Lov om anlæg af et nyt Statens Naturhistoriske Museum § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 381 af 26. april 2017,
jf. lovbekendtgørelse nr. 318 af 26. april 2017

Fravigelser af anden lovgivning
§ 2

Gennemførelse af anlægsprojektet efter § 1 kræver ikke dispensation eller tilladelse efter § 50 og § 65, stk. 1-3, i lov om naturbeskyttelse.

Stk. 2 Reglerne om kommune- og lokalplaner i lov om planlægning, kapitel 3 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer samt kapitel 8 og 8 a i museumsloven finder ikke anvendelse ved gennemførelse af anlægsprojektet nævnt i § 1.