Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunalesamarbejder

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 382 af 03. maj 2006,
jf. lovbekendtgørelse nr. 27 af 09. januar 2018

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Ændring af den kommunale og regionale inddeling
§ 1

Økonomi- og indenrigsministeren kan træffe beslutning om ændring af landets inddeling i kommuner, når ændringen er begrundet i

 • 1) befolkningsmæssige, erhvervsmæssige eller økonomiske forhold,

 • 2) hensynet til et områdes forventede udvikling og planlægningen af denne,

 • 3) hensynet til varetagelsen af væsentlige kommunale opgaver eller

 • 4) administrative hensyn.

Stk. 2 Ved beslutninger efter stk. 1 skal det påses, at alle kommuner har en sådan størrelse og et sådant omfang, at de befolkningsmæssigt og geografisk danner et hensigtsmæssigt grundlag for en selvstændig varetagelse af de kommunale opgaver. Det skal endvidere tilstræbes, at der tages hensyn til kulturel og erhvervsmæssig samhørighed, og at der i kommunerne indgår såvel landområder som byområder.

Stk. 3 Omfatter en beslutning efter stk. 1 kommuner i flere regioner, træffer økonomi- og indenrigsministeren samtidig beslutning om de ændringer af den regionale inddeling, som er nødvendige for at sikre, at ingen kommune omfatter områder i flere regioner.

§ 2

Beslutning om ændring af den kommunale inddeling efter § 1 kan alene træffes med tilslutning fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, der vil blive berørt af ændringen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Økonomi- og indenrigsministeren kan efter § 1 uden de berørte kommunalbestyrelsers tilslutning, men efter inddragelse af de pågældende, foretage mindre grænseændringer, når sådanne er begrundet i administrative hensyn og ændringerne samtidig regulerer grænsen mellem to eller flere kommuner og alene vedrører arealer på tilsammen højst 100 ha, der ikke er beboet af mere end 50 personer.

§ 3

Økonomi- og indenrigsministeren kan efter inddragelse af de berørte kommunalbestyrelser fastsætte vilkår for gennemførelsen af beslutninger om ændring af den kommunale og regionale inddeling efter § 1.

Stk. 2 I vilkårene kan træffes bestemmelse om ordning af de kommunale eller regionale forhold, der berøres af ændringen, og som det må anses for nødvendigt eller hensigtsmæssigt at sikre tilrettelagt, inden ændringen gennemføres. I vilkårene kan der bl.a. træffes bestemmelse

 • 1) om valg af en ny kommunalbestyrelse og et organ til forberedelse af ændringen og om disses virksomhed og opgaver,

 • 2) om nedsættelse af et organ til forberedelse af valget og om dettes virksomhed og opgaver,

 • 3) om, at væsentlige økonomiske dispositioner, der træffes af kommunalbestyrelserne i de berørte kommuner, kræver godkendelse af eller kan ændres af organet til forberedelse af ændringen,

 • 4) om, at organet til forberedelse af ændringen underkastes tilsyn efter reglerne i lov om kommunernes styrelse,

 • 5) om overførsel af aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte, om ansattes rettigheder i forbindelse med overførslen og om økonomisk kompensation mellem kommuner henholdsvis regioner, der berøres af ændringen, og

 • 6) om indhold og omfang af samt betaling for kommunale eller regionale ydelser.

Stk. 3 Det kan i vilkårene fastsættes, i hvilket omfang reglerne i lov om revision af den kommunale inddeling finder anvendelse.

Stk. 4 I vilkårene kan efter forhandling med vedkommende minister foretages sådanne fravigelser af gældende lovgivning, herunder lovgivning vedrørende indhold og omfang af samt betaling for kommunale ydelser, som ændringen nødvendiggør.

Stk. 5 I vilkårene kan, i det omfang ændringen gør det nødvendigt, træffes bestemmelse om, at der skal være en i vilkårene fastsat forskel mellem den kommunale skatteudskrivning i to eller flere områder i en kommune, som forud for ændringen af den kommunale inddeling udgjorde eller indgik i forskellige kommuner.

Stk. 6 I vilkårene kan træffes bestemmelse om, at et medlem af et organ til forberedelse af ændringen, der forsætligt eller groft uagtsomt groft tilsidesætter de pligter, som den pågældendes hverv medfører, straffes med bøde.

§ 4

Økonomi- og indenrigsministeren afgør tvivlsspørgsmål om kommunale og regionale grænser, herunder om tilhørsforholdet for områder, der ikke er henført til en bestemt kommune.

Kapitel 2 1 Opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder og ændringer af den kommunale inddeling i den forbindelse
§ 5

Økonomi- og indenrigsministeren kan i særlige tilfælde, hvor dette er påkrævet, træffe beslutning om opløsning af forpligtende kommunale samarbejder udpeget efter § 2, stk. 1, i lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Stk. 2 Ved beslutninger efter stk. 1 skal det påses, at de kommuner, der indgik i det forpligtende kommunale samarbejde, efter opløsningen heraf befolkningsmæssigt og geografisk danner et hensigtsmæssigt grundlag for en selvstændig varetagelse af de kommunale opgaver, jf. dog § 7.

Stk. 3 Økonomi- og indenrigsministeren træffer i forbindelse med beslutning om opløsning efter stk. 1 beslutning om de ændringer af den kommunale inddeling, som er nødvendige for, at kriterierne i stk. 2 bliver opfyldt.

