Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2025

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 2583 af 28. december 2021,
som ændret ved lov nr. 885 af 21. juni 2022, lov nr. 541 af 23. maj 2023, lov nr. 1774 af 28. december 2023 og lov nr. 643 af 11. juni 2024

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Det statslige udgiftsloft for finansåret 2025 fastsættes til 596,6 mia. kr., hvoraf det statslige delloft for driftsudgifter udgør 282,3 mia. kr. og det statslige delloft for indkomstoverførsler udgør 314,3 mia. kr.

Stk. 2 Det kommunale udgiftsloft for finansåret 2025 fastsættes til 306,1 mia. kr.

Stk. 3 Det regionale udgiftsloft for finansåret 2025 fastsættes til 139,6 mia. kr., hvoraf det regionale delloft for sundhedsområdet udgør 136,6 mia. kr. og det regionale delloft for de regionale udviklingsopgaver udgør 2,7 mia. kr.

§ 2

Uanset § 1, stk. 1, kan finansministeren foretage en omfordeling mellem det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler for finansåret 2025, i det omfang det er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter omfattet af det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler.

Stk. 2 Finansministeren orienterer Folketingets Finansudvalg om omfordelinger efter stk. 1 og offentliggør oplysninger herom på Finansministeriets hjemmeside.

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Loven har virkning for finansåret 2025.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.