Lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 548 af 08. juni 2006,
jf. lovbekendtgørelse nr. 655 af 07. juni 2019

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Lovens anvendelsesområde
§ 1

Denne lov finder anvendelse på kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder samt kommuners og regioners deltagelse i selskaber, medmindre andet er bestemt i anden lovgivning.

Kapitel 1 a Kommunikation
§ 1a

Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra styrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 1b

Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at styrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender.

§ 1c

Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end Erhvervsstyrelsen, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

Kapitel 2 1 Kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder
§ 2

Kommuner og regioner kan udføre sådanne opgaver for andre offentlige myndigheder, som kommunerne og regionerne kan løse for sig selv. Dette gælder dog ikke, hvis en opgaves værdi overstiger den for kommuner og regioner gældende tærskelværdi for offentlige tjenesteydelser i direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler med senere ændringer.

Stk. 2 Kommunalbestyrelser eller regionsråd skal, forinden de afgiver tilbud på og indgår aftale om udførelse af en opgave for en anden offentlig myndighed, foretage en beregning af de samlede omkostninger, der vil være forbundet med kommunens eller regionens varetagelse af opgaven. Kommunalbestyrelser eller regionsråd må ikke afgive tilbud på eller indgå aftale om udførelse af opgaver, der indebærer en betaling, som er lavere end det beregnede beløb.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse på opgaver, som kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, udfører for de kommuner, der deltager i fællesskabet.

Stk. 4 Erhvervsministeren fastsætter efter forhandling med økonomi- og indenrigsministeren regler om kommuners og regioners adgang til at udføre opgaver efter stk. 1 for andre offentlige myndigheder og om kommuners og regioners adgang til at få udført sådanne opgaver af andre kommuner eller regioner, herunder om omkostningsberegning, jf. stk. 2.

Kapitel 3 1 Kommuners og regioners deltagelse i selskaber
§ 3

Kommuner og regioner kan efter bestemmelserne i §§ 4-6 deltage finansielt og ledelsesmæssigt i selskaber, der driver virksomhed med henblik på salg af produkter og tjenesteydelser, som bygger på kommunal eller regional viden, der er oparbejdet i kommunen eller regionen i forbindelse med løsning af kommunale eller regionale opgaver, eller videreudvikling af sådan viden. Regionerne må dog alene deltage i selskaber, som bygger på regional viden, der er oparbejdet i regionen i forbindelse med løsning af regionale opgaver inden for sundhedsområdet, trafikområdet og det sociale område. Den kommunale eller regionale opgave som nævnt i 1. pkt. må kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke tidligere have overladt til private, medmindre særlige omstændigheder taler herfor.

Stk. 2 De selskaber, hvori der foretages indskud efter stk. 1, kan ud over den i stk. 1 nævnte viden afsætte dermed nært sammenhængende privat viden samt produkter og tjenesteydelser, der bygger på sådan viden, men må ikke derudover drive anden virksomhed.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan efter ansøgning give tilladelse til, at kommuner og regioner kan deltage i selskaberne indirekte via de kommunale henholdsvis regionale organisationer og selskaber m.v., herunder via kommunale fællesskaber oprettet i henhold til § 60 i lov om kommunernes styrelse, hvis væsentlige forhold taler herfor.

Stk. 4 En kommune eller region må ikke ved sin deltagelse i selskaber efter denne lov opnå bestemmende indflydelse.

Stk. 5 Kommuner og regioner kan kun deltage finansielt og ledelsesmæssigt i aktieselskaber, anpartsselskaber og andre virksomheder med begrænset ansvar.

Stk. 6 Kommuner og regioner kan ikke efter stk. 1 indskyde midler i selskaber omfattet af loven, hvis vedtægter giver andre end selskabsorganerne ret til at udpege medlemmer af selskabernes ledelse.

§ 4

I selskaber omfattet af loven skal der være private ejere, som besidder minimum 25 pct. af selskabets kapital og stemmerettigheder.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan under ganske særlige omstændigheder give et selskab tilladelse til at fravige stk. 1.

§ 5

I selskaber omfattet af loven, hvor der deltager kommuner, må højst 50 pct. af selskabets omsætning gennemsnitligt over 3 år stamme fra salg til andre end kommuner. I selskaber omfattet af loven, hvor der deltager regioner, må højst 50 pct. af selskabets omsætning gennemsnitligt over 3 år stamme fra salg til andre end regioner. I selskaber omfattet af loven, hvor der deltager kommuner og regioner, må højst 50 pct. af selskabets omsætning gennemsnitligt over 3 år stamme fra salg til andre end kommuner og regioner.

Stk. 2 Hvis mere end 50 pct. af selskabets omsætning gennemsnitligt over 3 år stammer fra salg til andre, jf. stk. 1, skal en kommune eller region afhænde sine ejerandele i selskabet. En eller flere af de private ejere, jf. § 4, stk. 1, har ret til at bestemme, at kommunen eller regionen skal lade sig indløse af disse ejere. De private ejere i et selskab, jf. § 4, stk. 1, skal købe kommunen eller regionens ejerandele, hvis det ikke har været muligt for kommunen eller regionen at afhænde sine ejerandele på anden måde, medmindre der træffes beslutning om opløsning af selskabet.

Stk. 3 Indløsningen i medfør af stk. 2, 2. og 3. pkt., skal ske til markedspris. Hvis der ikke kan opnås enighed om indløsningskursen, fastsættes denne af en uvildig, sagkyndig vurderingsmand, jf. aktieselskabslovens § 6 b. Vurderingsmandens afgørelse kan indbringes for domstolene. Sag herom skal være anlagt senest 3 måneder efter modtagelsen af vurderingsmandens erklæring.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan i konkrete tilfælde give et selskab tilladelse til at fravige stk. 1-3.

