Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1743 af 22. december 2015,
jf. lovbekendtgørelse nr. 152 af 07. februar 2019

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Det statslige udgiftsloft for finansåret 2019 fastsættes til 470,9 mia. kr., hvoraf det statslige delloft for driftsudgifter udgør 201,0 mia. kr. og det statslige delloft for indkomstoverførsler udgør 269,9 mia. kr.

Stk. 2 Det kommunale udgiftsloft for finansåret 2019 fastsættes til 252,3 mia. kr.

Stk. 3 Det regionale udgiftsloft for finansåret 2019 fastsættes til 117,6 mia. kr., hvoraf det regionale delloft for sundhedsområdet udgør 114,5 mia. kr. og det regionale delloft for de regionale udviklingsopgaver udgør 3,1 mia. kr.

§ 2

Uanset § 1 kan finansministeren foretage en omfordeling mellem det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler for finansåret 2019, i det omfang det er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter omfattet af det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler.

Stk. 2 Finansministeren orienterer Folketingets Finansudvalg om omfordelinger efter stk. 1 og offentliggør oplysninger herom på Finansministeriets hjemmeside på internettet.

§ 3

(Ophævet)

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Loven har virkning for finansåret 2019.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.