Retspsykiatriloven

Denne konsoliderede version af retspsykiatriloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om retspsykiatrisk behandling m.v.

Lov nr. 1396 af 21. december 2005,
som ændret ved lov nr. 504 af 01. maj 2019

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Regionsrådene har pligt til på deres psykiatriske sygehuse eller sygehusafdelinger at modtage:

 • 1. Personer, der efter retskendelse skal indlægges til mentalundersøgelse.

 • 2. Personer, der i henhold til dom eller kendelse skal anbringes på psykiatrisk sygehus eller på anden måde undergives psykiatrisk behandling.

 • 3. Personer, der efter Justitsministeriets eller overøvrighedens bestemmelse skal anbringes på psykiatrisk sygehus.

 • 4. Personer, der som vilkår for prøveløsladelse eller tiltalefrafald skal undergives psykiatrisk behandling.

Stk. 2 Regionsrådet kan indgå overenskomst med eller på anden måde benytte private institutioner som led i varetagelsen af den ambulante behandling af patienter, som er omfattet af stk. 1, nr. 2, og på anden måde undergives psykiatrisk behandling i henhold til dom eller kendelse, eller som er omfattet af stk. 1, nr. 4.

Stk. 3 Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om regionernes benyttelse af institutioner som nævnt i stk. 2.

§ 2

Det påhviler regionsrådet for Region Sjælland at drive den til Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland knyttede sikringsafdeling. I sikringsafdelingen skal modtages:

 • 1. Personer, der i henhold til dom eller administrativ beslutning skal anbringes i sikringsafdelingen.

 • 2. Personer, der efter retskendelse skal indlægges til mentalundersøgelse på hospital for sindslidende, og som af anklagemyndigheden skønnes at burde anbringes i sikringsafdelingen.

§ 3

Væsentlige ændringer i den i § 2 nævnte sikringsafdelings forhold kræver godkendelse af indenrigs- og sundhedsministeren. Afgørelsen træffes efter forhandling med justitsministeren.

§ 4

Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om regionernes indbyrdes betalingsforpligtelser ved varetagelsen af de i §§ 1 og 2 nævnte opgaver.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2 Samtidig ophæves:

 • 1) Lov nr. 328 af 26. juni 1975 om statshospitalernes overførelse til amtskommunerne, idet dog lovens § 7 om personaleforhold opretholdes.

 • 2) Lov nr. 309 af 26. juni 1975 om overførelse af fødselsanstalten Jylland til Århus amtskommune, idet dog lovens § 3 om personaleforhold opretholdes.

 • 3) Lov nr. 276 af 8. juni 1977 om overførelse af de af Samfundet og Hjemmet for Vanføre drevne ortopædiske hospitaler og afdelinger til amtskommunerne m.fl., idet dog lovens § 6 om personaleforhold opretholdes.

 • 4) Lov nr. 275 af 16. juni 1980 om statens overtagelse af Finseninstitutet, idet dog lovens § 2 om personaleforhold opretholdes.

 • 5) Lov nr. 276 af 16. juni 1980 om de fysiurgiske hospitaler i Hornbæk og Hald, idet dog lovens § 4 om personaleforhold opretholdes.

 • 6) Lov nr. 277 af 6. juni 1984 om udbygning af rigshospitalet m.v.

 • 7) Lov nr. 55 af 20. februar 1985 om ombygning m.v. af Fysiurgisk Hospital i Hornbæk.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.