Kommunetilskudsloven (skatteudskrivningsforhøjelse)

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Lov nr. 477 af 17. juni 2008,
som ændret ved lov nr. 709 af 25. juni 2010, lov nr. 751 af 25. juni 2014, lov nr. 1052 af 30. juni 2020, lov nr. 2614 af 28. december 2021 og lov nr. 679 af 03. juni 2023

Kapitel 1 1 Nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne
§ 1

Indenrigs- og sundhedsministeren nedsætter statens tilskud til kommunerne, jf. § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, hvis den samlede kommunale skatteudskrivning forhøjes som følge af forhøjelser af de kommunale udskrivningsprocenter, grundskyldpromiller eller promillerne for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Stk. 2 Forhøjelsen af den samlede kommunale skatteudskrivning opgøres af indenrigs- og sundhedsministeren.

Kapitel 2 1 Nedsættelse af statstilskuddet til den enkelte kommune
§ 2

For de kommuner, der for et budgetår forhøjer skatteudskrivningen, nedsættes statens tilskud, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, til den pågældende kommune i budgetåret og de følgende 3 år.

Stk. 2 I budgetåret og de 3 følgende år nedsættes tilskuddet til kommuner omfattet af stk. 1 med en andel af det beløb, der udgør forhøjelsen af den samlede kommunale skatteudskrivning. Andelen udgør i budgetåret 75 pct., i det første og andet år efter budgetåret 50 pct. og i det tredje år efter budgetåret 25 pct.

Stk. 3 Nedsættelsen efter stk. 2 fordeles på de enkelte kommuner i forhold til deres andel af den samlede kommunale skatteforhøjelse opgjort for de kommuner, som har forhøjet skatten. For den enkelte kommune kan nedsættelsen af tilskuddet til kommunen højst udgøre de i stk. 2 nævnte andele af den pågældende kommunes skatteforhøjelse. Hvis en kommune omfattet af stk. 1 inden for perioden nævnt i stk. 2 nedsætter skatteudskrivningen, opgøres nedsættelsen af tilskuddet herefter ud fra årets skatteudskrivning.

§ 3

Provenuændringen som følge af ændringer i skatteudskrivningen opgøres som summen af

  • 1) provenuændringen i kommunens indkomstskat som følge af ændringer i udskrivningsprocenten opgjort i henhold til § 4,

  • 2) provenuændringen vedrørende kommunens grundskyld som følge af ændringer i den kommunale grundskyldpromille opgjort i henhold til § 5, og

  • 3) provenuændringen vedrørende kommunens dækningsafgift af erhvervsejendomme som følge af ændringer i promillen for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme opgjort i henhold til § 6.

Stk. 2 Provenuændringen efter stk. 1 fratrækkes eventuelle beløb efter §§ 8 og 11.

§ 4

Provenuændringen i en kommunes indkomstskat som følge af ændringer i udskrivningsprocenten opgøres som kommunens udskrivningsgrundlag for indkomståret ganget med ændringen i udskrivningsprocenten, jf. stk. 2 og 3, korrigeret for en eventuel ændring af

  • 1) kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft, jf. lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft, som følge af ændringen af udskrivningsprocenten og

  • 2) kommunens overudligningsbeløb, jf. § 13 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, som følge af ændringen af udskrivningsprocenten.

Stk. 2 Ændringen i udskrivningsprocenten, jf. stk. 1, opgøres som forskellen mellem kommunens udskrivningsprocent for indkomståret og den tilsvarende udskrivningsprocent for det foregående år.

Stk. 3 Det udskrivningsgrundlag, der er nævnt i stk. 1, er det af kommunen budgetterede udskrivningsgrundlag for indkomståret.

§ 5

Provenuændringen vedrørende en kommunes grundskyld som følge af ændringer i den kommunale grundskyldpromille opgøres som kommunens afgiftspligtige grundværdier for indkomståret ganget med ændringen i grundskyldpromillen, jf. stk. 2.

Stk. 2 Ændringen i grundskyldpromillen, jf. stk. 1, opgøres som forskellen mellem kommunens grundskyldpromille for indkomståret og den tilsvarende grundskyldpromille for det foregående år.

Stk. 3 De afgiftspligtige grundværdier, der er nævnt i stk. 1, er de af kommunen budgetterede afgiftspligtige grundværdier for det år, hvori der betales grundskyldprovenu i indkomståret.

Stk. 4 Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler for beregning af ændringen af en kommunes provenu af grundskyld.

Stk. 5 Fra og med budgetåret 2023 og frem til det budgetår, hvor det inden den 1. september året inden kan konstateres, at mindst 90 pct. af de første almindelige vurderinger og omvurderinger efter ejendomsvurderingslovens §§ 5 eller 6 på landsplan er udsendt, er de afgiftspligtige grundværdier som nævnt i stk. 1 uanset bestemmelsen i stk. 3 skønnede afgiftspligtige grundværdier, som fastsættes af indenrigs- og boligministeren for det år, hvori der betales grundskyldsprovenu i indkomståret.

