Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 539 af 24. juni 2005,
som ændret ved lov nr. 639 af 12. juni 2013

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Almindelige bestemmelser
§ 1

Loven finder anvendelse ved de opgaveflytninger mellem amtskommunerne, kommunerne, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, regionerne og statslige myndigheder, der sker den 1. januar 2007 i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen. Loven finder tilsvarende anvendelse ved opgaveflytninger mellem på den ene side de i 1. pkt. nævnte myndigheder og på den anden side fællesskaber mellem de i 1. pkt. nævnte myndigheder, selvejende institutioner m.v., der sker den 1. januar 2007 i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen.

Stk. 2 Loven finder ikke anvendelse ved den sammenlægning af kommuner, der sker i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, ved delegation af opgaver i henhold til lov om forpligtende kommunale samarbejder eller ved opgaveflytninger mellem statslige myndigheder.

Stk. 3 Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at loven uanset stk. 1 og 2 med de fornødne tilpasninger helt eller delvis finder anvendelse ved opgaveflytninger i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen.

§ 2

Lovens regler gælder ved de i § 1 nævnte opgaveflytninger, medmindre andet er bestemt i lovgivningen.

Kapitel 2 1 Overførsel af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte
§ 3

Den eller de myndigheder, hvortil en opgave overføres i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, overtager den 1. januar 2007 de aktiver og passiver, der udelukkende er knyttet til varetagelsen af opgaven. Den eller de myndigheder, hvortil opgaven overføres, indtræder endvidere den 1. januar 2007 i de rettigheder og pligter, som udelukkende er knyttet til varetagelsen af opgaven.

Stk. 2 Den eller de myndigheder, hvortil en opgave overføres i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, overtager den 1. januar 2007 de aktiver og passiver, der udelukkende er knyttet til varetagelsen af en opgave, en myndighed har varetaget efter de ulovbestemte regler om kommunernes opgavevaretagelse (kommunalfuldmagtsreglerne), og som har en nær og naturlig tilknytning til den opgave, der overføres i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen. Den eller de myndigheder, hvortil opgaven overføres, indtræder endvidere den 1. januar 2007 i de rettigheder og pligter, der udelukkende er knyttet til opgaver omfattet af 1. pkt. Det er en betingelse, at den eller de myndigheder, hvortil opgaven overføres, fortsat lovligt kan varetage den opgave, myndigheden har varetaget efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Stk. 3 Fra en myndighed, der nedlægges i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, overføres den 1. januar 2007 aktiver og passiver, som ikke er omfattet af stk. 1 eller 2, til de myndigheder, hvortil der overføres opgaver fra den pågældende myndighed. De myndigheder, hvortil der overføres opgaver fra den pågældende myndighed, indtræder endvidere den 1. januar 2007 i de af den pågældende myndigheds rettigheder og pligter, der ikke er omfattet af stk. 1 eller 2.

Stk. 4 Fra en myndighed, der ikke nedlægges, overføres den 1. januar 2007 til de myndigheder, hvortil der overføres opgaver fra den pågældende myndighed, en forholdsmæssig del af de aktiver og passiver, som ikke er omfattet af stk. 1 eller 2, og som ikke udelukkende er knyttet til varetagelsen af opgaver, som fortsat varetages af myndigheden efter den 1. januar 2007. De myndigheder, hvortil der overføres opgaver fra den pågældende myndighed, indtræder endvidere den 1. januar 2007 i en forholdsmæssig del af de af den pågældende myndigheds rettigheder og pligter, der ikke er omfattet af stk. 1 eller 2, og som ikke udelukkende er knyttet til varetagelsen af opgaver, som fortsat varetages af myndigheden efter den 1. januar 2007.

§ 4

Den eller de myndigheder, hvortil en opgave overføres i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, overtager den 1. januar 2007 de ansatte, der udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med varetagelsen af opgaven.

Stk. 2 Den eller de myndigheder, hvortil en opgave omfattet af § 3, stk. 2, overføres i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, overtager den 1. januar 2007 de ansatte, der udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med varetagelsen af den pågældende opgave.

Stk. 3 Fra en myndighed, der nedlægges i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, overføres den 1. januar 2007 ansatte, der ikke er omfattet af stk. 1 eller 2, til de myndigheder, hvortil den pågældende myndigheds opgaver overføres.

