14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v.

Lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v.

Lov nr. 497 af 07. juni 2006,
som ændret ved lov nr. 1548 af 21. december 2010

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v.

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 De udgifter, kommuner og regioner har til betaling af afgift i henhold til merværdiafgiftsloven ved køb af varer og tjenesteydelser, refunderes efter denne lov.

Stk. 2 Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at udgifter, der er omfattet af stk. 1, ikke indgår i refusionsordningen. Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner

Stk. 3 Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at kommuners og regioners indirekte udgifter til betaling af lønsumsafgift er omfattet af reglerne i denne lov. Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner

§2 Gennem refusionsordningen modtager kommuner og regioner beløb, der svarer til de enkelte kommuners og regioners udgifter efter § 1.

Stk. 2 Når der er gået mere end 5 år efter udgangen af et regnskabsår, har en kommunalbestyrelse eller et regionsråd ikke længere krav på at modtage beløb svarende til udgifter, som er omfattet af § 1, og som er afholdt i regnskabsåret, jf. dog § 6, stk. 3 og 4.

Stk. 3 Indenrigs- og sundhedsministeren kan i ganske særlige tilfælde lade udgifter efter § 1 refundere, uanset at de er afholdt i regnskabsår, der ligger forud for den i stk. 2 nævnte frist.

§3 Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om opgørelsen af beløb efter § 2 og om refusionsordningens administrative tilrettelæggelse. Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner

§4 Beløb til dækning af kommuners og regioners betaling af afgift i henhold til § 1 ved køb af varer og tjenesteydelser udbetales af staten.

§5 (Ophævet)

§6 Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2 Lov om udligning af visse kommunale og amtskommunale udgifter til merværdiafgift og om det kommunale momsfond ophæves, jf. lovbekendtgørelse nr. 623 af 25. juli 2002. Der skal dog efter lovens §§ 1, 2 og 5 ske udligning for beløb, som en myndighed, der aflægger regnskab for 2006 for en myndighed, der nedlægges den 1. januar 2007, bogfører i den regnskabsmæssige supplementsperiode for regnskabet for 2006 for den myndighed, der nedlægges.

Stk. 3 En kommune, der dannes den 1. januar 2007, har i op til 5 år efter udgangen af et regnskabsår ret til at modtage beløb svarende til udgifter omfattet af § 1, som er afholdt i regnskabsåret af de kommuner, der i deres helhed indgår i den pågældende nye kommune. En kommune, der dannes den 1. januar 2007, har endvidere i op til 5 år efter udgangen af et regnskabsår ret til at modtage beløb svarende til udgifter omfattet af § 1, som er afholdt i regnskabsåret af en kommune, der delvis indgår i den pågældende nye kommune, såfremt udgiften er knyttet til et aktiv, et passiv, en rettighed eller en forpligtelse, som den pågældende nye kommune i henhold til lov om revision af den kommunale inddeling og forskrifter fastsat i henhold hertil har modtaget.

Stk. 4 Kommuner og regioner har i op til 5 år efter udgangen af et regnskabsår ret til at modtage beløb svarende til udgifter omfattet af § 1, som er afholdt i regnskabsåret af en amtskommune, hvorfra den pågældende kommune eller region i henhold til reglerne i lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen har modtaget et aktiv, et passiv, en rettighed eller en forpligtelse, som udgiften er knyttet til.

Stk. 5 Indenrigs- og sundhedsministeren træffer afgørelse om tvivlsspørgsmål i henhold til stk. 3, 2. pkt., og stk. 4.

§7 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside