14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Hittegodsloven

Lov om hittegods

Lov nr. 146 af 23. april 1952, jf.
lovbekendtgørelse nr. 879 af 04. juli 2014,
som ændret ved lov nr. 124 af 30. januar 2021

Denne konsoliderede version af hittegodsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Hittegodsloven

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 05. juli 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Hittegods skal snarest muligt afleveres til politiet, medmindre finderen ved, hvem ejeren er, og straks tilbageleverer det til denne.

Stk. 2 Hittegods, som er fundet i offentlige institutioner, forlystelsesparker, forretninger, offentlige transportmidler og lufthavne og på hoteller og lignende steder, kan afleveres til den pågældende institution, forretning m.v. Penge, særlig værdifulde smykker og andre værdifulde genstande, herunder bl.a. elektronik, dyre beklædningsgenstande og lign., skal snarest muligt herefter afleveres til politiet. Andet hittegods skal opbevares af institutionen, forretningen m.v. i mindst 30 dage. Ejeren af hittegodset har krav på at få dette udleveret, når ejeren henvender sig til institutionen, forretningen m.v. og godtgør sin ret inden udløbet af de 30 dage. Den pågældende institution, forretning m.v. har ret til at bortsælge, bortgive, destruere eller tage hittegodset i brug, hvis ejeren ikke har henvendt sig inden udløbet af de 30 dage.

§2 Er politiet i stand til at fastslå, hvem hittegodset tilhører, tilsiges ejeren til at afhente det. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at politiet kan udlevere hittegods på anden måde.

Stk. 2 Hvis ejeren ikke kendes eller ikke afhenter det fundne, drager politiet omsorg for, at det opbevares på forsvarlig måde.

Stk. 3 Hvis ejeren ikke kendes, foranstalter politiet en bekendtgørelse om fundet optaget i et eller flere egnede medier, medmindre dette på grund af det fundnes art eller værdi skønnes unyttigt.

§3 Ejeren af hittegodset har krav på at få dette udleveret, når han melder sig og godtgør sin ret, inden det er bortsolgt, og når han betaler findeløn og de i anledning af fundet påløbne omkostninger.

§4 Melder ejeren sig ikke inden udløbet af 3 måneder regnet fra hittegodsets indlevering til politiet og afhenter det fundne, bortsælges det ved politiets foranstaltning ved offentlig auktion eller offentligt tilgængelig internetauktion. Hittegodscykler og -knallerter kan dog bortsælges ved offentlig auktion eller offentligt tilgængelig internetauktion, når der er forløbet 4 uger fra indleveringen til politiet.

Stk. 2 Hittegods, der er af så ringe værdi, at det ikke kan bære omkostningerne ved auktionssalg, kan destrueres eller udleveres til almennyttige eller velgørende formål, når der er forløbet 4 uger fra indleveringen til politiet.

Stk. 3 En offentligt tilgængelig internetauktion skal afholdes i overensstemmelse med udbyderens almindelige auktionsvilkår.

Stk. 4 Auktionslederen eller udbyderen af internetauktionen kan træffe bestemmelse om, at hittegods, som forgæves er forsøgt bortsolgt ved auktionssalg i overensstemmelse med denne lov, kan destrueres eller udleveres til almennyttige eller velgørende formål.

§5 Er hittegodset udsat for hurtig fordærvelse, eller ville opbevaring af det i øvrigt medføre en væsentlig værdiforringelse eller være forbundet med uforholdsmæssig store omkostninger, kan det bortsælges straks, og salget kan da ske på anden måde end ved auktion.

Stk. 2 Ejeren har i disse tilfælde, når han melder sig inden udløbet af den i § 4, stk. 1, 1. pkt., fastsatte frist, krav på salgssummen med fradrag af findeløn og omkostninger.

§6 Tilbageleveres hittegodset af politiet til ejeren, eller får han i det i § 5 nævnte tilfælde salgssummen for hittegodset udbetalt, fastsætter politidirektøren en findeløn under hensyntagen til hittegodsets art og værdi, findestedet og de nærmere omstændigheder ved fundet.

§7 Hvis ejeren ikke afhenter det fundne inden udløbet af de i § 4, stk. 1, fastsatte frister eller dog inden det fundnes bortsalg efter fristens udløb, tilfalder der finderen en tredjedel af det ved salget indkomne beløb med fradrag af omkostningerne. Resten tilfalder statskassen.

Stk. 2 Justitsministeren kan fastsætte regler om udbetaling af beløbet efter stk. 1 til finderen.

§7a Lovens §§ 2-7 finder ikke anvendelse på hittegods med en af politiet anslået værdi på under 500 kr.

Stk. 2 Justitsministeren kan fastsætte regler om hittegods omfattet af stk. 1.

§8 Justitsministeren træffer de nærmere bestemmelser vedrørende lovens gennemførelse.

§9 Bestemmelserne om glemte eller tabte genstande i lov om DSB eller administrative forskrifter herom udstedt i medfør af loven berøres ikke af denne lov. Tilsvarende gælder, for så vidt angår bestemmelserne om danefæ m.v. i museumsloven og bestemmelserne om optagelse af husdyr i lov om mark- og vejfred.

§10 Denne lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i kraft den 1. juli 1952.

Stk. 2 Fra lovens ikrafttræden ophæves patent af 28. september 1767 vedrørende hittegods, der findes i København, og plakaterne af 8. juni 1811 og 5. december 1812 vedrørende hittegods, der findes henholdsvis i købstæderne og på landet.

profile photo
Profilside