Stk. 4 Fra en myndighed, der ikke nedlægges, overføres den 1. januar 2007 til de myndigheder, hvortil der overføres opgaver fra den pågældende myndighed, en forholdsmæssig del af de ansatte, der ikke er omfattet af stk. 1 eller 2, og som ikke udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med varetagelsen af opgaver, som fortsat varetages af myndigheden efter den 1. januar 2007.

§ 5

Ved overførsel af opgaver til flere myndigheder på samme forvaltningsniveau sker overførslen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte alene til de myndigheder, der helt eller delvis er beliggende inden for det geografiske område for den myndighed, hvorfra opgaven overføres.

Stk. 2 Ved overførsel af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte til flere myndigheder i medfør af § 3 og § 4 overføres en forholdsmæssig del heraf til den enkelte myndighed.

§ 6

De pligter og rettigheder, der følger af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, finder tilsvarende anvendelse for personale, der er ansat i henhold til kollektiv overenskomst, bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller individuel aftale, og som i forbindelse med en overførsel efter § 4, jf. § 5, ikke er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

§ 7

Tjenestemænd, der overføres efter § 4, jf. § 5, overgår til ansættelse under den nye ansættelsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår.

Stk. 2 Tjenestemænd omfattet af stk. 1 får ved pensionering fra denne ansættelse udbetalt den samlede tjenestemandspension af den nye ansættelsesmyndighed.

Stk. 3 Finansministeren fastsætter efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren regler om beregning og eventuel fordeling mellem den hidtidige og den nye ansættelsesmyndighed af den efter § 3 overførte pensionsforpligtelse vedrørende tjenestemænd, hvor såvel den hidtidige som den nye ansættelsesmyndighed eksisterer efter den 1. januar 2007. Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen Bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen

Stk. 4 Finansministeren kan efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte regler om beregning af den pensionsforpligtelse vedrørende tjenestemænd og pensionerede tjenestemænd m.v., der efter § 3 overføres fra myndigheder, der nedlægges i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen. Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen

Stk. 5 Finansministeren kan efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte regler, der fraviger bestemmelserne i § 3, om overtagelse af pensionsforpligtelsen vedrørende pensionerede tjenestemænd m.v., der er knyttet til varetagelsen af opgaver, der den 1. januar 2007 overføres til en anden myndighed i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen. Finansministeren kan endvidere efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte regler om statens refusion efter den 1. januar 2007 af udgifter til de i 1. pkt. nævnte pensionsforpligtelser. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuners pensionsforpligtelse vedrørende pensionerede tjenestemænd m.v., som før fratrædelsestidspunktet var beskæftiget med varetagelsen af opgaver, der den 1. januar 2007 uden for disse kommuner overføres fra amtskommunerne til kommunerne i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen. Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen

Stk. 6 Finansministeren kan efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte regler om beregning, administration, refusion, revision m.v. af pensionerne efter stk. 3-5. Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen Bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen

Stk. 7 Finansministeren træffer afgørelse om tvivlsspørgsmål i henhold til stk. 3-6. Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen

Stk. 8 Stk. 2-7 finder tilsvarende anvendelse for ansatte med en pensionsordning, der i det væsentlige giver samme rettigheder som tjenestemandspensionsordninger.

Kapitel 3 1 Procedure for fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte
§ 8

Den myndighed, hvorfra der overføres opgaver, udarbejder et udkast til en samlet aftale mellem på den ene side den myndighed, hvorfra der overføres opgaver, og på den anden side den eller de myndigheder, hvortil myndighedens opgaver overføres, om fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der overføres efter § 3 og § 4 (aftaleudkast). Aftaleudkastet skal herunder omfatte fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, som fremkommer efter aftaleudkastets udarbejdelse. Aftaleudkastet skal alene indeholde en samlet angivelse under et af, hvilke aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte der i udkastet foreslås overført til statslige myndigheder og selvejende institutioner.

Stk. 2 Aftaleudkastet kan indeholde vilkår om, at en myndighed overtager et aktiv eller indtræder i en rettighed på betingelse af, at myndigheden betaler et beløb til en eller flere af de øvrige myndigheder, hvortil der skal ske overførsler, eller vilkår om, at en myndighed overtager et passiv eller indtræder i en forpligtelse på betingelse af, at en eller flere af de øvrige myndigheder, hvortil der skal ske overførsler, betaler et beløb til den pågældende myndighed. Aftaleudkastet kan endvidere indeholde vilkår om, at en myndighed overtager et aktiv eller indtræder i en rettighed, der overføres fra en myndighed, der ikke nedlægges i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, på betingelse af, at myndigheden betaler et beløb til den myndighed, hvorfra aktivet eller rettigheden overføres.

Stk. 3 Aftaleudkast er fortrolige, indtil aftale er indgået efter § 10 og § 11, mæglingsforslag er vedtaget efter § 12, eller der foreligger en beslutning efter § 13. Oplysninger i aftaleudkastet om overførslen af en ansat kan dog videregives til den ansatte, oplysningen vedrører.

§ 9

Den myndighed, hvorfra der overføres opgaver, forelægger senest den 1. januar 2006 det i § 8 nævnte aftaleudkast for den eller de myndigheder, hvortil myndighedens opgaver overføres. Skal overførslen ske til en myndighed, der oprettes den 1. januar 2007, forelægges aftaleudkastet senest den 1. januar 2006 for det organ, der forbereder oprettelsen af den pågældende myndighed, eller, hvis et sådant organ ikke er oprettet, for den myndighed, der har ansvaret for oprettelsen af vedkommende myndighed. Skal overførslen ske til en statslig myndighed eller en selvejende institution, forelægges aftaleudkastet senest den 1. januar 2006 for finansministeren.

Stk. 2 Den myndighed, hvorfra der overføres opgaver, sender det i § 8 nævnte aftaleudkast til vedkommende delingsråd, jf. § 18, og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

§ 10

Den myndighed, hvorfra der overføres opgaver, indkalder snarest muligt efter den i § 9 nævnte forelæggelse af aftaleudkast, jf. § 9, repræsentanter for den eller de myndigheder, hvortil myndighedens opgaver overføres, til forhandlinger med henblik på, at der inden den 1. april 2006 indgås en samlet aftale mellem på den ene side den myndighed, hvorfra der overføres opgaver, og på den anden side den eller de myndigheder, hvortil myndighedens opgaver overføres, om fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte. Bestemmelserne i § 8, stk. 1, 2. og 3. pkt., § 8, stk. 2, og § 9, stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Den myndighed, hvorfra der overføres opgaver, kan under forhandlingerne med den eller de myndigheder, hvortil myndighedens opgaver overføres, foretage de ændringer i aftaleudkastet, som synes hensigtsmæssige for, at der kan indgås en aftale. Den eller de myndigheder, hvortil myndighedens opgaver overføres, skal lade sig repræsentere i forhandlingerne og meddele, i hvilket omfang aftaleudkastet og de fremsatte forslag til ændringer heri kan accepteres.

Stk. 3 Den myndighed, hvorfra der overføres opgaver, underretter vedkommende delingsråd, jf. § 18, og Indenrigs- og Sundhedsministeriet om forhandlingernes forløb, herunder om indgåelse af aftale efter stk. 1.

§ 11

Er aftale efter § 10 ikke indgået inden den 1. april 2006, eller erklærer en af myndighederne omfattet af § 10 inden den 1. april 2006 forhandlingerne afsluttet uden resultat, indkalder vedkommende delingsråd, jf. § 18, repræsentanter for den myndighed, hvorfra der overføres opgaver, og den eller de myndigheder, hvortil myndighedens opgaver overføres, til forhandling. De i 1. pkt. nævnte myndigheder skal lade sig repræsentere i forhandlingerne for delingsrådet. Bestemmelsen i § 9, stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Delingsrådet kan under forhandlingerne med de i stk. 1 nævnte myndigheder foreslå indrømmelser, herunder ændringer i aftaleudkastet, som synes hensigtsmæssige for, at der kan indgås en aftale om fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, jf. § 10. De i stk. 1 nævnte myndigheder skal meddele, i hvilket omfang delingsrådets forslag til ændringer i aftaleudkastet kan accepteres.

Stk. 3 Delingsrådet kan i stedet for eller efter en indkaldelse efter stk. 1 forlange forhandlingerne genoptaget mellem de i stk. 1 nævnte myndigheder, hvis delingsrådet skønner det hensigtsmæssigt. Bestemmelserne i § 10, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Delingsrådet fastsætter en frist for afslutningen af sådanne forhandlinger mellem de i stk. 1 nævnte myndigheder.

§ 12

Delingsrådet, jf. § 18, fremsætter et mæglingsforslag til en samlet aftale mellem på den ene side den myndighed, hvorfra der overføres opgaver, og på den anden side den eller de myndigheder, hvortil myndighedens opgaver overføres, om fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, hvis der ikke under forhandlingerne efter § 11 er opnået enighed om en aftale. Bestemmelserne i § 8, stk. 1, 2. og 3. pkt., § 8, stk. 2, og § 9, stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Delingsrådet fastsætter en frist, inden for hvilken de i stk. 1 nævnte myndigheders svar på, om mæglingsforslaget kan vedtages, skal foreligge.

Stk. 3 Vedtages mæglingsforslaget, er dette bindende for de i stk. 1 nævnte myndigheder.

Stk. 4 Mæglingsforslaget er fortroligt, indtil aftale er indgået efter § 11, mæglingsforslaget er vedtaget efter stk. 3, eller der foreligger en beslutning efter § 13. Oplysninger i mæglingsforslaget om overførslen af en ansat kan dog videregives til den ansatte, oplysningen vedrører.

Stk. 5 Delingsrådet sender mæglingsforslaget til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

§ 13

Delingsrådet, jf. § 18, træffer, hvis der ikke inden den 1. juni 2006 er opnået enighed mellem den myndighed, hvorfra der overføres opgaver, og den eller de myndigheder, hvortil myndighedens opgaver overføres, ved forhandling efter § 11 eller mægling efter § 12 efter drøftelse med myndighederne beslutning om fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte. Bestemmelserne i § 8, stk. 1, 2. og 3. pkt., § 8, stk. 2, og § 9, stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Delingsrådet er ikke ved beslutning efter 1. og 2. pkt. bundet af mæglingsforslaget.

Stk. 2 Delingsrådet kan meddele den myndighed, hvorfra et aktiv skal overføres, pålæg om at afhænde aktivet, med henblik på at salgssummen fordeles ved beslutning efter stk. 1. Kan afhændelsen ikke ske, inden den myndighed, hvorfra aktivet skal overføres, nedlægges, træffer delingsrådet beslutning om, at aktivet overtages af en af de berørte myndigheder, der skal forestå afhændelsen af aktivet med henblik på fordeling af salgssummen i overensstemmelse med delingsrådets beslutning efter stk. 1.

Stk. 3 Beslutning efter stk. 1 træffes inden den 15. juni 2006.

Stk. 4 Beslutningen meddeles de i stk. 1 nævnte myndigheder og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Stk. 5 Delingsrådet kan ikke ændre en beslutning truffet efter stk. 1.

§ 14

Delingsrådets beslutninger kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 15

Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 4, 5 og 6 finder ikke anvendelse ved forhandlinger, aftaleindgåelse, vedtagelse af mæglingsforslag og beslutninger efter dette kapitel.

§ 16

Den myndighed, hvorfra der overføres ansatte, skal, for så vidt angår overførslen af ansatte, orientere repræsentanter for de ansatte om aftaleudkastet, jf. § 8, stk. 1, forud for forelæggelsen efter § 9, stk. 1.

Stk. 2 Den myndighed, hvorfra der overføres ansatte, skal forud for forelæggelsen af aftaleudkastet efter § 9, stk. 1, gøre den ansatte bekendt med den del af aftaleudkastet, der vedrører overførslen af den pågældende, og, medmindre den ansattes ønsker fuldt ud imødekommes, gøre den ansatte bekendt med de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for myndighedens udarbejdelse af aftaleudkastet vedrørende den ansatte, og som den ansatte ikke kan antages at være bekendt med at myndigheden er i besiddelse af. Myndigheden skal i den forbindelse give den ansatte lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for den ansattes afgivelse af udtalelse efter 2. pkt.

Stk. 3 Stk. 2 gælder ikke, hvis udsættelse vil medføre overskridelse af fristen for forelæggelsen af aftaleudkastet efter § 9, stk. 1, eller hvis den ansatte ikke har ret til aktindsigt efter reglerne i stk. 10 med hensyn til de pågældende oplysninger.

Stk. 4 Den myndighed, hvorfra der overføres ansatte, og den eller de myndigheder, hvis ansatte berøres af overførslerne, skal orientere repræsentanter for de ansatte om det aftaleudkast, der er forelagt efter § 9, stk. 1, om forhandlingernes forløb og om et fremsat mæglingsforslag, jf. § 12, stk. 1.

