14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Kommunetilskudsloven (skatteudskrivningsforhøjelse)

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lov nr. 477 af 17. juni 2008, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Kommunetilskudsloven (skatteudskrivningsforhøjelse)

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 14. juni 2021

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne

§1 Indenrigs- og sundhedsministeren nedsætter statens tilskud til kommunerne, jf. § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, hvis den samlede kommunale skatteudskrivning forhøjes som følge af forhøjelser af de kommunale udskrivningsprocenter, grundskyldpromiller eller promillerne for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Stk. 2 Forhøjelsen af den samlede kommunale skatteudskrivning opgøres af indenrigs- og sundhedsministeren.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Nedsættelse af statstilskuddet til den enkelte kommune

§2 For de kommuner, der for et budgetår forhøjer skatteudskrivningen, nedsættes statens tilskud, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, til den pågældende kommune i budgetåret og de følgende 3 år.

Stk. 2 I budgetåret og de 3 følgende år nedsættes tilskuddet til kommuner omfattet af stk. 1 med en andel af det beløb, der udgør forhøjelsen af den samlede kommunale skatteudskrivning. Andelen udgør i budgetåret 75 pct., i det første og andet år efter budgetåret 50 pct. og i det tredje år efter budgetåret 25 pct.

Stk. 3 Nedsættelsen efter stk. 2 fordeles på de enkelte kommuner i forhold til deres andel af den samlede kommunale skatteforhøjelse opgjort for de kommuner, som har forhøjet skatten. For den enkelte kommune kan nedsættelsen af tilskuddet til kommunen højst udgøre de i stk. 2 nævnte andele af den pågældende kommunes skatteforhøjelse. Hvis en kommune omfattet af stk. 1 inden for perioden nævnt i stk. 2 nedsætter skatteudskrivningen, opgøres nedsættelsen af tilskuddet herefter ud fra årets skatteudskrivning.

§3 Provenuændringen som følge af ændringer i skatteudskrivningen opgøres som summen af

  • 1) provenuændringen i kommunens indkomstskat som følge af ændringer i udskrivningsprocenten opgjort i henhold til § 4,

  • 2) provenuændringen vedrørende kommunens grundskyld som følge af ændringer i den kommunale grundskyldpromille opgjort i henhold til § 5, og

  • 3) provenuændringen vedrørende kommunens dækningsafgift af erhvervsejendomme som følge af ændringer i promillen for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme opgjort i henhold til § 6.

Stk. 2 Provenuændringen efter stk. 1 fratrækkes eventuelle beløb efter §§ 8 og 11.

§4 Provenuændringen i en kommunes indkomstskat som følge af ændringer i udskrivningsprocenten opgøres som kommunens udskrivningsgrundlag for indkomståret ganget med ændringen i udskrivningsprocenten, jf. stk. 2 og 3, korrigeret for en eventuel ændring af

  • 1) kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft, jf. lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft, som følge af ændringen af udskrivningsprocenten og

  • 2) kommunens overudligningsbeløb, jf. § 13 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, som følge af ændringen af udskrivningsprocenten.

Stk. 2 Ændringen i udskrivningsprocenten, jf. stk. 1, opgøres som forskellen mellem kommunens udskrivningsprocent for indkomståret og den tilsvarende udskrivningsprocent for det foregående år.

Stk. 3 Det udskrivningsgrundlag, der er nævnt i stk. 1, er det af kommunen budgetterede udskrivningsgrundlag for indkomståret.

§5 Provenuændringen vedrørende en kommunes grundskyld som følge af ændringer i den kommunale grundskyldpromille opgøres som kommunens afgiftspligtige grundværdier for indkomståret ganget med ændringen i grundskyldpromillen, jf. stk. 2.

Stk. 2 Ændringen i grundskyldpromillen, jf. stk. 1, opgøres som forskellen mellem kommunens grundskyldpromille for indkomståret og den tilsvarende grundskyldpromille for det foregående år.

