Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1483 af 23. december 2014,
jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 16. januar 2018,
som ændret ved lov nr. 1717 af 27. december 2018

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Det statslige udgiftsloft for finansåret 2018 fastsættes til 458,7 mia. kr., hvoraf det statslige delloft for driftsudgifter udgør 194,4 mia. kr., mens det statslige delloft for indkomstoverførsler udgør 264,3 mia. kr.

Stk. 2 Det kommunale udgiftsloft for finansåret 2018 fastsættes til 246,1 mia. kr.

Stk. 3 Det regionale udgiftsloft for finansåret 2018 fastsættes til 115,2 mia. kr., hvoraf det regionale delloft for sundhedsområdet udgør 112,1 mia. kr., mens det regionale delloft for regionale udviklingsopgaver udgør 3,1 mia. kr.

§ 2

Uanset § 1 kan finansministeren foretage en omfordeling mellem det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler for finansåret 2018, i det omfang det er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter omfattet af det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler.

Stk. 2 Finansministeren orienterer Folketingets Finansudvalg om omfordelinger mellem det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler og offentliggør oplysninger herom på Finansministeriets hjemmeside.

§ 3

(Ophævet)

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for finansåret 2018.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.