Stk. 5 Den myndighed, hvorfra der overføres ansatte, og den eller de myndigheder, hvis ansatte berøres af overførslerne, skal så hurtigt som muligt orientere repræsentanter for de ansatte om aftalen, jf. § 10 og § 11, et vedtaget mæglingsforslag, jf. § 12, og delingsrådets beslutning, jf. § 13.

Stk. 6 Den myndighed, hvorfra der overføres ansatte, og den eller de myndigheder, hvis ansatte berøres af overførslerne, skal orientere repræsentanter for de ansatte om og med disse drøfte fremgangsmåden for orienteringen af de ansatte inden for lovgivningens rammer om forelæggelsen af aftaleudkastet, forhandlingernes forløb og om aftalen, vedtagelsen af mæglingsforslag eller delingsrådets beslutning.

Stk. 7 Den myndighed, hvorfra der overføres ansatte, skal så hurtigt som muligt efter aftaleindgåelse efter § 10 og § 11, vedtagelse af et mæglingsforslag efter § 12 eller delingsrådets beslutning efter § 13 skriftligt orientere de ansatte, der overføres efter § 4, herom og om, til hvilken myndighed overførslen skal ske.

Stk. 8 Repræsentanterne for de ansatte har tavshedspligt vedrørende den orientering, der er givet i medfør af stk. 1 og 4. Oplysninger om overførslen af en ansat kan dog videregives til den ansatte, oplysningen vedrører.

Stk. 9 En ansat, der overføres efter § 4, kan, medmindre den ansattes ønsker fuldt ud imødekommes, forlange at få en skriftlig begrundelse for valget af den myndighed, overførslen af den pågældende efter aftalen, mæglingsforslaget eller delingsrådets beslutning skal ske til. Begrundelsen skal gives af den myndighed, hvorfra der overføres ansatte, i overensstemmelse med reglerne i forvaltningslovens § 24. En begæring herom skal fremsættes inden 14 dage efter, at den ansatte har modtaget skriftlig orientering om, til hvilken myndighed den ansatte skal overføres. Begæringen skal behandles i overensstemmelse med reglerne i forvaltningslovens § 23, stk. 2.

Stk. 10 En ansat, der overføres efter § 4, har, når den ansatte har modtaget skriftlig orientering om, til hvilken myndighed den ansatte skal overføres, ret til aktindsigt efter reglerne om partsaktindsigt i forvaltningslovens §§ 9, 9 a og 10-16 i oplysninger om fordelingen af den pågældende ansatte.

§ 17

Indenrigs- og sundhedsministeren kan efter forhandling med finansministeren fastsætte nærmere regler for udarbejdelsen af aftaleudkast, jf. § 8, herunder regler for værdiansættelsen af aktiver og passiver samt rettigheder og pligter og regler om revisionspåtegning af aftaleudkastet, for så vidt angår opgørelsen over, hvilke aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte der skal overføres efter § 3 og § 4.

Stk. 2 Indenrigs- og sundhedsministeren kan endvidere efter forhandling med finansministeren fastsætte nærmere regler for fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte ved aftaleindgåelse efter § 10 og § 11 og vedtagelse af mæglingsforslag efter § 12, herunder regler for fordelingen af pensionsforpligtelsen efter § 7, stk. 3 og 4, mellem de myndigheder, hvortil der overføres opgaver.

Stk. 3 Indenrigs- og sundhedsministeren kan desuden efter forhandling med finansministeren fastsætte nærmere regler for fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte ved beslutning efter § 13, herunder for delingsrådets, jf. § 18, fastsættelse af vilkår efter § 13, stk. 1, 2. pkt., jf. § 8, stk. 2, eller pålæg om afhændelse af aktiver efter § 13, stk. 2, og regler for fordelingen af pensionsforpligtelsen efter § 7, stk. 3 og 4, mellem de myndigheder, hvortil der overføres opgaver.

Stk. 4 Ved fastsættelsen af regler efter stk. 2 og 3 kan bestemmelserne i § 3, stk. 1 og 2, fraviges, i det omfang det skønnes nødvendigt for at opnå en rimelig fordeling af aktiver og passiver samt rettigheder og pligter mellem de myndigheder, hvortil overførsel af aktiver og passiver samt rettigheder og pligter skal ske fra den myndighed, hvorfra en opgave overføres.