Stk. 3 De afgiftspligtige grundværdier, der er nævnt i stk. 1, er de af kommunen budgetterede afgiftspligtige grundværdier for det år, hvori der betales grundskyldprovenu i indkomståret.

Stk. 4 Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler for beregning af ændringen af en kommunes provenu af grundskyld.

Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme har ændret navn til lov om kommunal ejendomsskat, derfor har vi lavet henvisningen til § 23 A i Kommunal ejendomsskatteloven.

§6 Provenuændringen vedrørende en kommunes dækningsafgift af erhvervsejendomme, jf. § 23 A i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme som følge af ændringer i promillen for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme, opgøres som forskelsværdien for disse ejendomme ganget med ændringen i promillen, jf. stk. 2.

Stk. 2 Ændringen i promillen for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme, jf. stk. 1, opgøres som forskellen mellem den pågældende promille for indkomståret og den tilsvarende promille for det foregående år.

Stk. 3 Hvis en kommune i året før indkomståret har udskrevet dækningsafgift af erhvervsejendomme, men i indkomståret ikke udskriver dækningsafgift af erhvervsejendomme, beregnes provenutabet, jf. stk. 1, som provenuet i året før indkomståret fremskrevet med en af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat procentsats.

Stk. 4 Den forskelsværdi for erhvervsejendomme, der er nævnt i stk. 1, er den af kommunen budgetterede forskelsværdi for de pågældende ejendomme for det år, hvori der betales dækningsafgift i indkomståret.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Regulering af statstilskuddet til alle kommuner

§7 Statens tilskud til kommunerne under ét, jf. § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, reguleres i til­skuds­året og de følgende 3 år med et beløb svarende til den samlede provenustigning som følge af ændringer i skatteudskrivningen for kommunerne under ét fratrukket nedsættelser afregnet med de enkelte kommuner i henhold til § 2.

Stk. 2 For de efterfølgende tilskudsår reguleres statens tilskud til kommunerne med et beløb svarende til den samlede provenustigning som følge af ændringer i skatteudskrivningen for kommunerne under ét.

Stk. 3 Hvis indenrigs- og sundhedsministeren har fastsat et beløb i henhold til § 11, stk. 1, fratrækkes dette beløb den samlede kommunale provenustigning efter stk. 1 og 2.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Undtagelse for kommuner, der har nedsat skatten

§8 For kommuner reduceres en beregnet skattestigning efter § 3, hvis kommunens samlede beskatning er nedsat i perioden fra og med budgetåret 2021. Nedsættelsen af beskatningen opgøres af social- og indenrigsministeren.

Stk. 2 For kommuner omfattet af stk. 1 reduceres en beregnet skattestigning efter § 3 med den beregnede skattenedsættelse efter stk. 1.

§9 (Ophævet)

Kapitel 5
1
Forarbejder

Bemyndigelsesbestemmelser

§10 Indenrigs- og sundhedsministeren kan i særlige tilfælde undtage en kommune fra regulering af tilskud i henhold til § 2 i denne lov.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte kommuner indgår ikke i beregning af reguleringen af statens tilskud til kommuner i henhold til § 7.

§11 Indenrigs- og sundhedsministeren kan bestemme, at der ikke skal foretages nedsættelse af statens tilskud til kommunerne efter denne lov, hvis den samlede kommunale skatteforhøjelse ikke overstiger et af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat beløb.

Stk. 2 Hvis den samlede kommunale skattestigning overstiger et af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat beløb, jf. stk. 1, reducerer indenrigs- og sundhedsministeren inden for dette beløb en beregnet skattestigning for den enkelte kommune efter § 3.

§12 Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse og afregning af beløb i henhold til denne lov.

§13 (Ophævet)

Kapitel 6
1
Forarbejder

Ikrafttræden

§14 Loven træder i kraft den 1. januar 2009 og har virkning fra og med indkomståret 2009.

§15 (Udeladt af Redaktionen).

§16 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside