Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007 (opfølgning på aftale om den kommunale økonomi for 2006)

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 492 af 07. juni 2006,
som ændret ved lov nr. 225 af 08. april 2008

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Der modregnes et beløb i statens tilskud til kommunerne i 2007, såfremt kommunernes revisionspåtegnede regnskaber for 2006 udviser et højere niveau for serviceudgifterne i 2006 end det niveau, der er forudsat i kommunernes revurderede budgetter for 2006 pr. 15. februar 2006.

Stk. 2 Modregning efter stk. 1 har alene virkning for 2007 og opgøres og fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren mellem de kommuner, hvor der kan konstateres et højere niveau for serviceudgifterne i de revisionspåtegnede regnskaber for 2006 end det niveau, der er forudsat i kommunernes revurderede budgetter pr. 15. februar 2006. Modregningen fordeles mellem kommunerne i forhold til afvigelsen i serviceudgifterne mellem det revisionspåtegnede regnskab og det revurderede budget for 2006.

Stk. 3 Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler for opgørelse og fordeling af modregningen, herunder om indhentelse af særlige revisionserklæringer vedrørende regnskabsaflæggelsen for 2006.

§ 1a

Uanset § 1 gennemføres der ikke modregning i statens tilskud til kommunerne efter denne bestemmelse.

Stk. 2 Den enkelte kommune skal i stedet i perioden fra den 1. maj 2008 til den 1. januar 2013 deponere et beløb svarende til den beregnede modregning for kommunen efter § 1, dog højst et beløb svarende til kommunens deponering efter § 1, stk. 1, i lov om midlertidig binding af kommunernes og amtskommunernes overskudslikviditet.

Stk. 3 Kommunen skal senest den 1. maj 2008 indsætte det beløb, kommunen i henhold til stk. 2 skal deponere, på en særskilt konto i et pengeinstitut eller deponere obligationer med en kursværdi svarende hertil i et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller i KommuneKredit.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for tilskudsåret 2007.