Stk. 6 For budgetåret 2024 opgøres ændringen i grundskyldspromillen for øvrige ejendomme, jf. stk. 1, som forskellen mellem kommunens grundskyldspromille for 2024 og det fastsatte loft for grundskyldspromillen, jf. ejendomsskattelovens bilag 1, uanset bestemmelsen i stk. 2.

§ 6

Provenuændringen vedrørende en kommunes dækningsafgift af erhvervsejendomme, jf. § 23 A i lov om kommunal ejendomsskat som følge af ændringer i promillen for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme, opgøres som grundværdien for disse ejendomme ganget med ændringen i promillen, jf. stk. 2.

Stk. 2 Ændringen i promillen for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme, jf. stk. 1, opgøres som forskellen mellem den pågældende promille for indkomståret og den tilsvarende promille for det foregående år.

Stk. 3 Hvis en kommune i året før indkomståret har udskrevet dækningsafgift af erhvervsejendomme, men i indkomståret ikke udskriver dækningsafgift af erhvervsejendomme, beregnes provenutabet, jf. stk. 1, som provenuet i året før indkomståret fremskrevet med en af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat procentsats.

Stk. 4 Den grundværdi for erhvervsejendomme, der er nævnt i stk. 1, er den af kommunen budgetterede grundværdi for de pågældende ejendomme for det år, hvori der betales dækningsafgift i indkomståret.

Stk. 5 Fra og med budgetåret 2023 og frem til det budgetår, hvor det inden den 1. september året inden kan konstateres, at mindst 90 pct. af de første almindelige vurderinger og omvurderinger efter ejendomsvurderingslovens §§ 5 eller 6 på landsplan er udsendt, er grundværdierne som nævnt i stk. 1 uanset bestemmelsen i stk. 4 skønnede grundværdier baseret på den faktiske opkrævning i året før indkomståret fremskrevet med en af indenrigs- og boligministeren fastsat procentsats.

Kapitel 3 1 Regulering af statstilskuddet til alle kommuner
§ 7

Statens tilskud til kommunerne under ét, jf. § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, reguleres i til­skuds­året og de følgende 3 år med et beløb svarende til den samlede provenustigning som følge af ændringer i skatteudskrivningen for kommunerne under ét fratrukket nedsættelser afregnet med de enkelte kommuner i henhold til § 2.

Stk. 2 For de efterfølgende tilskudsår reguleres statens tilskud til kommunerne med et beløb svarende til den samlede provenustigning som følge af ændringer i skatteudskrivningen for kommunerne under ét.

Stk. 3 Hvis indenrigs- og sundhedsministeren har fastsat et beløb i henhold til § 11, stk. 1, fratrækkes dette beløb den samlede kommunale provenustigning efter stk. 1 og 2.

Kapitel 4 1 Undtagelse for kommuner, der har nedsat skatten
§ 8

For kommuner reduceres en beregnet skattestigning efter § 3, hvis kommunens samlede beskatning er nedsat i perioden fra og med budgetåret 2021. Nedsættelsen af beskatningen opgøres af social- og indenrigsministeren.

Stk. 2 For kommuner omfattet af stk. 1 reduceres en beregnet skattestigning efter § 3 med den beregnede skattenedsættelse efter stk. 1.

Stk. 3 For kommuner, for hvilke kommunalbestyrelsen har nedsat dækningsafgiften, jf. § 23 A i lov om kommunal ejendomsskat, for 2021 eller 2022, opgøres kommunens samlede beskatning i perioden fra og med budgetåret 2021 med udgangspunkt i en af Skatteministeriet omregnet dækningsafgiftspromille for årene 2020 eller 2021.

Stk. 4 For kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har nedsat grundskyldspromillen for øvrige ejendomme, jf. ejendomsskattelovens § 4, opgøres kommunens samlede beskatning i perioden fra og med budgetåret 2024 med udgangspunkt i det fastsatte loft for grundskyldspromillen, jf. ejendomsskattelovens bilag 1.

§ 9

(Ophævet)

Kapitel 5 1 Bemyndigelsesbestemmelser
§ 10

Indenrigs- og sundhedsministeren kan i særlige tilfælde undtage en kommune fra regulering af tilskud i henhold til § 2 i denne lov.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte kommuner indgår ikke i beregning af reguleringen af statens tilskud til kommuner i henhold til § 7.

§ 11

Indenrigs- og sundhedsministeren kan bestemme, at der ikke skal foretages nedsættelse af statens tilskud til kommunerne efter denne lov, hvis den samlede kommunale skatteforhøjelse ikke overstiger et af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat beløb.

Stk. 2 Hvis den samlede kommunale skattestigning overstiger et af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat beløb, jf. stk. 1, reducerer indenrigs- og sundhedsministeren inden for dette beløb en beregnet skattestigning for den enkelte kommune efter § 3.

§ 12

Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse og afregning af beløb i henhold til denne lov.

§ 13

(Ophævet)

Kapitel 6 1 Ikrafttræden
§ 14

Loven træder i kraft den 1. januar 2009 og har virkning fra og med indkomståret 2009.

§ 15

(Udeladt af Redaktionen).

§ 16

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.