§ 6

I selskaber omfattet af loven skal der føres en fortegnelse over ejerne af selskabet. Fortegnelsen skal indeholde oplysning om navn og bopæl for alle ejerne samt om størrelsen af ejerandelens kapital og stemmer.

Stk. 2 Enhver, der har erhvervet eller besidder ejerandele i et selskab omfattet af loven, skal give meddelelse herom til selskabet. Enhver, der erhverver henholdsvis besidder ejerandele i et selskab omhandlet i § 3 skal endvidere meddele ejerskifte og andre ændringer vedrørende aktiebesiddelsen til selskabet med oplysning om de ændrede forhold eller den nye ejers navn og bopæl samt størrelsen af ejerandelen.

Kapitel 4 1 Tilsyn og kontrol med selskaber efter denne lov
§ 7

(Ophævet)

§ 8

Erhvervsstyrelsen skal stikprøvevis udtage og undersøge oplysninger om selskaber omfattet af denne lov.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan forlange, at selskabet indsender

  • 1) selskabets seneste årsrapport i godkendt og eventuelt revideret stand,

  • 2) selskabets vedtægter og

  • 3) selskabets ejerfortegnelse, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan af selskaber omfattet af denne lov forlange de oplysninger, som er nødvendige for, at der kan tages stilling til, om loven er overholdt.

§ 9

Erhvervsstyrelsen kan give påbud om, at et selskab skal bringe overtrædelser af denne lovs §§ 3-5 til ophør. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte en frist for overtrædelsens ophør.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan beslutte, at et selskab omfattet af loven, der senest ved udløbet af en frist, der fastsættes af Erhvervsstyrelsen, undlader at efterkomme påbud efter stk. 1, skal opløses.

§ 10

Erhvervsstyrelsen kan pålægge medlemmerne af selskabernes ledelse daglige eller ugentlige tvangsbøder, hvis de undlader at efterkomme en anmodning i henhold til § 8 eller § 9.

Stk. 2 Tvangsbøder efter stk. 1 kan inddrives ved udpantning.

Kapitel 5 1 Straf og administrative bestemmelser
§ 11

Overtrædelser af lovens § 6, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan efter stk. 1 pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 12

Erhvervsministeren kan overlade sine beføjelser i henhold til denne lov til Erhvervsstyrelsen.

§ 13

Afgørelser truffet i henhold til lovens § 4, stk. 3, § 5, stk. 5, og § 9, stk. 1, kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 6 1 Ikrafttræden og overgang
§ 14

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2 Samtidig ophæves lov nr. 378 af 14. juni 1995 om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. juni 1996, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 3 For selskaber, hvori den kommunale og amtskommunale deltagelse er etableret inden denne lovs ikrafttræden, finder de gældende regler, herunder § 4, i lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. juni 1996, som ændret ved § 2 i lov nr. 355 af 2. juni 1999 og § 2 i lov nr. 601 af 24. juni 2005, dog fortsat anvendelse.

Stk. 4 For aftaler om en kommunes eller en amtskommunes udførelse af en opgave for en anden offentlig myndighed, der er indgået inden denne lovs ikrafttræden, finder de gældende regler i lov nr. 378 af 14. juni 1995 om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder, som ændret ved lov nr. 475 af 1. juli 1998, § 3 i lov nr. 355 af 2. juni 1999, lov nr. 213 af 28. marts 2001 og § 83 i lov nr. 537 af 24. juni 2005, dog fortsat anvendelse for kommuners og regioners udførelse af opgaven.

Stk. 5 Selskaber, der er etableret inden denne lovs ikrafttræden, kan vælge at være underlagt denne lov.

Stk. 6 Denne lovs kapitel 4 og de forskrifter, der er fastsat i medfør heraf, finder tilsvarende anvendelse på selskaber omfattet af stk. 3.

Stk. 7 Forskrifter udstedt i medfør af lov nr. 378 af 14. juni 1995 om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder, som ændret ved lov nr. 475 af 1. juli 1998, § 3 i lov nr. 355 af 2. juni 1999, lov nr. 213 af 28. marts 2001 og § 83 i lov nr. 537 af 24. juni 2005, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af denne lov.

§ 15

Hvis en kommune eller en region som led i kommunalreformen får bestemmende indflydelse i et selskab omfattet af denne lov, skal kommunen og regionen senest den 1. januar 2012 have bragt sin ejerandel i overensstemmelse med denne lovs § 3, stk. 4.

§ 16

De kommunale og amtskommunale organisationer kan direkte eller indirekte deltage finansielt og ledelsesmæssigt i selskaber, der eksisterer ved denne lovs vedtagelse, og som ikke er omfattet af § 14, stk. 3. Disse selskaber skal senest den 1. januar 2012 opfylde betingelserne i kapitel 3, jf. dog stk. 2 og 3. Kravene i § 4 og § 5 skal i disse tilfælde opfyldes på koncernniveau.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra tidsfristen i stk. 1 og fra kravene i lovens §§ 4 og 5.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan under særlige omstændigheder tillade, at eksisterende selskaber, jf. stk. 1, kan omorganisere sig og fortsat være omfattet af stk. 1.

Stk. 4 Denne lovs kapitel 4 og de forskrifter, der er fastsat i medfør heraf, finder tilsvarende anvendelse på selskaber og de kommunale organisationer omfattet af stk. 1.

§ 17

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.