Kapitel 4 1 Delingsråd
§ 18

Der oprettes den 1. januar 2006 et delingsråd for Københavns og Frederiksborg Amter samt Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner, et delingsråd for Vestsjællands, Storstrøms og Roskilde Amter, et delingsråd for Sønderjyllands, Ribe og Fyns Amter, et delingsråd for Århus, Vejle og Ringkøbing Amter og et delingsråd for Nordjyllands og Viborg Amter.

Stk. 2 Delingsrådenes funktionsperiode regnes fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2007. Indenrigs- og sundhedsministeren kan træffe beslutning om forlængelse af delingsrådenes funktionsperiode. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om delingsrådenes funktion efter den 31. december 2007.

Stk. 3 Delingsrådene er uafhængige i deres virksomhed.

§ 19

Delingsrådet behandler efter reglerne i §§ 11-13 sager om fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der overføres fra amtskommuner og kommuner, der er beliggende inden for delingsrådets område, jf. § 18, stk. 1.

Stk. 2 Sager om fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der overføres fra Hovedstadens Sygehusfællesskab samt Hovedstadens Udviklingsråd, behandles af delingsrådet for Københavns og Frederiksborg Amter samt Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner.

§ 20

Delingsrådet består af en formand, der udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren, 1 medlem, der udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren efter indstilling fra KL (Kommunernes Landsforening), og 1 medlem, der udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren efter indstilling fra Amtsrådsforeningen, med hensyn til delingsrådet for Københavns og Frederiksborg Amter samt Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner dog efter indstilling fra Amtsrådsforeningen og Københavns og Frederiksberg Kommuner i forening. I sager om overførsler til eller fra statslige myndigheder består delingsrådet desuden af et medlem udpeget af indenrigs- og sundhedsministeren efter indstilling fra finansministeren.

Stk. 2 Indenrigs- og sundhedsministeren udpeger efter reglerne i stk. 1 en stedfortræder for hvert medlem af delingsrådet. Stedfortræderen indtræder ved medlemmets forfald.

§ 21

Formanden forbereder, indkalder og leder delingsrådets møder.

Stk. 2 Delingsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 22

Delingsrådets møder er ikke offentlige.

Stk. 2 Delingsrådet kan tillade repræsentanter for de berørte myndigheder eller særligt sagkyndige at deltage i rådets møder, i det omfang det skønnes nødvendigt.

§ 23

Delingsrådet er beslutningsdygtigt, når alle medlemmer er til stede.

Stk. 2 Delingsrådet træffer beslutninger ved stemmeflertal.

Stk. 3 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4 Medlemmerne af delingsrådet, herunder formanden, er forpligtet til at afgive stemme.

§ 24

Et medlem er udelukket fra at deltage i delingsrådets forhandlinger og afstemning i sager, der vedrører en amtskommune eller kommune, hvor den pågældende er ansat eller er medlem af kommunalbestyrelsen.

§ 25

De myndigheder, hvorfra og hvortil en opgave overføres, skal tilvejebringe og meddele de oplysninger, udlevere de dokumenter og yde den bistand i øvrigt til udførelsen af delingsrådets opgaver, som delingsrådet måtte forlange. Delingsrådet kan fastsætte en frist herfor. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for de i § 9, stk. 1, 2. pkt., nævnte myndigheder.

§ 26

Delingsrådet skal tilvejebringe og meddele indenrigs- og sundhedsministeren de oplysninger og udlevere de dokumenter, som denne måtte forlange om forhold inden for delingsrådets virkeområde. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte en frist herfor.

§ 27

Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om delingsrådets virksomhed, herunder om vederlag og udgiftsgodtgørelse til delingsrådets medlemmer og deres stedfortrædere.

§ 28

Indenrigs- og sundhedsministeren træffer beslutning om sekretariatsbetjeningen af delingsrådet.

§ 29

Sagkyndige, der deltager i delingsrådets møder, jf. § 22, stk. 2, har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler herom.

§ 30

Udgifterne til delingsrådenes virksomhed afholdes af staten.

Stk. 2 Delingsrådet træffer beslutning om betaling fra de myndigheder, hvorfra og hvortil der overføres opgaver, af et beløb, som tilfalder staten til dækning af omkostningerne ved delingsrådets virksomhed. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for de i § 9, stk. 1, 2. pkt., nævnte myndigheder. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Kapitel 5 1 Ikrafttræden
§ 31

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 32

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.