Kulturdrifttilskudsloven Kapitel 3

Denne konsoliderede version af kulturdrifttilskudsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Lov nr. 1531 af 21. december 2010,
som ændret ved lov nr. 1548 af 18. december 2018

Kapitel 3 1 Vedtægter og ledelse i selvejende institutioner
§ 3

Vedtægterne for en selvejende institution, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, skal indeholde bestemmelser om

  • 1) navn,

  • 2) hjemsted,

  • 3) formål,

  • 4) udpegning og konstituering af bestyrelse,

  • 5) bestyrelsens valgperioder og antal genvalg,

  • 6) udformning og godkendelse af budgetter,

  • 7) definition af regnskabsåret,

  • 8) aflæggelse, revision og godkendelse af årsrapporten og

  • 9) vedtægtsændringer og ophør, herunder anvendelse af nettoformuen efter den selvejende institutions ophør.

Stk. 2 Hvis vedtægterne for en selvejende institution ikke er godkendt i henhold til anden lovgivning, skal den offentlige hovedtilskudsyder godkende vedtægterne.

§ 4

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse, der sammensættes i henhold til institutionens vedtægter. Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige ledelse af den selvejende institution. Den daglige ledelse forestår under ansvar over for bestyrelsen den daglige drift af den selvejende institution. Den daglige ledelse skal handle inden for de budget- og bevillingsmæssige rammer samt øvrige tilskudsbetingelser, der er fastsat for institutionen.

Stk. 3 Bestyrelsen er ansvarlig for den selvejende institutions samlede virksomhed, herunder for, at institutionen opfylder betingelserne for driftstilskuddet i henhold til denne lov eller anden lovgivning, regler fastsat i medfør af denne lov eller anden lovgivning, indgåede aftaler, jf. § 9, eller øvrige betingelser for driftstilskuddet.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

Stk. 5 Hvis der ydes vederlag til bestyrelsesmedlemmer, må vederlaget ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.