Stk. 4 Ved beslutninger efter stk. 1 og 3 skal der tages hensyn til de berørte kommunalbestyrelsers ønsker om fortsættelse af det forpligtende kommunale samarbejde og om ændringer af den kommunale inddeling. Der skal i den forbindelse tages særligt hensyn til, at kommunalbestyrelsen i en kommune, der udgør en ø, ønsker at fortsætte et samarbejde efter lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Stk. 5 § 1, stk. 3, og § 3 finder anvendelse ved beslutninger efter stk. 3.

§ 6

Økonomi- og indenrigsministeren kan efter inddragelse af kommunalbestyrelserne i de berørte kommuner fastsætte vilkår for opløsningen af et forpligtende kommunalt samarbejde efter § 5, stk. 1.

Stk. 2 I vilkårene kan der træffes bestemmelse om ordning af de kommunale forhold, der berøres af opløsningen, og som det må anses for nødvendigt eller hensigtsmæssigt at sikre tilrettelagt, inden opløsningen gennemføres. I vilkårene kan der bl.a. træffes beslutning om, hvorledes afvikling af samarbejdet skal ske, samt om overførsel af aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte, om ansattes rettigheder i forbindelse med overførslen og om økonomisk kompensation mellem de kommuner, der indgik i samarbejdet.

Stk. 3 I vilkårene kan efter forhandling med vedkommende minister foretages sådanne fravigelser af gældende lovgivning, som ændringen nødvendiggør.

§ 7

I stedet for beslutning om ændring af den kommunale inddeling efter § 5, stk. 3, kan økonomi- og indenrigsministeren udpege en ny gruppe af kommuner, hvis kommunalbestyrelser skal samarbejde efter reglerne i lov om forpligtende kommunale samarbejder, og udpege, hvilken kommunalbestyrelse der inden for den udpegede gruppe af kommuner er bemyndiget til at varetage udøvelsen af opgaverne for hvert af de i den nævnte lovs § 1, stk. 2, nr. 1-5, nævnte opgaveområder på vegne af alle kommunalbestyrelserne i gruppen.

Stk. 2 Omfatter en udpegelse af en gruppe af kommuner efter stk. 1 kommuner i flere regioner, træffer økonomi- og indenrigsministeren samtidig beslutning om de ændringer af den regionale inddeling, som er nødvendige for at sikre, at alle kommuner i gruppen er beliggende i samme region.

Stk. 3 Ved udpegelsen af grupper af kommuner efter stk. 1 skal det påses, at de befolkningsmæssigt og geografisk danner et hensigtsmæssigt grundlag for varetagelse af de kommunale opgaver, som samarbejdet efter § 1, stk. 2, i lov om forpligtende kommunale samarbejder skal omfatte, jf. dog stk. 5. Der kan efter stk. 1 udpeges grupper af kommuner, som ikke er geografisk sammenhængende.

Stk. 4 Beslutning om udpegelse af grupper af kommuner efter stk. 1 kan alene træffes med tilslutning fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, der vil indgå i det forpligtende kommunale samarbejde. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen i en kommune, der udgør en ø, ønsker at indgå i et forpligtende kommunalt samarbejde med en eller flere andre kommuner, jf. stk. 5. Ved udpegelsen af de i medfør af stk. 1 bemyndigede kommunalbestyrelser skal der tages hensyn til kommunalbestyrelsernes ønsker om indholdet af bemyndigelserne.

Stk. 5 Ved udpegelsen af grupper af kommuner efter stk. 1 skal der tages særligt hensyn til, at kommunalbestyrelsen i en kommune, der udgør en ø, ønsker at indgå i et samarbejde efter lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Stk. 6 Økonomi- og indenrigsministeren kan træffe beslutning om opløsning af forpligtende kommunale samarbejder udpeget efter stk. 1. §§ 5 og 6 samt stk. 1-5 finder anvendelse ved beslutningen.

Kapitel 3 1 Bekendtgørelse m.v. af beslutninger efter loven
§ 8

Beslutninger efter § 1, stk. 1 og 3, § 4, § 5, stk. 1 og 3, § 5, stk. 5, jf. § 1, stk. 3, og § 7, stk. 1, 2 og 6, om ændring af den kommunale og regionale inddeling, om opløsning af forpligtende kommunale samarbejder og om udpegelse af en ny gruppe af kommuner, hvis kommunalbestyrelser skal samarbejde efter reglerne i lov om forpligtende kommunale samarbejder, og af, hvilken kommunalbestyrelse der inden for den udpegede gruppe af kommuner er bemyndiget til at varetage udøvelsen af opgaverne for hvert af de i den nævnte lovs § 1, stk. 2, nr. 1-5, nævnte opgaveområder på vegne af alle kommunalbestyrelserne i gruppen, bekendtgøres af økonomi- og indenrigsministeren mindst én gang om året. Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner

§ 9

Kommunalbestyrelsen i en kommune, der er berørt af en beslutning nævnt i § 8, gør beslutningen og vilkårene herfor tilgængelige for borgerne ved offentliggørelse i den lokale presse eller på anden passende måde efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.

Kapitel 4 1 Ikrafttræden, ændringer i anden lovgivning m.v.
§ 10

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

§§ 11-12

(Udeladt af Redaktionen)

§ 13

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.