Lovvalgsloven

Denne konsoliderede version af lovvalgsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om, hvilket lands retsregler der skal anvendes på løsørekøb af international karakter

Lov nr. 122 af 15. april 1964,
jf. lovbekendtgørelse nr. 722 af 24. oktober 1986

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Denne lov finder anvendelse på løsørekøb af international karakter.

Stk. 2 Loven gælder dog ikke

  • a. køb af registreret skib eller luftfartøj.

  • b. køb af værdipapirer.

  • c. salg som led i en tvangsfuldbyrdelse eller i øvrigt ved rettens foranstaltning.

  • d. forbrugerkøb, jfr. købelovens § 4 a.

Stk. 3 Med køb ligestilles aftale om levering af løsøregenstande, som først skal tilvirkes, hvis de nødvendige materialer skal ydes af den, der skal levere genstanden.

§ 2

Loven finder ikke anvendelse på spørgsmål om parternes evne til at indgå retshandler, aftalens form eller købets retsvirkninger for andre end parterne.

§ 3

Køber og sælger kan vedtage, at købet skal være undergivet et bestemt lands retsregler. Vedtagelsen skal ske ved udtrykkelig bestemmelse eller utvetydigt fremgå af aftalen. Andre spørgsmål om, hvorvidt parterne gyldigt har vedtaget anvendelse af et bestemt lands retsregler, bedømmes efter dette lands regler.

§ 4

Har parterne ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3 vedtaget anvendelse af et bestemt lands regler, gælder reglerne i det land, hvor sælgeren havde bopæl, da han modtog bestillingen. Modtages bestillingen ved et sælgeren tilhørende forretningssted, gælder reglerne i det land, hvor forretningsstedet er beliggende.

Stk. 2 Reglerne i det land, hvor køberen har bopæl, eller hvor det forretningssted, hvorfra bestillingen er afgivet, er beliggende, finder dog anvendelse, såfremt sælgeren eller hans repræsentant har modtaget bestillingen i dette land.

Stk. 3 For køb på børs eller auktion gælder reglerne i det land, hvor børsen eller auktionen afholdes.

§ 5

Om fremgangsmåden ved undersøgelse af salgsgenstanden, frister for undersøgelsen og meddelelser vedrørende denne samt om forholdsregler, der skal træffes, hvis genstanden afvises, gælder reglerne i det land, hvor undersøgelsen skal foretages, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

§ 6

En udenlandsk retsregel finder ikke anvendelse, såfremt den er uforenelig med grundlæggende danske retsprincipper.

§ 7

Tidspunktet for lovens ikrafttræden bestemmes af justitsministeren.