14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Statens Kunstfond § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om statens kunstfond og bygger på bekendtgørelse nr. 469 af 26. april 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Hædersydelser tildeles på livstid og fastsættes til et grundbeløb, der pr. 31. marts 1998 er 114.600 kr. Grundbeløbet procentreguleres fra og med den 1. april 1998 med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales for udbetaling af tjenestemandspensioner i staten.

•••

Stk. 2 Kunstnere, der ud over hædersydelsen har anden indkomst på 147.900 kr. (grundbeløb pr. 31. marts 1998) eller derunder, oppebærer hædersydelsen med dens fulde beløb. For kunstnere med anden indkomst, der overstiger 147.900 kr., sker der en reduktion i den udbetalte hædersydelse, således at ydelsen reduceres med et beløb svarende til 75 % af den indkomst, der overstiger 147.900 kr. Indkomstgrænsen på 147.900 kr. procentreguleres fra og med den 1. april 1998 med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales for udbetaling af tjenestemandspensioner i staten.

•••

Stk. 3 Kunstnere, der tildeles hædersydelsen efter den 1. januar 2014, og som ud over hædersydelsen har anden indkomst på 284.000 kr. (grundbeløb pr. den 31. marts 1998) eller derover, modtager ingen ydelse til udbetaling. Indkomstgrænsen på 284.000 kr. procentreguleres fra og med den 1. april 1998 med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales for udbetaling af tjenestemandspensioner i staten.

•••

Stk. 4 Kunstnere, der er tildelt livsvarige ydelser før den 1. januar 2014, og som ud over hædersydelsen har anden indkomst på 284.000 kr. (grundbeløb pr. 31. marts 1998) eller derover, modtager en minimumsydelse. Størrelsen på denne ydelse er 12.525 kr. (pr. 31. marts 1998). Indkomstgrænsen på 284.000 kr. og minimumsydelsen på 12.525 kr. procentreguleres fra og med den 1. april 1998 med den generelle procentreguleringsstigning, som aftales for udbetaling af tjenestemandspensioner i staten.

•••

Stk. 5 Den i stk. 2, 3 og 4 nævnte indkomst, der lægges til grund ved beregningen af størrelsen af den hædersydelse, der kommer til udbetaling, er kunstnerens skattepligtige indkomst fratrukket den del af tildelte hæderslegater, jf. ligningslovens til enhver tid gældende bestemmelser herom, der medregnes til den skattepligtige indkomst. Hædersydelsen beregnes på grundlag af et gennemsnit af kunstnerens skattepligtige indkomst i de 3 seneste kalenderår, for hvilke der foreligger endelige årsopgørelser opgjort af skattemyndighederne.

•••

Stk. 6 Undtagelsesvis kan hædersydelsen beregnes efter den forventede fremtidige indkomst, såfremt en kunstners indkomstforhold vil være ændret væsentligt i forhold til kunstnerens gennemsnitlige skattepligtige indkomst for de seneste 3 kalenderår på grund af:

  • 1) at kunstneren er nyindtrådt i ordningen,

  • 2) at kunstneren er ramt af sygdom,

  • 3) at kunstneren har frasagt sig lønnet arbejde eller anden form for løbende indkomst eller

  • 4) at kunstneren er gået på pension.

•••

Stk. 7 Det påhviler kunstneren at godtgøre, at den nævnte ændring i indkomstforholdene, jf. stk. 6, vil indtræde.

•••

Stk. 8 Den forventede fremtidige indkomst, jf. stk. 6, opgøres efter samme retningslinjer som ved opgørelse af den skattepligtige indkomst efter stk. 5.

•••

Stk. 9 Beregning af den ydelse, der kommer til udbetaling, sker hvert år pr. 1. oktober på grundlag af endelige årsopgørelser fra skattemyndighederne for de seneste 3 år. Skatteoplysninger indkaldes fra kunstnerne af fondens sekretariat.

•••
profile photo
Profilside