Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

træder i kraft den 1. januar 2019

Lov nr. 699 af 08. juni 2018,
som ændret ved lov nr. 1052 af 30. juni 2020

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Social- og indenrigsministeren nedsætter statens tilskud, jf. § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, til de kommuner, der har indtægter fra opkrævet betaling for parkering, der overstiger et fast loft opgjort til 320 kr. pr. indbygger. Nedsættelsen svarer til det fulde beløb, som indtægterne overstiger loftet.

Stk. 2 Det fastsatte loft på 320 kr. pr. indbygger efter stk. 1 reguleres en gang årligt fra og med 2021 med pris- og lønudviklingen i den kommunale sektor.

§ 2

(Ophævet)

§ 3

Indtægter fra opkrævet betaling for parkering forstås som bruttodriftsindtægter, som følge af at brugere af motorkøretøjer betaler for at holde på en parkeringsplads på offentlig vej, herunder fra parkeringsbilletter, beboerlicenser og erhvervslicenser.

§ 4

(Ophævet)

§ 5

Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelse af indtægter fra opkrævet betaling for parkering.

§ 6

Kommunen skal indberette regnskabsoplysninger om kommunens indtægter fra opkrævet betaling for parkering til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den første hverdag i maj i året efter regnskabsåret.

Stk. 2 Kommunens indberetning af oplysninger i henhold til stk. 1 skal være revideret af kommunens revisor og forsynet med revisorens erklæring.

§ 7

På grundlag af kommunens indberetning nedsættes statens tilskud til kommunen efter § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner i året efter regnskabsåret.

Stk. 2 Nedsættelsen i statens tilskud til kommunen meddeles til kommunen senest den 1. juli i året efter regnskabsåret og afregnes i perioden oktober-december i året efter regnskabsåret.

§ 8

Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

§ 9

Lov nr. 592 af 14. juni 2011 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter ophæves, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Loven finder ikke anvendelse for fastsættelse og afregning af nedsættelser af statstilskuddet ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter til og med regnskabsåret 2018. For fastsættelse og afregning af disse nedsættelser finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 10

(Udeladt).

§ 11

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.