Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1659 af 20. december 2016,
jf. lovbekendtgørelse nr. 235 af 24. februar 2020

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Det statslige udgiftsloft for finansåret 2020 fastsættes til 478,7 mia. kr., hvoraf det statslige delloft for driftsudgifter udgør 204,9 mia. kr. og det statslige delloft for indkomstoverførsler udgør 273,8 mia. kr.

Stk. 2 Det kommunale udgiftsloft for finansåret 2020 fastsættes til 262,5 mia. kr.

Stk. 3 Det regionale udgiftsloft for finansåret 2020 fastsættes til 121,2 mia. kr., hvoraf det regionale delloft for sundhedsområdet udgør 118,6 mia. kr. og det regionale delloft for de regionale udviklingsopgaver udgør 2,6 mia. kr.

§ 2

Uanset § 1, stk. 1, kan finansministeren foretage en omfordeling mellem det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler for finansåret 2020, i det omfang det er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter omfattet af det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler.

Stk. 2 Finansministeren orienterer Folketingets Finansudvalg om omfordelinger efter stk. 1 og offentliggør oplysninger herom på Finansministeriets hjemmeside.

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Loven har virkning for finansåret 2020.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.