Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1754 af 29. december 2017,
jf. lovbekendtgørelse nr. 435 af 12. marts 2021

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Det statslige udgiftsloft for finansåret 2021 fastsættes til 492,0 mia. kr., hvoraf det statslige delloft for driftsudgifter udgør 220,4 mia. kr. og det statslige delloft for indkomstoverførsler udgør 271,6 mia. kr.

Stk. 2 Det kommunale udgiftsloft for finansåret 2021 fastsættes til 267,5 mia. kr.

Stk. 3 Det regionale udgiftsloft for finansåret 2021 fastsættes til 124,4 mia. kr., hvoraf det regionale delloft for sundhedsområdet udgør 121,8 mia. kr. og det regionale delloft for de regionale udviklingsopgaver udgør 2,6 mia. kr.

§ 2

Uanset § 1, stk. 1, kan finansministeren foretage en omfordeling mellem det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler for finansåret 2021, i det omfang det er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter omfattet af det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler.

Stk. 2 Finansministeren orienterer Folketingets Finansudvalg om omfordelinger efter stk. 1 og offentliggør oplysninger herom på Finansministeriets hjemmeside.

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Loven har virkning for finansåret 2021.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.