk. 1 helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis væsentlige vilkår i aftalen ikke opfyldes.

Stk. 4 Kulturministeren kan fastsætte de nærmere regler for regnskabsaflæggelse.

Stk. 5 Tidligere faste amtslige tilskud uden for lov til kulturformål, som efter den 1. januar 2011 er overgået varigt til staten, kan indgå i den kulturelle rammebevilling.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§§ 7-9

(udeladt)