14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

DNA-registerloven

Lov om Det Centrale Dna-profil-register

Lov nr. 434 af 31. maj 2000,
som ændret ved lov nr. 369 af 24. maj 2005, lov nr. 1559 af 20. december 2006, lov nr. 347 af 14. maj 2008, lov nr. 479 af 17. juni 2008, lov nr. 405 af 21. april 2010 og lov nr. 2601 af 28. december 2021

Denne konsoliderede version af dNA-registerloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

DNA-registerloven

§1 Efter reglerne i denne lov opbevarer og fører politiet Det Centrale Dna-profil-register, der tjener som internt arbejdsregister for politiet i forbindelse med identifikation af personer.

Stk. 2 Registeret inddeles i en persondel og en spordel, jf. § 2.

Stk. 3 Registeret består af et manuelt register og et edb-register.

§2 I registeret må kun optages oplysninger, der er af politimæssig betydning i forbindelse med personidentifikation.

Stk. 2 Registeret må indeholde følgende oplysninger:

 • 1) I registerets persondel må optages dna-profiler af personer, som er eller har været sigtet for en lovovertrædelse, der efter loven kan medføre fængsel i 1 år og 6 måneder eller derover, eller for en overtrædelse af straffelovens § 235, stk. 2, hvis dna-analysen er udført i den pågældende sag på grundlag af biologisk materiale udtaget efter reglerne i retsplejelovens kapitel 72.

 • 2) I registerets spordel må optages dna-profiler af biologisk materiale, der er fundet på gerningssteder eller på effekter, personer eller steder med tilknytning til en forbrydelse.

Stk. 3 Registeret må ud over de i stk. 2 nævnte oplysninger kun indeholde oplysninger af betydning for registerets praktiske anvendelse og førelse.

§3 Oplysninger i registerets persondel skal straks slettes, når

 • 1) sigtelse er opgivet som grundløs,

 • 2) der er forløbet 10 år fra frifindelse, afgørelse om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald uden vilkår,

 • 3) den registrerede person er fyldt 80 år,

 • 4) oplysningerne er tilvejebragt på grundlag af et legemsindgreb, som retten nægter at godkende,

 • 5) oplysningerne er tilvejebragt på grundlag af et legemsindgreb, som retten eller politiet selv efterfølgende finder uhjemlet, eller

 • 6) andre særlige grunde undtagelsesvis taler herfor.

Stk. 2 Oplysninger om en registreret person skal slettes senest 2 år efter den pågældendes død.

Stk. 3 Sletning af oplysninger i registerets persondel kan undlades i de i stk. 1, nr. 3, nævnte tilfælde, hvis det efter en konkret vurdering undtagelsesvis findes nødvendigt at opretholde registreringen.

§4 Oplysninger i registerets spordel skal slettes, når

 • 1) sporfundet er personidentificeret,

 • 2) oplysningerne ikke længere er af politimæssig betydning eller

 • 3) andre særlige grunde undtagelsesvis taler herfor.

Stk. 2 Sletning kan undlades i det i stk. 1, nr. 1, nævnte tilfælde, hvis den identificerede person ikke er eller har været sigtet for den pågældende forbrydelse og vedkommende meddeler samtykke til fortsat registrering.

§5 Der kan til brug for identifikation af personer videregives oplysninger fra registeret til

 • 1) politiet, anklagemyndigheden og Justitsministeriet, herunder til brug for fuldbyrdelse af en bevissikringskendelse efter loven om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union,

 • 2) den kompetente retshåndhævende myndighed i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller et tredjeland, der deltager i samarbejdet under Schengenkonventionen, til brug for en kriminalefterforskning eller kriminalefterretningsoperation,

 • 3) udenlandske domstole samt politi- og anklagemyndigheder til brug for offentlige straffesager, såfremt det i det enkelte tilfælde findes ubetænkeligt,

 • 4) Københavns Universitet, Retsgenetisk Afdeling, såfremt det er nødvendigt i forbindelse med behandlingen af en straffesag, og

 • 5) Folketingets Ombudsmand.

Stk. 2 Den kompetente retshåndhævende myndighed i en medlemsstat i Den Europæiske Union kan til brug for efterforskningen af en konkret straffesag ved elektronisk søgning sammenligne en dna-profil, der indgår i efterforskningen, med registerets dna-profiler.

Stk. 3 Herudover må videregivelse af oplysninger fra registeret ikke finde sted, jf. dog § 6.

§6 Ved personlig henvendelse til politiet kan en registreret person få mundtlig underretning om de oplysninger, der er registreret om vedkommende selv.

§7 Justitsministeren fastsætter nærmere bestemmelser for registerets anvendelse og førelse. Justitsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om opbevaring m.v. af biologisk materiale, som har dannet grundlag for oplysninger om en dna-profil optaget i registeret.

§8 Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

§9 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

profile photo
Profilside