Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2023

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1551 af 27. december 2019,
jf. lovbekendtgørelse nr. 437 af 12. marts 2021,
som ændret ved lov nr. 885 af 21. juni 2022 og lov nr. 541 af 23. maj 2023

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Det statslige udgiftsloft for finansåret 2023 fastsættes til 548,9 mia. kr., hvoraf det statslige delloft for driftsudgifter udgør 242,4 mia. kr. og det statslige delloft for indkomstoverførsler udgør 306,5 mia. kr.

Stk. 2 Det kommunale udgiftsloft for finansåret 2023 fastsættes til 267,5 mia. kr.

Stk. 3 Det regionale udgiftsloft for finansåret 2023 fastsættes til 124,4 mia. kr., hvoraf det regionale delloft for sundhedsområdet udgør 121,8 mia. kr. og det regionale delloft for de regionale udviklingsopgaver udgør 2,6 mia. kr.

§ 2

Uanset § 1, stk. 1, kan finansministeren foretage en omfordeling mellem det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler for finansåret 2023, i det omfang det er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter omfattet af det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler.

Stk. 2 Finansministeren orienterer Folketingets Finansudvalg om omfordelinger efter stk. 1 og offentliggør oplysninger herom på Finansministeriets hjemmeside.

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Loven har virkning for finansåret 2023.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.